Homepage    O nás vo svete    Vyhľadávanie    Kontakt
  
 
 

Ceny PL fondov e-mailom

Aktuálne ceny vybraných fondov

Amundi Funds II - Commodity Alpha
19.2.2018 26,93 € 0,5226%
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies
19.2.2018 68,13 € 0,1470%
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity
19.2.2018 8,76 € 0,3436%
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond
19.2.2018 77,84 € −0,1411%
Amundi Funds II - Euro Bond
19.2.2018 10,05 € −0,2976%
Amundi Funds II - Euro Corporate Short - Term
19.2.2018 58,88 € 0,0850%
Amundi Funds II - Euro Short-Term
19.2.2018 6,11 €  
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility
19.2.2018 46,22 € −0,1728%
Amundi Funds II - Global Ecology
19.2.2018 260,42 € 0,0384%
Amundi Funds II - Global Select
19.2.2018 101,21 € 0,4366%
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
19.2.2018 9,00 € 0,4464%
Amundi S.F. - EUR Commodities
19.2.2018 25,46 €  
Nastavenie...

*

Amundi Funds II - Absolute Return Currencies

  Miesto obchodnej registrácie: Luxembursko
EUR USD
  Dlhopisový fond

OD 1.11.2017 TÁTO TRIEDA FONDU NIE JE K DISPOZÍCII PRE NOVÝCH KLIENTOV

Základné údaje

Ide o fond, ktorý sa snaží dosahovať kladné výnosy vo všetkých podmienkach na trhu investovaním predovšetkým do diverzifikovaného portfólia medzinárodných mien. Fond môže investovať do všetkých voľne zameniteľných a nezameniteľných mien. S cieľom využitia podmienok trhu, alebo zaistenia expozície meny fondu sa môže profil expozície meny aktívne riadiť prostredníctvom finančných derivačných nástrojov. Fond je vhodný ako doplnok konzervatívnej zložky portfólia.


Správca fonduAmundi Luxembourg S.A.
Miesto obchodnej registrácieLuxembursko
Investičné zameranieDlhopisový fond
Kontaktná bankaUniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava
Investície poukázať na bankový účet vedený v
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Bankový prevod v EUR na EUR účet - 6626183002/1111, IBAN SK2811110000006626183002

Bankový prevod v USD (či inej voľne zmeniteľnej mene) na USD účet - 6626183096/1111, IBAN SK1211110000006626183096
Dátum začatia predaja v Európe16.3.2007
Minimálna počiatočná investícia1 000 USD alebo ekvivalent v EUR. V prípade investície prostredníctvom UniCredit Bank Slovakia, a.s., sa prosím informujte na jej obchodných miestach.
Minimálna následujúca investícia300 USD alebo ekvivalent v EUR. V prípade investície prostredníctvom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, sa prosím informujte na jej obchodných miestach.
Nákupný poplatokaktuálna výška sa riadi cenníkom*
Výstupný poplatok0,00%
Manažérsky poplatok1,00%
ISIN (kat. A, non distributed)LU0271663774
Číslo fonduTÁTO TRIEDA FONDU NIE JE SÚČASŤOU AKTUÁLNEJ PONUKY

* Ide o cenník skupiny Amundi a môže sa líšiť od cenníka oprávneného distribútora


Fond je jeden z podfondov, ktoré vytvárajú fond Pioneer Funds („Fonds Commun de Placement“), založený a registrovaný v Luxembursku. Pioneer Funds je spravovaný spoločnosťou Pioneer Asset Management S.A., so sídlom 8 – 10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Luxemburské veľkovojvodstvo, ktorej Národná banka Slovenskej republiky udelila povolenie pre vykonávanie verejnej ponuky cenných papierov na území Slovenskej republiky dňa 15.3.2007.

Investičný cieľ

Tento Podfond sa snaží dosahovať kladné výnosy vo všetkých podmienkach na trhu investovaním predovšetkým do diverzifikovaného portfólia medzinárodných mien.
Podfond môže investovať do všetkých voľne zameniteľných a nezameniteľných mien. S cieľom využitia podmienok trhu, alebo zaistenia expozície meny Podfondu sa môže profil expozície meny aktívne riadiť prostredníctvom transakcií v rade finančných derivačných nástrojov.
Úplné investičné ciele nájdete v Prospekte.

Investičný tím

Pioneer Funds – Absolute Return Currencies riadi Andreas König. Andreas König je senior portfólio manažér pre cudzie meny v dublinskej kancelárii Pioneer Investments. Andreas u nás predtým pracoval ako riaditeľ devízového oddelenia v Mníchove. Po absolvovaní univerzity pracoval Andreas vo veľkej nemeckej banke vo Frankfurte v obore opčného devízového obchodovania (1994 až 1998). V roku 1999 presídlil do Londýna na pozíciu riaditeľa oddelenia, kde pracoval ako tvorca trhu (market maker) v medzibankovom obchodovaní pre menové opcie na mimoburzovom (OTC) trhu.

Upozornenie:Predmetné oznámenie nepredstavuje osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho odborných znalostí a skúseností v oblasti investícií, či dokonca jeho finančnej situácie, investičného cieľa alebo vzťahu k riziku.

Pioneer Funds a Pioneer S.F. sú subjekty kolektívneho investovania („fonds commun de placement“) s niekoľkými samostatnými podfondami založenými podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva. Pioneer Fund Solutions je otvorená investičná spoločnosť typu Société d Investissement a Capital Variable (spoločnosť s premenlivým investičným kapitálom - "SICAV") založená podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnotenie, výkonnosť či iné parametre dosiahnuté jednotlivým investičnými nástrojmi v minulosti nemôžu v žiadnom prípade slúžiť ako indikátor alebo záruka budúcich kurzov, cien, výnosov, zhodnotení, výkonnosti či iných parametrov takýchto alebo obdobných investičných nástrojov. S investíciou do podielových listov je vždy spojené riziko kolísania hodnoty investície a výnosov z nej, tiež nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať výnosu očakávanému. Miera očakávaného výnosu investičných nástrojov súvisí s mierou podstupovaného investičného rizika. Návratnosť pôvodne investovanej čiastky nie je v žiadnom prípade zaručená. Investor nesie kreditné riziko emitenta investičného nástroja. Objemy investícií a rozloženie portfólia do sektorov a krajín sa môžu meniť. Investičné nástroje denominované v cudzích menách sú vystavené výkyvom vyplývajúcich zo zmien devízových kurzov, ktoré môžu mať pozitívny, ako aj negatívny vplyv najmä na ich kurzy, ceny, zhodnotenie či výnosy z nich plynúce. Ďalšie informácie o rizikách sú dostupné v materiáli Poučenie o rizikách na adrese www.pioneerinvestments.sk/poucenie_o_rizikach.pdf

Zverejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondov reflektujú vplyv skutočných provízií, odmien a ďalších poplatkov hradených fondom. Štruktúra poplatkov súvisiacich s konkrétnou investíciou vyplýva z prospektu a z príslušného cenníka.

Predmetné oznámenie nepredstavuje zvláštne informácie o poskytovateľovi investičných služieb, jeho poskytovaných službách, ochrane majetku zákazníka, rizikách a pod. podľa príslušných právnych predpisov. Tieto informácie sú dostupné v materiáli Informácie pre zákazníkov pre príslušnú investičnú službu alebo produkt.

Dokumenty a informácie uvedené na tejto internetovej stránke, nie sú určené osobám trvalo bývajúcim či sídliacim v Spojených štátoch amerických a osobám spĺňajúcim štatút "amerického subjektu", ako je definovaný v nariadení S podľa zákona Spojených štátov amerických o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov.

Skôr než sa rozhodnete investovať, zoznámte sa s príslušným prospektom luxemburských fondov skupiny Amundi, ktorý možno získať zdarma na vyžiadanie prostredníctvom bezplatnej linky 0800 300 111, na internetových stránkach www.pioneerinvestments.sk alebo u Vášho finančného sprostredkovateľa, či osobného bankára. Takisto sa zoznámte s legislatívnymi podmienkami investície, devízovými obmedzeniami a daňovými dôsledkami (investovanie do otvorených podielových fondov a do Programu pravidelného investovania RYTMUS a výnosy z týchto investícií podliehajú dani z príjmu; odporúčame daňové aspekty konzultovať so svojím daňovým poradcom), s s aktuálnym znením obchodných podmienok, Informácií pre zákazníkov a s cenníkom príslušným pre daný produkt,, príslušným Prospektom a manažérskymi pravidlami a s Podmienkami pre SR. Všetky tieto dokumenty možno tiež získať zadarmo na vyššie uvedených kontaktoch.

Názvy luxemburských fondov skupiny Amundi uvedené v slovenskom jazyku spravidla predstavujú ich marketingové označenie pre Slovenskú republiku.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnost skupiny Amundi