Pioneer Investments
Homepage    Pioneer vo svete    Vyhľadávanie    Kontakt
  
 
 

Ceny PL fondov e-mailom

Aktuálne ceny vybraných fondov

Pioneer Funds - Commodity Alpha
28.3.2017 29,64 € −0,3027%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Currencies
28.3.2017 70,04 €  
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity
28.3.2017 7,99 € 0,6297%
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond
28.3.2017 77,51 € 0,0645%
Pioneer Funds - Euro Bond
28.3.2017 10,04 € 0,0997%
Pioneer Funds - Euro Corporate Short - Term
28.3.2017 59,54 € −0,0168%
Pioneer Funds - Euro Short-Term
28.3.2017 6,19 €  
Pioneer Funds - European Equity Optimal Volatility
28.3.2017 45,97 € −0,0869%
Pioneer Funds - Global Ecology
28.3.2017 254,54 € 1,1766%
Pioneer Funds - Global Select
28.3.2017 95,53 € 0,9404%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
28.3.2017 8,84 € 0,7982%
Pioneer S.F. - EUR Commodities
28.3.2017 24,75 € −0,2418%
Nastavenie...

*Program pravidelného investovania RYTMUS pre deti

Naštartujte budúcnosť svojich detí už dnes


 

Chcete to najlepšie pre svoje deti? Ak áno, potom stojí za to zamyslieť sa aj nad financovaním ich prípadných budúcich výdavkov. Veď len výdavky na strednú alebo vysokú školu na Slovensku dosahujú rádovo desiatky až stovky eur mesačne a neustále rastú. Na zahraničných školách sú výdavky ešte oveľa vyššie. Prípadne si predstavte, že práve Vaše dieťa bude talentovaným športovcom či hudobným virtuózom.


Jednou z možností pre naplnenie týchto snov je investičný program pre deti RYTMUSík. Program, ktorý umožňuje pravidelné investovanie už od 30 EUR mesačne. • RYTMUSík patrí medzi najflexibilnejšie investičné programy pre deti na slovenskom trhu.
 • RYTMUSík ponúka šesť portfólií, odlíšených pomerom akciových, dlhopisových a komoditných fondov luxemburskej rodiny Pioneer Funds a Pioneer S.F.
 • Portfóliá programu RYTMUSík sú vytvorené tak, aby zodpovedali investičným obdobiam rôznej dĺžky, v súlade so zásadou rozkladania rizika.
 • O vaše investície sa nemusíte aktívne starať, priebežnú správu portfólií zaistia skúsení profesionáli.


Výhody Programu pravidelného investovania RYTMUSík
 • možnosť rozumne využiť mesačne malú čiastku na finančné zabezpečenie vašich detí a splnenie cieľov
 • minimálna investícia už od 30 EUR mesačne
 • možnosť pravidelných i jednorazových investícií
 • kedykoľvek môžete zmeniť dĺžku trvania programu alebo výšku investície
 • investovanie možete prerušiť na potrebnú dobu (bez oznámenia)
 • kedykoľvek je možné bezplatne požiadať o spätný predaj podielových listov
 • prístup k informáciám o Vašej investícii prostredníctvom elektronických výpisov či webovej aplikácie


Efekt pravidelného investovania


Pravidelné investovanie v menších čiastkach môže byť ekonomicky výhodné. Metódu pravidelného investovania by mal využívať každý, kto chce zmierniť riziko kolísania ceny podielového listu. Keď trhy klesajú, nakupujete podielové listy lacnejšie. V časoch rastu finančných trhov Vaše investície rastú s nimi.Portfóliá sú vytvorené tak, aby mohli pokryť Vaše investičné obdoba rôznych dĺžok, v súlade so zásadou rozkladania rizika.Ako príklad dlhodobej investície si môžme uviesť najstarší fond skupiny Pioneer Investments a jeden z najstarších fondov sveta vôbec, založený v roku 1928. Za dobu viac ako 85-ročnej existencie preukázal svoje kvality v podobe stabilnej výkonnosti a dlhodobého prekonávania benchmarku S&P 500, a to aj v období najväčších poklesov na trhoch.Pravidelné investovanie na dlhých horizontoch

Významná časť našich finančných plánov býva založená na dlhých časových horizontoch.Ako investovať do Programu pravidelného investovania RYTMUSík


Ak ste sa rozhodli využiť možnosti, ktoré Vám RYTMUSík ponúka, potom stačí:

  1. Vyplniť jednoduchý formulár na program pravidellného investovania RYTMUS so svojím finančným sprostredkovateľom alebo osobným bankárom.

  2. Zaslať prvú investíciu a nastaviť trvalý príkaz pre ďalšie pravidelné investície z bankového účtu.

Investičný program je nielen prostriedkom k tvorbe majetku, ale aj spôsob, ako naučiť dieťa správne investičné návyky a ako zvýšiť jeho finančnú gramotnosť (tvorba finančnej rezervy, hodnota peňazí, úroky, inflácia, …)


Pre ďalšie informácie, prosím kontaktujte svojho finančného sprostredkovateľa, osobného bankára alebo kontaktujte našu bezplatnú linku 0800 300 111.

Upozornenie:Pioneer Funds a Pioneer S.F. sú subjekty kolektívneho investovania („fonds commun de placement“) s niekoľkými samostatnými podfondami založenými podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva. Pioneer Fund Solutions je otvorená investičná spoločnosť typu Société d Investissement a Capital Variable (spoločnosť s premenlivým investičným kapitálom - "SICAV") založená podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva.

Pioneer Investments je obchodným označením skupiny spoločnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A.

Predmetné oznámenie nepredstavuje osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho odborných znalostí a skúseností v oblasti investícií, či dokonca jeho finančnej situácie, investičného cieľa alebo vzťahu k riziku.

Investície do podielových listov v sebe obsahujú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Miera očakávaného výnosu z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov súvisí s mierou investičného rizika a nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať výnosu očakávanému. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Objemy investícií a rozloženie portfólia do sektorov a krajín sa môžu meniť. Investovanie so sebou nesie množstvo rizík; vysvetlenie rizík a ich vplyv na kolísanie aktuálnej hodnoty investovanej čiastky sú uvedené na www.pioneerinvestments.sk/poucenie_o_rizikach.pdf

Zverejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondov reflektujú vplyv skutočných provízií, odmien a ďalších poplatkov hradených fondom. Štruktúra poplatkov súvisiacich s konkrétnou investíciou vyplýva z prospektu. Skôr než sa rozhodnete investovať, zoznámte sa s príslušným prospektom zahraničných fondov, ktorý možno získať zdarma na vyžiadanie prostredníctvom bezplatnej linky 0800 300 111, na internetových stránkach www.pioneerinvestments.sk alebo u Vášho finančného sprostredkovateľa, či osobného bankára.

Takisto sa zoznámte s legislatívnymi podmienkami investície, devízovými obmedzeniami a daňovými dôsledkami (investovanie do otvorených podielových fondov a do Programu pravidelného investovania RYTMUS a výnosy z týchto investícií podliehajú dani z príjmu; odporúčame daňové aspekty konzultovať so svojím daňovým poradcom), s príslušným Prospektom a manažérskymi pravidlami a s Podmienkami pre SR. Všetky tieto dokumenty možno tiež získať zadarmo na vyššie uvedených kontaktoch. Názvy zahraničných fondov uvedené v slovenskom jazyku spravidla predstavujú ich marketingové označenie pre Slovenskú republiku.