Homepage    O nás vo svete    Vyhľadávanie    Kontakt
  
 
 

Ceny PL fondov e-mailom

Aktuálne ceny vybraných fondov

Amundi Funds II - Commodity Alpha
23.3.2018 26,84 € −0,3712%
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies
23.4.2018 67,39 € −0,4726%
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity
23.4.2018 8,59 € −0,4635%
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond
23.4.2018 78,23 € −0,1404%
Amundi Funds II - Euro Bond
23.4.2018 10,18 € −0,1961%
Amundi Funds II - Euro Corporate Short - Term
23.4.2018 58,72 € 0,0341%
Amundi Funds II - Euro Short-Term
23.4.2018 6,09 €  
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility
23.4.2018 46,65 € 0,2148%
Amundi Funds II - Global Ecology
23.4.2018 260,48 € 0,2888%
Amundi Funds II - Pioneer Global Select
23.4.2018 100,11 € 0,2604%
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
23.4.2018 8,93 € 0,3371%
Amundi S.F. - EUR Commodities
23.4.2018 25,88 € −0,1543%
Nastavenie...

*Program pravidelného investovania RYTMUS

Program pravidelného investovania RYTMUS je životný investičný program, v ktorom si môžete vybrať z šiestich portfólií, odlíšených pomerom dlhopisových, akciových a komoditných fondov luxemburskej rodiny Amundi Funds II a Amundi S.F.

Efekt pravidelného investovania

Pravidelné investovania v menších čiastkach môže byť ekonomicky výhodné. Metódu pravidelného investovania by mal využívať každý, kto chce zmierniť riziko kolísania ceny podielového listu. Keď trhy klesajú, nakupujete podielové listy lacnejšie. V časoch rastu finančných trhov Vaše investície rastú s nimi.

Portfóliá sú vytvorené tak, aby mohli pokryť Vaše investičné obdoba rôznych dĺžok, v súlade so zásadou rozkladania rizika.Výhody Programu pravidelného investovania RYTMUS

 • Máte možnosť rozumne využiť mesačne malú čiastku svojho rozpočtu na finančné ciele, ktoré sa Vám zdali náročné, a preto ste ich zatiaľ odkladali.
 • Minimálna investícia je už od 30 EUR.
 • Taktiež je možné zainvestovať aj jednorazovo nad rámec nastaveného programu, a to od čiastky 1 000 EUR.
 • Môžete si vybrať dĺžku investičného obdobia, v rozmedzí 1 až 40 rokov.
 • Pravidelné investovanie môže zmierniť negatívny dopad kolísavosti ceny podielových listov.
 • Získate prístup na svetové trhy k rôznym typom fondov.
 • Získate potenciál zaujímavého výnosu.
 • Môžete si otvoriť niekoľko programov súčasne.
 • Možnosť elektronických výpisov
 • Možnosť pravidelneho spatneho odkupu („renty“)


Ako príklad dlhodobej investície si môžme uviesť najstarší fond skupiny Amundi a jeden z najstarších fondov sveta vôbec, založený v roku 1928. Za dobu viac ako 85-ročnej existencie preukázal svoje kvality v podobe stabilnej výkonnosti a dlhodobého prekonávania benchmarku S&P 500, a to aj v období najväčších poklesov na trhoch.

Pravidelné investovanie na dlhých horizontoch

Významná časť našich finančných plánov býva založená na dlhých časových horizontoch.Ako investovať do Programu pravidelného investovania RYTMUS


Pokiaľ ste sa rozhodli využiť možnosti, ktoré Vám Program pravidelného investovania RYTMUS ponúka, potom stačí:

  1. Vyplniť jednoduchý formulár so svojím finančným sprostredkovateľom alebo osobným bankárom.

  2. Zaslať prvú investíciu a nastaviť trvalý príkaz pre ďalšie pravidelné investície z bankového účtu.


Ak chcete niečo v programe Programe pravidelného investovania RYTMUS zmeniť


Bez akýchkoľvek obmedzení môžete:

 • jednorazovo dodatočne investovať
 • zmeniť cieľovú čiastku
 • predĺžiť dobu investovania
 • zhodnocovať investície aj po skončení programu
 • zmeniť výšku či frekvenciu pravidelnej investície
 • na potrebnú dobu prerušiť investovanie (bez oznámenia)
 • zmeniť investičný horizont
 • zmeniť druh portfólia
 • vložiť mimoriadne investície
 • kedykoľvek môžete požiadať o spätný predaj podielových listovAk Vám chýbajú ďalšie informácie, prosím kontaktujte svojho finančného sprostredkovateľa, osobného bankára alebo kontaktujte našu bezplatnú linku 0800 300 111.Upozornenie:Predmetné oznámenie nepredstavuje osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho odborných znalostí a skúseností v oblasti investícií, či dokonca jeho finančnej situácie, investičného cieľa alebo vzťahu k riziku.

Pioneer Funds a Pioneer S.F. sú subjekty kolektívneho investovania („fonds commun de placement“) s niekoľkými samostatnými podfondami založenými podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva. Pioneer Fund Solutions je otvorená investičná spoločnosť typu Société d Investissement a Capital Variable (spoločnosť s premenlivým investičným kapitálom - "SICAV") založená podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnotenie, výkonnosť či iné parametre dosiahnuté jednotlivým investičnými nástrojmi v minulosti nemôžu v žiadnom prípade slúžiť ako indikátor alebo záruka budúcich kurzov, cien, výnosov, zhodnotení, výkonnosti či iných parametrov takýchto alebo obdobných investičných nástrojov. S investíciou do podielových listov je vždy spojené riziko kolísania hodnoty investície a výnosov z nej, tiež nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať výnosu očakávanému. Miera očakávaného výnosu investičných nástrojov súvisí s mierou podstupovaného investičného rizika. Návratnosť pôvodne investovanej čiastky nie je v žiadnom prípade zaručená. Investor nesie kreditné riziko emitenta investičného nástroja. Objemy investícií a rozloženie portfólia do sektorov a krajín sa môžu meniť. Investičné nástroje denominované v cudzích menách sú vystavené výkyvom vyplývajúcich zo zmien devízových kurzov, ktoré môžu mať pozitívny, ako aj negatívny vplyv najmä na ich kurzy, ceny, zhodnotenie či výnosy z nich plynúce. Ďalšie informácie o rizikách sú dostupné v materiáli Poučenie o rizikách na adrese www.pioneerinvestments.sk/poucenie_o_rizikach.pdf

Zverejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondov reflektujú vplyv skutočných provízií, odmien a ďalších poplatkov hradených fondom. Štruktúra poplatkov súvisiacich s konkrétnou investíciou vyplýva z prospektu a z príslušného cenníka.

Predmetné oznámenie nepredstavuje zvláštne informácie o poskytovateľovi investičných služieb, jeho poskytovaných službách, ochrane majetku zákazníka, rizikách a pod. podľa príslušných právnych predpisov. Tieto informácie sú dostupné v materiáli Informácie pre zákazníkov pre príslušnú investičnú službu alebo produkt.

Dokumenty a informácie uvedené na tejto internetovej stránke, nie sú určené osobám trvalo bývajúcim či sídliacim v Spojených štátoch amerických a osobám spĺňajúcim štatút "amerického subjektu", ako je definovaný v nariadení S podľa zákona Spojených štátov amerických o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov.

Skôr než sa rozhodnete investovať, zoznámte sa s príslušným prospektom luxemburských fondov skupiny Amundi, ktorý možno získať zdarma na vyžiadanie prostredníctvom bezplatnej linky 0800 300 111, na internetových stránkach www.pioneerinvestments.sk alebo u Vášho finančného sprostredkovateľa, či osobného bankára. Takisto sa zoznámte s legislatívnymi podmienkami investície, devízovými obmedzeniami a daňovými dôsledkami (investovanie do otvorených podielových fondov a do Programu pravidelného investovania RYTMUS a výnosy z týchto investícií podliehajú dani z príjmu; odporúčame daňové aspekty konzultovať so svojím daňovým poradcom), s s aktuálnym znením obchodných podmienok, Informácií pre zákazníkov a s cenníkom príslušným pre daný produkt,, príslušným Prospektom a manažérskymi pravidlami a s Podmienkami pre SR. Všetky tieto dokumenty možno tiež získať zadarmo na vyššie uvedených kontaktoch.

Názvy luxemburských fondov skupiny Amundi uvedené v slovenskom jazyku spravidla predstavujú ich marketingové označenie pre Slovenskú republiku.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnost skupiny Amundi