Homepage    O nás vo svete    Vyhľadávanie    Kontakt
  
 
 

Ceny PL fondov e-mailom

Aktuálne ceny vybraných fondov

Amundi Funds II - Commodity Alpha
19.2.2018 26,93 € 0,5226%
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies
19.2.2018 68,13 € 0,1470%
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity
19.2.2018 8,76 € 0,3436%
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond
19.2.2018 77,84 € −0,1411%
Amundi Funds II - Euro Bond
19.2.2018 10,05 € −0,2976%
Amundi Funds II - Euro Corporate Short - Term
19.2.2018 58,88 € 0,0850%
Amundi Funds II - Euro Short-Term
19.2.2018 6,11 €  
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility
19.2.2018 46,22 € −0,1728%
Amundi Funds II - Global Ecology
19.2.2018 260,42 € 0,0384%
Amundi Funds II - Global Select
19.2.2018 101,21 € 0,4366%
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
19.2.2018 9,00 € 0,4464%
Amundi S.F. - EUR Commodities
19.2.2018 25,46 €  
Nastavenie...

*

Amundi Funds II - Global Select

  Miesto obchodnej registrácie: Luxembursko
EUR USD
  Globálny akciový fond

Základné údaje

Ide o globálny akciový fond, ktorý investuje do portfólia akcií spoločností z celého sveta (predovšetkým vyspelých krajín). Fond využíva prístup zdola nahor (tzv. stock picking – výber atraktívnych titulov spoločností na základe vlastných analýz) a investuje do množstva priemyselných odvetví. Fond môže využívať aj derivačné nástroje na riadenie expozície do meny, krajiny alebo trhu. Fond je vhodný ako základ akciového portfólia.


Správca fonduAmundi Luxembourg S.A.
Miesto obchodnej registrácieLuxembursko
Investičné zameranieGlobálny akciový fond
Kontaktná bankaUniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava
Investície poukázať na bankový účet vedený v
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Bankový prevod v EUR na EUR účet - 6626183002/1111, IBAN SK2811110000006626183002

Bankový prevod v USD (či inej voľne zmeniteľnej mene) na USD účet - 6626183096/1111, IBAN SK1211110000006626183096
Dátum začatia predaja v Európe11.6.2007
Minimálna počiatočná investícia1 000 USD alebo ekvivalent v EUR. V prípade investície prostredníctvom UniCredit Bank Slovakia, a.s., sa prosím informujte na jej obchodných miestach.
Minimálna následujúca investícia300 USD alebo ekvivalent v EUR. V prípade investície prostredníctvom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, sa prosím informujte na jej obchodných miestach.
Nákupný poplatokaktuálna výška sa riadi cenníkom*
Výstupný poplatok0,00%
Manažérsky poplatok1,50%
ISIN (kat. A, non distributed)LU0271651688
Číslo fondu361

* Ide o cenník skupiny Amundi a môže sa líšiť od cenníka oprávneného distribútora


Fond je jeden z podfondov, ktoré vytvárajú fond Pioneer Funds („Fonds Commun de Placement“), založený a registrovaný v Luxembursku. Pioneer Funds je spravovaný spoločnosťou Pioneer Asset Management S.A., so sídlom 8 – 10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Luxemburské veľkovojvodstvo, ktorej Národná banka Slovenskej republiky udelila povolenie pre vykonávanie verejnej ponuky cenných papierov na území Slovenskej republiky dňa 15.3.2007.

Investičný cieľ

Tento Podfond sa snaží dosahovať zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom horizonte investovaním predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených nástrojov, vydaných spoločnosťami na celom svete. Tento Podfond nie je sektorovo špecifický a môže investovať do širokého rozsahu sektorov a priemyselných odvetví. Snaží sa pridať hodnotu investovaním do radu príležitostí, označených za atraktívne na základe fundamentálnych základov spoločnosti. Podfond môže využívať finančné derivačné nástroje na riadenie expozície meny, krajiny a trhu.

Investičný tím

Pioneer Funds – Global Select spoločne riadia Marco Pirondini a David Glazer. Marco je riaditeľom pre oblasť akcií USA. Predtým pôsobil ako generálny riaditeľ investícií v spoločnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A. kde dohliadal na akcie, dlhopisy, balancované a kvantitatívne portfóliá a tiež na divízie kvantitatívneho a fundamentálneho výskumu. David je senior viceprezidentom Pioneer Investments a pozíciu portfólio manažéra fondu zastáva od decembra 2012. Pred nástupom do Pioneer Investments, od roku 2005 do roku 2012, pôsobil ako viceprezident, senior analytik a spolupracujúci portfólio manažér u Franklin Templeton Global Advisors, kde sa špecializoval na globálne a medzinárodné stratégie malej a strednej trhovej kapitalizácie.

Upozornenie:Predmetné oznámenie nepredstavuje osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho odborných znalostí a skúseností v oblasti investícií, či dokonca jeho finančnej situácie, investičného cieľa alebo vzťahu k riziku.

Pioneer Funds a Pioneer S.F. sú subjekty kolektívneho investovania („fonds commun de placement“) s niekoľkými samostatnými podfondami založenými podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva. Pioneer Fund Solutions je otvorená investičná spoločnosť typu Société d Investissement a Capital Variable (spoločnosť s premenlivým investičným kapitálom - "SICAV") založená podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnotenie, výkonnosť či iné parametre dosiahnuté jednotlivým investičnými nástrojmi v minulosti nemôžu v žiadnom prípade slúžiť ako indikátor alebo záruka budúcich kurzov, cien, výnosov, zhodnotení, výkonnosti či iných parametrov takýchto alebo obdobných investičných nástrojov. S investíciou do podielových listov je vždy spojené riziko kolísania hodnoty investície a výnosov z nej, tiež nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať výnosu očakávanému. Miera očakávaného výnosu investičných nástrojov súvisí s mierou podstupovaného investičného rizika. Návratnosť pôvodne investovanej čiastky nie je v žiadnom prípade zaručená. Investor nesie kreditné riziko emitenta investičného nástroja. Objemy investícií a rozloženie portfólia do sektorov a krajín sa môžu meniť. Investičné nástroje denominované v cudzích menách sú vystavené výkyvom vyplývajúcich zo zmien devízových kurzov, ktoré môžu mať pozitívny, ako aj negatívny vplyv najmä na ich kurzy, ceny, zhodnotenie či výnosy z nich plynúce. Ďalšie informácie o rizikách sú dostupné v materiáli Poučenie o rizikách na adrese www.pioneerinvestments.sk/poucenie_o_rizikach.pdf

Zverejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondov reflektujú vplyv skutočných provízií, odmien a ďalších poplatkov hradených fondom. Štruktúra poplatkov súvisiacich s konkrétnou investíciou vyplýva z prospektu a z príslušného cenníka.

Predmetné oznámenie nepredstavuje zvláštne informácie o poskytovateľovi investičných služieb, jeho poskytovaných službách, ochrane majetku zákazníka, rizikách a pod. podľa príslušných právnych predpisov. Tieto informácie sú dostupné v materiáli Informácie pre zákazníkov pre príslušnú investičnú službu alebo produkt.

Dokumenty a informácie uvedené na tejto internetovej stránke, nie sú určené osobám trvalo bývajúcim či sídliacim v Spojených štátoch amerických a osobám spĺňajúcim štatút "amerického subjektu", ako je definovaný v nariadení S podľa zákona Spojených štátov amerických o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov.

Skôr než sa rozhodnete investovať, zoznámte sa s príslušným prospektom luxemburských fondov skupiny Amundi, ktorý možno získať zdarma na vyžiadanie prostredníctvom bezplatnej linky 0800 300 111, na internetových stránkach www.pioneerinvestments.sk alebo u Vášho finančného sprostredkovateľa, či osobného bankára. Takisto sa zoznámte s legislatívnymi podmienkami investície, devízovými obmedzeniami a daňovými dôsledkami (investovanie do otvorených podielových fondov a do Programu pravidelného investovania RYTMUS a výnosy z týchto investícií podliehajú dani z príjmu; odporúčame daňové aspekty konzultovať so svojím daňovým poradcom), s s aktuálnym znením obchodných podmienok, Informácií pre zákazníkov a s cenníkom príslušným pre daný produkt,, príslušným Prospektom a manažérskymi pravidlami a s Podmienkami pre SR. Všetky tieto dokumenty možno tiež získať zadarmo na vyššie uvedených kontaktoch.

Názvy luxemburských fondov skupiny Amundi uvedené v slovenskom jazyku spravidla predstavujú ich marketingové označenie pre Slovenskú republiku.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnost skupiny Amundi