Pioneer Investments
Homepage    Pioneer vo svete    Vyhľadávanie    Kontakt
  
 
 

Ceny PL fondov e-mailom

Aktuálne ceny vybraných fondov

Pioneer Funds - Commodity Alpha
24.5.2017 28,65 € −0,1742%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Currencies
24.5.2017 69,74 € 0,5624%
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity
24.5.2017 8,48 € 0,2364%
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond
24.5.2017 77,56 € 0,0258%
Pioneer Funds - Euro Bond
24.5.2017 10,06 € 0,0995%
Pioneer Funds - Euro Corporate Short - Term
24.5.2017 59,23 € −0,0169%
Pioneer Funds - Euro Short-Term
24.5.2017 6,16 €  
Pioneer Funds - European Equity Optimal Volatility
24.5.2017 47,69 € 0,1470%
Pioneer Funds - Global Ecology
24.5.2017 258,51 € 0,3688%
Pioneer Funds - Global Select
24.5.2017 96,27 € 0,2186%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
24.5.2017 8,71 € 0,6936%
Pioneer S.F. - EUR Commodities
24.5.2017 24,79 € −0,6413%
Nastavenie...

Spoločenská zodpovednosť Pioneer Investments


Úvod


Spoločenská zodpovednosť je súčasťou firemnej kultúry skupiny Pioneer Investments, ktorá vychádza z hodnôt, správania a cieľov, o ktorých naplnenie usilujeme každý deň.


Naším poslaním je vytvárať pre našich partnerov – klientov, zamestnancov, miestne komunity a akcionárov – trvale udržateľnú hodnotu.


Veríme, že zodpovedné investovanie a správna podniková prax pomôžu posilniť dôveru v trhy, a v konečnom dôsledku povedú k lepším výnosom pre našich investorov.


V rámci celej našej organizácie sme vždy dôrazne podporovali zvyšovanie transparentnosti, zodpovednosti a informovanosti. Toto presvedčenie len posilňuje našu oddanosť Zásadám zodpovedného investovania OSN (UNPRI), ktoré sme podpísali v marci 2009. (odkaz na tlačovú správu)


Keďže sme si plne vedomí dôležitosti úlohy, ktorú ako správcovia aktív zastávame pri dlhodobom zaistení majetku ľudí, podporujeme iniciatívy, ktorých cieľom je riadenie spoločenských a environmentálnych rizík a svoju ponuku produktov sme obohatili o investičné riešenia, ktoré svojou podstatou zohľadňujú etické, či udržateľné kritériá.Zásady zodpovedného investovania OSNSpoločnosť Pioneer Investments verí v udržateľný a zodpovedný prístup k správe investícií, na základe ktorého vytvára pre svojich klientov hodnotu. Vo februári 2009 ďalej posilnila svoj záväzok k udržateľnému investovaniu, keď podpísala Zásady zodpovedného investovania, iniciatívu OSN, ktorá predstavuje súbor šiestich zásad správnej praxe. Táto iniciatíva, ktorú v apríli 2006 predstavil bývalý generálny tajomník OSN Kofi Annan, sa skladá zo súborov dobrovoľných zásad pre vlastníkov aktív a investičných profesionálov. Doposiaľ ju podpísalo asi 500 finančných inštitúcií, ktoré ku koncu februára 2008 spoločne spravovali majetok v hodnote viac než 18 biliónov dolárov.


6 zásad:

  1. Skupina začlení otázky ochrany životného prostredia, spoločenskej zodpovednosti a riadenia do procesov investičnej analýzy a rozhodovania

  2. Skupina vyššie zmienené otázky začlení do svojich vlastníckych zásad a praxe

  3. Bude usilovať o sprístupnenie príslušných informácií k otázkam zo strany subjektov, do ktorých investuje

  4. Skupina bude podporovať prijatie a implementáciu Zásad v rámci celého investičného odvetvia

  5. V rámci implementácie Zásad bude skupina spolupracovať na zvyšovaní efektivity svojich procesov

  6. Skupina bude podávať správy o svojej činnosti a o priebehu implementácie Zásad

Spoločensky zodpovedné investovanie (SRI)


Skupina Pioneer Investments ponúka produkt v oblasti správy majetku, ktorého účelom je umožniť investorom vyvážiť ich potrebu maximalizovať výnosy a ich priania dodržiavať etické alebo udržateľné hodnoty a to podfond Global Ecology. V rámci SRI ďalej ponúkame 2 lokálne produkty: dlhopisový distribučný fond Obbligazionario Euro Corporate Etico (dlhopisový podnikový etický euro fond) v Taliansku a fond PIA Ethik Fonds v Rakúsku.

V Slovenskej republike je distribuovaný podfond Pioneer Funds - Global Ecology.


Pioneer Funds - Global Ecology

Jeho investičná stratégia je nastavená tak, aby dosiahol zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom horizonte investovaním aspoň dvoch tretín svojich celkových aktív do akcií a akciových nástrojov vydávaných spoločnosťami, ktoré vyrábajú produkty, či technológie, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu a prispievajú k rozvoju čistejšieho a zdravšieho prostredia. Medzi takéto spoločnosti patria subjekty pôsobiace v oblasti kontroly atmosférického znečistenia, alternatívnych energií, recyklácie, spaľovania odpadu, čistenia odpadových vôd, úprava vody a biotechnológie. Výber titulov je z hľadiska udržateľnosti sledovaný spoločnosťami Oekom research AG a E-Capital Partners. Aby sa pri hodnotení udržateľnosti zabránilo stretu záujmov, spolieha sa skupina Pioneer Investments pri výbere jednotlivých príležitostí na externých poradcov.

Iniciatívy

Skupina Pioneer Investments venuje svoje zdroje a odborné znalosti na podporu spoločenských projektov a podporuje iniciatívy a výskumné aktivity, na ktorých sa podieľajú významné osobnosti sveta ekonomiky, financií a politiky:


Medzi naše aktivity patrí predovšetkým:


Roberto Bazzoni Onlus

Všeobecne sa dary sústredia na oblasť sociálnych služieb a zdravotníctva.

Na celosvetovej úrovni podporuje skupina Pioneer Investments charitatívne neziskové združenie Roberto Bazzoni Onlus (RBO), ktoré bolo úradne zapísané dňa 17. marca 2000, ako výsledok podpory skupiny manažérov z dvoch spoločností skupiny UniCredit – Pioneer Investments a UniCredit Banca Mobiliare. Táto organizácia bola založená na pamiatku Roberta Bazzoniho, najstaršieho syna Sebastiana Bazzoniho, riaditeľa skupiny Pioneer Investments. Roberto, špecializovaný ortopéd, ktorý sa zúčastnil humanitárnej misie v Kosove, zomrel pri nehode lietadla dňa 12. novembra 1999, cestou do práce v Prištině, spoločne s ďalšími 23 osobami. Cieľom RBO je pokračovať v poslaní Roberta Bazzoniho a uctiť jeho pamiatku.


RBO poskytuje praktickú spoločenskú a humanitárnu podporu pre rozvoj projektov a pre zaistenie humanitárnej pomoci v rozvojových krajinách. Pôsobí v oblasti zdravotníctva, vzdelávania a všeobecnej pomoci.

www.robertobazzoni-onlus.com

Spoločenská zodpovednosť Pioneer Investments v SR

BYŤ ZODPOVEDNÝ K DRUHÝM ZNAMENÁ BYŤ ZODPOVEDNÝ SAMI K SEBE

Sociálna zodpovednosť firiem, teda Corporate Social Responsibility (CSR), odráža poslanie firmy a jej väzby so spoločnosťou v najširšom meradle. Dnes už spoločnosti nemôžu na trhu obstáť bez citlivého pochopenia a reagovania na sociálne prostredie, v ktorom sa nachádzajú.


Na Slovensku sa skupina Pioneer Investments aktívne venuje podpore vzdelávania mladých ľudí. V rámci dlhodobého projektu Finančná akadémia pre deti sa zameriava na vzdelávanie študentov v oblasti financií na základných a stredných školách.