Amundi Funds II - Euro Short-Term
November 2003

Európske štátne dlhopisy sa počas novembra oslabili, lebo makroekonomické údaje, ktoré boli lepšie ako sa očakávalo, znížili dopyt po cenných papieroch s pevným výnosom a s nízkym rizikom.

Počas mesiaca sme si držali mierne dlhšiu duráciu v porovnaní s benchmarkom. Vyplývalo to z nášho stanoviska, že európske štátne dlhopisy ponúkajú nejaké zhodnotenie uprostred miernej inflácie a úrokových sadzieb, ktoré sú nastavené tak, že ostanú nižšie po dlhšiu dobu v porovnaní s trhovým ocenením. Z hľadiska umiestnenia na výnosovej krivke máme preváženú pozíciu pri dvojročných dlhopisoch. V novembri tieto cenné papiere sa ukázali ako lepšie v porovnaní s dlhopismi s dlhšou splatnosťou. V novembri sme si držali angažovanosť voči vysokokvalitným firemným dlhopisom investičného stupňa približne vo výške 10% portfólia. Na trhu s firemnými dlhopismi naďalej pokračoval trend sťahovania marží. Nechali sme si preváženú pozíciu vo vysoko hodnotených kvázi štátnych dlhopisoch, za predpokladu možnej vyššej úrovne výnosov z týchto cenných papierov.

Naďalej si myslíme, že zhodnotenie európskych štátnych dlhopisov nebude v blízkej dobe výrazné. Európska centrálna banka sa odmietavo stavia k sprísneniu monetárnej politiky v prostredí skromného rastu a ďalších ťažkostí, ktoré spôsobuje silnejúce euro. Avšak európske štátne dlhopisy sú stále citlivé na ďalšie negatívne činitele. Popri globálnom oživení hospodárstva budú kľúčovými faktormi v priebehu blížiaceho sa roku špekulácie investorov týkajúce sa načasovania a stupňa zvýšenia úrokových sadzieb centrálnymi bankami.