Homepage    O nás vo svete    Vyhľadávanie    Kontakt
  
 
 

Ceny PL fondov e-mailom

Aktuálne ceny vybraných fondov

Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies
21.6.2018 64,82 € −0,4912%
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity
21.6.2018 8,54 € −1,0429%
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond
21.6.2018 77,11 € −0,2974%
Amundi Funds II - Euro Bond
21.6.2018 10,01 € −0,4970%
Amundi Funds II - Euro Corporate Short - Term
21.6.2018 58,35 € −0,0171%
Amundi Funds II - Euro Short-Term
21.6.2018 6,07 € −0,1645%
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility
21.6.2018 45,77 € −0,1962%
Amundi Funds II - Global Ecology
21.6.2018 263,65 € −1,0211%
Amundi Funds II - Pioneer Global Select
21.6.2018 102,82 € −1,1631%
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
21.6.2018 9,60 € −0,8264%
Amundi S.F. - EUR Commodities
21.6.2018 24,92 € 0,2010%
Nastavenie...

*Program pravidelného investovania RYTMUS pre deti

Naštartujte budúcnosť svojich detí už dnes


 

Chcete to najlepšie pre svoje deti? Ak áno, potom stojí za to zamyslieť sa aj nad financovaním ich prípadných budúcich výdavkov. Veď len výdavky na strednú alebo vysokú školu na Slovensku dosahujú rádovo desiatky až stovky eur mesačne a neustále rastú. Na zahraničných školách sú výdavky ešte oveľa vyššie. Prípadne si predstavte, že práve Vaše dieťa bude talentovaným športovcom či hudobným virtuózom.


Jednou z možností pre naplnenie týchto snov je investičný program pre deti RYTMUSík. Program, ktorý umožňuje pravidelné investovanie už od 30 EUR mesačne. • RYTMUSík patrí medzi najflexibilnejšie investičné programy pre deti na slovenskom trhu.
 • RYTMUSík ponúka šesť portfólií, odlíšených pomerom akciových, dlhopisových a komoditných fondov luxemburskej rodiny Pioneer Funds a Pioneer S.F.
 • Portfóliá programu RYTMUSík sú vytvorené tak, aby zodpovedali investičným obdobiam rôznej dĺžky, v súlade so zásadou rozkladania rizika.
 • O vaše investície sa nemusíte aktívne starať, priebežnú správu portfólií zaistia skúsení profesionáli.


Výhody Programu pravidelného investovania RYTMUSík
 • možnosť rozumne využiť mesačne malú čiastku na finančné zabezpečenie vašich detí a splnenie cieľov
 • minimálna investícia už od 30 EUR mesačne
 • možnosť pravidelných i jednorazových investícií
 • kedykoľvek môžete zmeniť dĺžku trvania programu alebo výšku investície
 • investovanie možete prerušiť na potrebnú dobu (bez oznámenia)
 • kedykoľvek je možné bezplatne požiadať o spätný predaj podielových listov
 • prístup k informáciám o Vašej investícii prostredníctvom elektronických výpisov či webovej aplikácie


Efekt pravidelného investovania


Pravidelné investovanie v menších čiastkach môže byť ekonomicky výhodné. Metódu pravidelného investovania by mal využívať každý, kto chce zmierniť riziko kolísania ceny podielového listu. Keď trhy klesajú, nakupujete podielové listy lacnejšie. V časoch rastu finančných trhov Vaše investície rastú s nimi.Portfóliá sú vytvorené tak, aby mohli pokryť Vaše investičné obdoba rôznych dĺžok, v súlade so zásadou rozkladania rizika.Ako príklad dlhodobej investície si môžme uviesť najstarší fond skupiny Pioneer Investments a jeden z najstarších fondov sveta vôbec, založený v roku 1928. Za dobu viac ako 85-ročnej existencie preukázal svoje kvality v podobe stabilnej výkonnosti a dlhodobého prekonávania benchmarku S&P 500, a to aj v období najväčších poklesov na trhoch.Pravidelné investovanie na dlhých horizontoch

Významná časť našich finančných plánov býva založená na dlhých časových horizontoch.Ako investovať do Programu pravidelného investovania RYTMUSík


Ak ste sa rozhodli využiť možnosti, ktoré Vám RYTMUSík ponúka, potom stačí:

  1. Vyplniť jednoduchý formulár na program pravidellného investovania RYTMUS so svojím finančným sprostredkovateľom alebo osobným bankárom.

  2. Zaslať prvú investíciu a nastaviť trvalý príkaz pre ďalšie pravidelné investície z bankového účtu.

Investičný program je nielen prostriedkom k tvorbe majetku, ale aj spôsob, ako naučiť dieťa správne investičné návyky a ako zvýšiť jeho finančnú gramotnosť (tvorba finančnej rezervy, hodnota peňazí, úroky, inflácia, …)


Pre ďalšie informácie, prosím kontaktujte svojho finančného sprostredkovateľa, osobného bankára alebo kontaktujte našu bezplatnú linku 0800 300 111.

Upozornenie:Predmetné oznámenie nepredstavuje osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho odborných znalostí a skúseností v oblasti investícií, či dokonca jeho finančnej situácie, investičného cieľa alebo vzťahu k riziku.

Amundi Funds II a Amundi S.F. sú subjekty kolektívneho investovania („fonds commun de placement“) s niekoľkými samostatnými podfondami založenými podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva. Amundi Fund Solutions a Amundi Funds sú otvorené investičné spoločnosti typu typu Société d Investissement a Capital Variable (spoločnosť s premenlivým investičným kapitálom - "SICAV") založené podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnotenie, výkonnosť či iné parametre dosiahnuté jednotlivým investičnými nástrojmi v minulosti nemôžu v žiadnom prípade slúžiť ako indikátor alebo záruka budúcich kurzov, cien, výnosov, zhodnotení, výkonnosti či iných parametrov takýchto alebo obdobných investičných nástrojov. S investíciou do podielových listov je vždy spojené riziko kolísania hodnoty investície a výnosov z nej, tiež nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať výnosu očakávanému. Miera očakávaného výnosu investičných nástrojov súvisí s mierou podstupovaného investičného rizika. Návratnosť pôvodne investovanej čiastky nie je v žiadnom prípade zaručená. Investor nesie kreditné riziko emitenta investičného nástroja. Objemy investícií a rozloženie portfólia do sektorov a krajín sa môžu meniť. Investičné nástroje denominované v cudzích menách sú vystavené výkyvom vyplývajúcich zo zmien devízových kurzov, ktoré môžu mať pozitívny, ako aj negatívny vplyv najmä na ich kurzy, ceny, zhodnotenie či výnosy z nich plynúce. Ďalšie informácie o rizikách sú dostupné v materiáli Poučenie o rizikách na adrese www.pioneerinvestments.sk/poucenie_o_rizikach.pdf

Zverejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondov reflektujú vplyv skutočných provízií, odmien a ďalších poplatkov hradených fondom. Štruktúra poplatkov súvisiacich s konkrétnou investíciou vyplýva z prospektu a z príslušného cenníka.

Predmetné oznámenie nepredstavuje zvláštne informácie o poskytovateľovi investičných služieb, jeho poskytovaných službách, ochrane majetku zákazníka, rizikách a pod. podľa príslušných právnych predpisov. Tieto informácie sú dostupné v materiáli Informácie pre zákazníkov pre príslušnú investičnú službu alebo produkt.

Dokumenty a informácie uvedené na tejto internetovej stránke, nie sú určené osobám trvalo bývajúcim či sídliacim v Spojených štátoch amerických a osobám spĺňajúcim štatút "amerického subjektu", ako je definovaný v nariadení S podľa zákona Spojených štátov amerických o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov.

Skôr než sa rozhodnete investovať, zoznámte sa s príslušným prospektom luxemburských fondov skupiny Amundi, ktorý možno získať zdarma na vyžiadanie prostredníctvom bezplatnej linky 0800 300 111, na internetových stránkach www.pioneerinvestments.sk alebo u Vášho finančného sprostredkovateľa, či osobného bankára. Takisto sa zoznámte s legislatívnymi podmienkami investície, devízovými obmedzeniami a daňovými dôsledkami (investovanie do otvorených podielových fondov a do Programu pravidelného investovania RYTMUS a výnosy z týchto investícií podliehajú dani z príjmu; odporúčame daňové aspekty konzultovať so svojím daňovým poradcom), s s aktuálnym znením obchodných podmienok, Informácií pre zákazníkov a s cenníkom príslušným pre daný produkt,, príslušným Prospektom a manažérskymi pravidlami a s Podmienkami pre SR. Všetky tieto dokumenty možno tiež získať zadarmo na vyššie uvedených kontaktoch.

Názvy luxemburských fondov skupiny Amundi uvedené v slovenskom jazyku spravidla predstavujú ich marketingové označenie pre Slovenskú republiku.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnost skupiny Amundi