Homepage    O nás vo svete    Vyhľadávanie    Kontakt
  
 
 

*Nápoveda pre investičnú kalkulačku

Vstup

Investičná kalkulačka Vám umožní si vypočítať aktuálnu hodnotu skutočných či fiktívnych investícií do fondov Pioneer.

Najskôr si zvoľte fond, pre ktorý chcete počítať hodnotu investícií. Do tabuľky v dolnej časti stránky zadajte hodnoty svojich vkladov (nákupov) a prípadných spätných predajov. Dátum zadávajte vo formáte DD.MM.RRRR, ako oddeľovač použite bodku, napríklad 21.7.1999. V zadaní vám môže pomôcť kalendár, ktorý sa objaví po potvrdení ikony umiestnenej vedľa vstupného riadku pre dátum.

Vstupný formulár

Pokiaľ budú vo formulári chyby ako napríklad neplatný dátum alebo nesprávne zadaný formát investície, budete na ne upozornení chybovou správou umiestnenou pod formulárom. Kurzor bude umiestnený na prvej chybe v tabuľke, prípadné ďalšie chyby budú zvýraznené červenou farbou.

Ďalšie riadky do tabuľky môžete pridať potvrdením ikony zelenej šípky v ľavom dolnom rohu tabuľky, naopak ľubovoľný riadok môžete vymazať potvrdením ikony červeného krížika v príslušnom riadku.

Vyplnený formulár odošlite potvrdením na server ikonou Vypočítať.

Čítanie výsledkov

K výpočtu hodnoty investície sa používajú skutočné hodnoty podielových listov príslušného fondu od doby jeho vzniku až po súčasnosť.

Výstupný formulár

V prvej tabuľke vidíte spracované investície. Jednotlivé stĺpce tabuľky obsahujú nasledujúce položky (viď obr.):

 • Požadovaný dátum je dátum, ktorý ste zadali do formulára.
 • Hodnota je Vami žiadaná čiastka nákupu alebo spätného predaja.
 • Skutočný dátum je dátum, z ktorého bola vybraná príslušná cena podielového listu (do úvahy sa berie vždy najbližší pracovný deň).
 • Cena PL je cena podielového listu ku dňu napísanom v stĺpci Skutočný dátum.
 • Počet PL udáva počet podielových listov, ktoré ste nakúpili alebo spätne predali (pri nákupoch je započítavaný poplatok)
 • Poplatok udáva veľkosť vstupného poplatku odvádzaného fondu a je vyplnený len pre nákup podielových listov.

Druhá tabuľka obsahuje súhrn informácií o účte. Jej riadky sú:

 • Zainvestované celkom udáva prostý súčet nákupov a spätných predajov, je to čisté množstvo peňazí vložených do fondu.
 • Koncový počet PL udáva aktuálny počet podielových listov na účte. Je súčtom predposledného stĺpca z prvej tabuľky.
 • Cena PL k ... je posledná známa cena podielového listu, s ňou sa počíta pri výpočte koncového stavu účtu.
 • Koncový stav vznikne vynásobením koncového počtu podielových listov a aktuálnej ceny.
 • Výnos je udaný v percentách za rok (p.a.)

Pri svojej interpretácii vezmite na vedomie:

 • Berte ohľad na investičný horizont. Pre investície v krátkom horizonte je vypovedacia schopnosť kalkulačky veľmi nízka a hodnota vypočítaného výnosu môže byť skresľujúca vzhľadom k vysokému vstupnému poplatku.
 • Pokiaľ zadáte väčšie množstvo investícií, radšej nevkladajte investície za posledný rok. Na investíciách uskutočnených v nedávnej dobe sa najviac odrazí vplyv vstupného poplatku a dôjde (rovnako ako v predchádzajúcom bode) k veľkému skresleniu hodnoty výnosu.
 • Pokiaľ chcete po uskutočnení výpočtu zmeniť vstupné hodnoty, nepoužívajte ikonu Späť (vášho internetového prehliadača). Miesto toho používajte odkaz Zadať investície v pravom menu stránky, uvidíte formulár tak, ako ste ho vyplnili pred odoslaním, chronologicky triedeným.

Princíp výpočtu

U hodnôt z formulára sa najskôr overuje správnosť (prípustnosť) dátumov, potom sa formulár podľa nich triedi. Vklady sa berú postupne od najstarších, pre každú operáciu sa zistí príslušná cena podielového listu fondu.

Vypočíta sa počet podielových listov pre túto operáciu ako podiel hodnoty a ceny podielového listu. Pri nákupe je overované, či je splnená podmienka pre minimálnu hodnotu nákupu. Pokiaľ ide o spätný predaj, overuje sa, či je na konte dostatočné množstvo podielových listov k uskutočneniu spätného predaja. Pokiaľ nákup a spätný predaj nespľňajú overované kritériá, je hlásená chyba.

Výpočet výnosu:

Výpočet výnosu

Veličiny vo vzťahu majú nasledujúci význam:

 • k  je počet vkladov zadaných užívateľom
 • D1, …, Dk  sú dátumy zadané užívateľom
 • P1, …, Pk  sú čiastky zadané užívateľom
 • Dk+1  je súčasný dátum (dnešný deň)
 • Pk+1  je hodnota pridaného „virtuálneho“ spätného predaja (dnešný deň) — záporne zobraná aktuálna hodnota na účte
 • V  je výnos za rok (p.a.), ktorý chceme vypočítať

Tento vzťah je zadaný implicitne a rieši sa numericky. Rovnaký výnos je možné spočítať napríklad v Microsoft Exceli pomocou jeho finančnej funkcie XIRR (je nevyhnutné mať nainštalované analytické nástroje Excelu).