Homepage    O nás vo svete    Vyhľadávanie    Kontakt
  
 
 

*Program pravidelného investovania RYTMUS

 
Program pravidelného investovania RYTMUS je životný investičný program, v ktorom si môžete vybrať až z 10 portfólií, odlíšených pomerom dlhopisových, akciových a komoditných fondov luxemburskej rodiny Amundi Funds II a Amundi S.F.

Investovať pravidelne sa oplatí

Program pravidelného investovania predstavuje jednu z najefektívnejších ciest, ako zhodnotiť Vaše úspory a splniť si svoje sny a ciele.


Princíp je jednoduchý, pravidelne posielate každý mesiac malé čiastky na daný účet a profitujete z trhových príležitostí. Program je určený všetkým, ktorí chcú zmierniť čo najviac riziko „kolísania“ svojej investície a zároveň dosiahnuť čo najvyššiu pravdepodobnosť návratnosti a potenciálu zhodnotenia. Tým, že investujete každý mesiac, nakupujete za priemernú cenu: keď trhy klesajú, podielové listy nakupujete lacnejšie.V časoch nárastu finančných trhov vaše investície rastú s nimi.

„Na mieru Vašim potrebám.“


Portfóliá Programu RYTMUS sú vytvorené tak, aby mohli pokryť investičné obdobia s rozličnými dĺžkami a v súlade so zásadou rozkladania rizika. Ide o jeden z najflexibilnejších investičných programov na slovenskom trhu. Zloženie portfólií je pripravené tímom analytikov a portfólio manažérov a zodpovedá moderným trendom v aktuálnej ekonomickej situácii.

Na výber máte z niekoľkých stratégií, Zahrňujúcich špičkové fondy správcu AMUNDI.

Ak chcete investovať na kratšiu dobu, vyberte si menej rizíkové portfolia, ako např. S5+ Defenzívne, alebo S7+ Zmiešané portfólio. Na dlhšom horizonte sa však štatisticky najviac oplatí investovať do rizikovejších portfólií s vyšším potenciálom výnosu, ako je např. S10+ Akciové hodnotové alebo S15+ Akciové rastové.

Výhody Programu pravidelného investovania RYTMUS

 • Máte možnosť rozumne využiť mesačne malú čiastku svojho rozpočtu na finančné ciele, ktoré sa Vám zdali náročné, a preto ste ich zatiaľ odkladali.
 • Minimálna investícia je už od 30 EUR.
 • Taktiež je možné zainvestovať aj jednorazovo nad rámec nastaveného programu, a to od čiastky 1 000 EUR.
 • Môžete si vybrať dĺžku investičného obdobia, v rozmedzí 1 až 40 rokov.
 • Pravidelné investovanie môže zmierniť negatívny dopad kolísavosti ceny podielových listov.
 • Získate prístup na svetové trhy k rôznym typom fondov.
 • Získate potenciál zaujímavého výnosu.
 • Môžete si otvoriť niekoľko programov súčasne.
 • Možnosť elektronických výpisov
 • Možnosť pravidelneho spatneho odkupu („renty“)


Ako príklad dlhodobej investície si môžme uviesť najstarší fond skupiny Amundi a jeden z najstarších fondov sveta vôbec, založený v roku 1928. Za dobu viac ako 85-ročnej existencie preukázal svoje kvality v podobe stabilnej výkonnosti a dlhodobého prekonávania benchmarku S&P 500, a to aj v období najväčších poklesov na trhoch.

Pravidelné investovanie na dlhých horizontoch

Významná časť našich finančných plánov býva založená na dlhých časových horizontoch.Ako investovať do Programu pravidelného investovania RYTMUS


Pokiaľ ste sa rozhodli využiť možnosti, ktoré Vám Program pravidelného investovania RYTMUS ponúka, potom stačí:

  1. Vyplniť jednoduchý formulár so svojím finančným sprostredkovateľom alebo osobným bankárom.

  2. Zaslať prvú investíciu a nastaviť trvalý príkaz pre ďalšie pravidelné investície z bankového účtu.


Ak chcete niečo v programe Programe pravidelného investovania RYTMUS zmeniť


Bez akýchkoľvek obmedzení môžete:

 • jednorazovo dodatočne investovať
 • zmeniť cieľovú čiastku
 • predĺžiť dobu investovania
 • zhodnocovať investície aj po skončení programu
 • zmeniť výšku či frekvenciu pravidelnej investície
 • na potrebnú dobu prerušiť investovanie (bez oznámenia)
 • zmeniť investičný horizont
 • zmeniť druh portfólia
 • vložiť mimoriadne investície
 • kedykoľvek môžete požiadať o spätný predaj podielových listovAk Vám chýbajú ďalšie informácie, prosím kontaktujte svojho finančného sprostredkovateľa, osobného bankára alebo kontaktujte našu bezplatnú linku 0800 300 111.Upozornenie:Predmetné oznámenie nepredstavuje osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho odborných znalostí a skúseností v oblasti investícií, či dokonca jeho finančnej situácie, investičného cieľa alebo vzťahu k riziku.

Amundi Funds II a Amundi S.F. sú subjekty kolektívneho investovania („fonds commun de placement“) s niekoľkými samostatnými podfondami založenými podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva. Amundi Fund Solutions a Amundi Funds sú otvorené investičné spoločnosti typu typu Société d Investissement a Capital Variable (spoločnosť s premenlivým investičným kapitálom - "SICAV") založené podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnotenie, výkonnosť či iné parametre dosiahnuté jednotlivým investičnými nástrojmi v minulosti nemôžu v žiadnom prípade slúžiť ako indikátor alebo záruka budúcich kurzov, cien, výnosov, zhodnotení, výkonnosti či iných parametrov takýchto alebo obdobných investičných nástrojov. S investíciou do podielových listov je vždy spojené riziko kolísania hodnoty investície a výnosov z nej, tiež nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať výnosu očakávanému. Miera očakávaného výnosu investičných nástrojov súvisí s mierou podstupovaného investičného rizika. Návratnosť pôvodne investovanej čiastky nie je v žiadnom prípade zaručená. Investor nesie kreditné riziko emitenta investičného nástroja. Objemy investícií a rozloženie portfólia do sektorov a krajín sa môžu meniť. Investičné nástroje denominované v cudzích menách sú vystavené výkyvom vyplývajúcich zo zmien devízových kurzov, ktoré môžu mať pozitívny, ako aj negatívny vplyv najmä na ich kurzy, ceny, zhodnotenie či výnosy z nich plynúce. Ďalšie informácie o rizikách sú dostupné v materiáli Poučenie o rizikách na adrese www.pioneerinvestments.sk/poucenie_o_rizikach.pdf

Zverejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondov reflektujú vplyv skutočných provízií, odmien a ďalších poplatkov hradených fondom. Štruktúra poplatkov súvisiacich s konkrétnou investíciou vyplýva z prospektu a z príslušného cenníka.

Predmetné oznámenie nepredstavuje zvláštne informácie o poskytovateľovi investičných služieb, jeho poskytovaných službách, ochrane majetku zákazníka, rizikách a pod. podľa príslušných právnych predpisov. Tieto informácie sú dostupné v materiáli Informácie pre zákazníkov pre príslušnú investičnú službu alebo produkt.

Dokumenty a informácie uvedené na tejto internetovej stránke, nie sú určené osobám trvalo bývajúcim či sídliacim v Spojených štátoch amerických a osobám spĺňajúcim štatút "amerického subjektu", ako je definovaný v nariadení S podľa zákona Spojených štátov amerických o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov.

Skôr než sa rozhodnete investovať, zoznámte sa s príslušným prospektom luxemburských fondov skupiny Amundi, ktorý možno získať zdarma na vyžiadanie prostredníctvom bezplatnej linky 0800 300 111, na internetových stránkach www.pioneerinvestments.sk alebo u Vášho finančného sprostredkovateľa, či osobného bankára. Takisto sa zoznámte s legislatívnymi podmienkami investície, devízovými obmedzeniami a daňovými dôsledkami (investovanie do otvorených podielových fondov a do Programu pravidelného investovania RYTMUS a výnosy z týchto investícií podliehajú dani z príjmu; odporúčame daňové aspekty konzultovať so svojím daňovým poradcom), s s aktuálnym znením obchodných podmienok, Informácií pre zákazníkov a s cenníkom príslušným pre daný produkt,, príslušným Prospektom a manažérskymi pravidlami a s Podmienkami pre SR. Všetky tieto dokumenty možno tiež získať zadarmo na vyššie uvedených kontaktoch.

Názvy luxemburských fondov skupiny Amundi uvedené v slovenskom jazyku spravidla predstavujú ich marketingové označenie pre Slovenskú republiku.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnost skupiny Amundi