Homepage    O nás vo svete    Vyhľadávanie    Kontakt
  
 
 

Aktuálne ceny vybraných fondov

Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies
13.12.2018 65,01 € −0,0769%
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity
13.12.2018 6,62 € 0,6079%
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond
13.12.2018 76,24 € 0,0262%
Amundi Funds II - Euro Bond
13.12.2018 9,91 €  
Amundi Funds II - Euro Corporate Short - Term
13.12.2018 57,68 € 0,0347%
Amundi Funds II - Euro Short-Term
13.12.2018 6,04 €  
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility
13.12.2018 42,88 € 0,0233%
Amundi Funds II - Global Ecology
13.12.2018 258,27 € 0,2095%
Amundi Funds II - Pioneer Global Select
13.12.2018 94,72 € −0,0738%
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
13.12.2018 9,74 € 0,3090%
Amundi S.F. - EUR Commodities
13.12.2018 23,28 € −0,5128%
Nastavenie...

*

Amundi Funds Protect 90

  Miesto obchodnej registrácie: Luxembursko
EUR
  Zaistený fond

Základné údaje


Správca fonduAmundi Luxembourg S.A.
Miesto obchodnej registrácieLuxembursko
Investičné zameranieZaistený fond
Kontaktná bankaUniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava
Investície poukázať na bankový účet vedený v
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Bankový prevod v EUR na EUR účet - 6626183002/1111, IBAN SK2811110000006626183002

Bankový prevod v USD (či inej voľne zmeniteľnej mene) na USD účet - 6626183096/1111, IBAN SK1211110000006626183096
Dátum začatia predaja v Európe27.6.2016
Minimálna počiatočná investícia1 000 EUR alebo ekvivalent v USD. V prípade investície prostredníctvom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, sa prosím informujte na jej obchodných miestach.
Minimálna následujúca investícia300 EUR alebo ekvivalent v USD. V prípade investície prostredníctvom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, sa prosím informujte na jej obchodných miestach.
Nákupný poplatokaktuálna výška sa riadi cenníkom*
Výstupný poplatok0,00%
Manažérsky poplatok1.10%
ISIN (kat. A, distributed)LU1433245245
Číslo fondu2500, dostupný len prostredníctvom vybraných distribútorov

* Ide o cenník skupiny Amundi a môže sa líšiť od cenníka oprávneného distribútora


Fond je jeden z podfondov fondu AMUNDI FUNDS. AMUNDI FUNDS je otvorená investičná spoločnosť typu Société d Investissement a Capital Variable (spoločnosť s premenlivým investičným kapitálom - "SICAV") založená podľa právneho poriadku Luxemburska. Cenné papiere podfondov Amundi Funds sú ponúkané v Slovenskej republike ako cenné papiere zahraničného štandardného fondu (UCITS) v režime európskeho pasu.

Investičný cieľ

Cieľom tohto Podfondu je zabezpečiť účasť na vývoji finančných trhov v priebehu ktoréhokoľvek 3-ročného obdobia a zároveň zabezpečiť stálu čiastočnú ochranu vašej investície. Tento Podfond je navrhnutý konkrétne s cieľom zabezpečiť, aby cena jeho akcií neklesla pod 90 % najvyššej čistej hodnoty aktív, akú kedy tento Podfond dosiahol. Na dosiahnutie uvedeného cieľa uplatňuje tento Podfond dynamickú stratégiu zachovania kapitálu, pri ktorej sú aktíva neustále prerozdeľované medzi rastovú zložku a konzervatívnu zložku v závislosti od situácie na trhu. Rastová zložka pozostáva z investícií s vyšším rizikom, ktoré sú diverzifikované z hľadiska tried aktív a geografickej polohy, a predstavuje hnací prvok výkonnosti Podfondu, kým konzervatívna zložka pozostáva z investícií s nižším rizikom, ako sú napríklad nástroje peňažného trhu a/alebo typu dlhopisov vrátane PKI a investičných fondov. Rozdelenie portfólia medzi rastovú zložku a konzervatívnu zložku je monitorované a pravidelne kontrolované. Realizuje sa prostredníctvom investícií do fondov PKIPCP a PKI (ktoré môžu predstavovať 100 % čistých aktív) vystavených širokej škále tried aktív (vrátane kmeňových aktív, mien, cenných papierov na vznikajúcich trhoch, dlhových nástrojov, komodít, nehnuteľností atď.) a/alebo priamej investície do vkladov, cenných papierov využívajúcich všetky oprávnené typy akcií, dlhových nástrojov (t. j. dlhopisy a nástroje peňažného trhu a prevoditeľné dlhopisy). Investície do dlhových nástrojov môžu byť ohodnotené „investičným stupňom“ a až 30 % čistých aktív Podfondu môžu tvoriť aj cenné papiere s vysokým výnosom. Celková expozícia Podfondu ekvitným, dlhopisovým, menovým trhom a trhom úrokových sadzieb kolíše pri každom z týchto trhov v rozsahu od 0 do 100 % čistých aktív. Na účely zaistenia a/alebo expozície môžu byť použité aj derivátové nástroje.

Investičný tím

Investičný prístup je založený na kombinácii dvoch renomovaných a doplňujúcich sa expertíz v Amundi:

- flexibilný a cieľovaný risk manažment, časť diverzifikovaných investícií, tvorených deviatimi skúsenými fond manažérmi v priemere s 19-ročnými skúsenosťami v oblasti správy aktív
- hybridný fond manažment, v rámci štruktúrovaných investícií, tvorených štyrmi skúsenými fond manažérmi, v priemere s 12-ročnými skúsenosťami v oblasti správy aktív

Upozornenie:Predmetné oznámenie nepredstavuje osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho odborných znalostí a skúseností v oblasti investícií, či dokonca jeho finančnej situácie, investičného cieľa alebo vzťahu k riziku.

Amundi Funds II a Amundi S.F. sú subjekty kolektívneho investovania („fonds commun de placement“) s niekoľkými samostatnými podfondami založenými podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva. Amundi Fund Solutions a Amundi Funds sú otvorené investičné spoločnosti typu typu Société d Investissement a Capital Variable (spoločnosť s premenlivým investičným kapitálom - "SICAV") založené podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnotenie, výkonnosť či iné parametre dosiahnuté jednotlivým investičnými nástrojmi v minulosti nemôžu v žiadnom prípade slúžiť ako indikátor alebo záruka budúcich kurzov, cien, výnosov, zhodnotení, výkonnosti či iných parametrov takýchto alebo obdobných investičných nástrojov. S investíciou do podielových listov je vždy spojené riziko kolísania hodnoty investície a výnosov z nej, tiež nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať výnosu očakávanému. Miera očakávaného výnosu investičných nástrojov súvisí s mierou podstupovaného investičného rizika. Návratnosť pôvodne investovanej čiastky nie je v žiadnom prípade zaručená. Investor nesie kreditné riziko emitenta investičného nástroja. Objemy investícií a rozloženie portfólia do sektorov a krajín sa môžu meniť. Investičné nástroje denominované v cudzích menách sú vystavené výkyvom vyplývajúcich zo zmien devízových kurzov, ktoré môžu mať pozitívny, ako aj negatívny vplyv najmä na ich kurzy, ceny, zhodnotenie či výnosy z nich plynúce. Ďalšie informácie o rizikách sú dostupné v materiáli Poučenie o rizikách na adrese www.pioneerinvestments.sk/poucenie_o_rizikach.pdf

Zverejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondov reflektujú vplyv skutočných provízií, odmien a ďalších poplatkov hradených fondom. Štruktúra poplatkov súvisiacich s konkrétnou investíciou vyplýva z prospektu a z príslušného cenníka.

Predmetné oznámenie nepredstavuje zvláštne informácie o poskytovateľovi investičných služieb, jeho poskytovaných službách, ochrane majetku zákazníka, rizikách a pod. podľa príslušných právnych predpisov. Tieto informácie sú dostupné v materiáli Informácie pre zákazníkov pre príslušnú investičnú službu alebo produkt.

Dokumenty a informácie uvedené na tejto internetovej stránke, nie sú určené osobám trvalo bývajúcim či sídliacim v Spojených štátoch amerických a osobám spĺňajúcim štatút "amerického subjektu", ako je definovaný v nariadení S podľa zákona Spojených štátov amerických o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov.

Skôr než sa rozhodnete investovať, zoznámte sa s príslušným prospektom luxemburských fondov skupiny Amundi, ktorý možno získať zdarma na vyžiadanie prostredníctvom bezplatnej linky 0800 300 111, na internetových stránkach www.pioneerinvestments.sk alebo u Vášho finančného sprostredkovateľa, či osobného bankára. Takisto sa zoznámte s legislatívnymi podmienkami investície, devízovými obmedzeniami a daňovými dôsledkami (investovanie do otvorených podielových fondov a do Programu pravidelného investovania RYTMUS a výnosy z týchto investícií podliehajú dani z príjmu; odporúčame daňové aspekty konzultovať so svojím daňovým poradcom), s s aktuálnym znením obchodných podmienok, Informácií pre zákazníkov a s cenníkom príslušným pre daný produkt,, príslušným Prospektom a manažérskymi pravidlami a s Podmienkami pre SR. Všetky tieto dokumenty možno tiež získať zadarmo na vyššie uvedených kontaktoch.

Názvy luxemburských fondov skupiny Amundi uvedené v slovenskom jazyku spravidla predstavujú ich marketingové označenie pre Slovenskú republiku.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnost skupiny Amundi