Aktualizácia VOP a Informacií pre zákazníkov

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 05. Apríla 2018 schválilo predstavenstvo spoločnosti Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) aktualizované znenie Všeobecných obchodných podmienok a Informácií pre zákazníkov, ktoré nadobudnú účinnosť k 01. 05. 2018.

Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie investičných služieb týkajúcich sa zaknihovaných cenných papierov kolektívneho investovania na území Slovenskej republiky
Informácie pre zákazníkov pre poskytovanie investičných služieb týkajúcich sa zaknihovaných cenných papierov kolektívneho investovania na území Slovenskej republiky

K tejto aktualizácií dokumentov Spoločnosť pristúpila predovšetkým kvôli zmene legislatívy, a to hlavne zákona č. 256/2004 Sb., o podnikaní na kapitálovom trhu, v znení neskorších predpisov, zrušení vyhlášky č. 303/2010 Sb., o podrobnejšej úprave niektorých pravidel pri poskytovaní investičných služieb a platnosti novej vyhlášky č. 308/2017 Sb., o podrobnejšej úprave niektorých pravidiel pri poskytovaní investičných služieb a vzhľadom k ďalším zmenám súviaciacimi s Nariadeniami Komisie (EU) 2017/565.

Medzi ďalšie zmeny patria hlavne aktualizácie údajov v súvislosti s postupnou integráciou spoločnosti Pioneer do skupiny Amundi, v rámci tejto integrácie prišlo hlavne k následujúcim úpravám všetkých vyššie uvedených dokumentov:

Aby sme zachytili posledný vývoj legislatívy v oblasti daňovej a v oblasti AML a mezinárodných sankcií, rovnako ako štandardy skupiny Amundi, rozšírili sme tiež definície Zakázaného investora; Spoločnosť považuje za Zakázaných investorov klientov, ktorí majú bydlisko v niektorej z rizikových krajín, či majú iné väzby na niektorú z rizikových krajín.
Ďalšie zmeny potom slúžia predovšetkým k sprehľadneniu textácií dokumentov.


S pozdravom
Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.

Skupina Amundi je najväčším správcom aktív v Európe a jednou z 10 najväčších investičných spoločností na svete. Vďaka spojeniu s Pioneer Investments v júli 2017 teraz Amundi spravuje pre svojich klientov aktíva v hodnote viac ako 1,4 bilióna eur prostredníctvom 6 investičných centier a pôsobí v 37 krajinách.