Homepage    O nás vo svete    Vyhľadávanie    Kontakt
  
 
 

Ceny PL fondov e-mailom

Aktuálne ceny vybraných fondov

Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies
15.11.2018 64,77 € 0,3253%
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity
15.11.2018 6,74 €  
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond
15.11.2018 75,83 € −0,0395%
Amundi Funds II - Euro Bond
15.11.2018 9,81 €  
Amundi Funds II - Euro Corporate Short - Term
15.11.2018 57,91 € −0,0863%
Amundi Funds II - Euro Short-Term
15.11.2018 6,05 €  
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility
15.11.2018 43,06 € 0,1395%
Amundi Funds II - Global Ecology
15.11.2018 259,08 € −0,2118%
Amundi Funds II - Pioneer Global Select
15.11.2018 99,36 € 0,5770%
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
15.11.2018 9,97 € 0,9109%
Amundi S.F. - EUR Commodities
15.11.2018 23,94 € 2,2640%
Nastavenie...

*

Amundi Funds II - Global Aggregate Bond

  Miesto obchodnej registrácie: Luxembursko
EUR USD
  Dlhopisový fond

Základné údaje

Ide o dlhopisový fond zameraný na kvalitné dlhopisy s investičným stupňom prakticky v akejkoľvek voľne zameniteľnej mene, najmä však v menách členských štátov OECD. Fond má aktívnu a flexibilnú alokáciu do rôznych segmentov na dlhopisových trhoch a môže investovať do širokého rozsahu emitentov. Fond je vhodný ako základ dlhopisového portfólia.


Správca fonduAmundi Luxembourg S.A.
Miesto obchodnej registrácieLuxembursko
Investičné zameranieDlhopisový fond
Kontaktná bankaUniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava
Investície poukázať na bankový účet vedený v
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Bankový prevod v EUR na EUR účet - 6626183002/1111, IBAN SK2811110000006626183002

Bankový prevod v USD (či inej voľne zmeniteľnej mene) na USD účet - 6626183096/1111, IBAN SK1211110000006626183096
Dátum začatia predaja v Európe13.2.2008
Minimálna počiatočná investícia1 000 EUR alebo ekvivalent v USD. V prípade investície prostredníctvom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, sa prosím informujte na jej obchodných miestach.
Minimálna následujúca investícia300 EUR alebo ekvivalent v USD. V prípade investície prostredníctvom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, sa prosím informujte na jej obchodných miestach.
Nákupný poplatokaktuálna výška sa riadi cenníkom*
Výstupný poplatok0,00%
Manažérsky poplatok0.80%
ISIN (kat. A, non distributed)LU0313646472
Číslo fondu281

* Ide o cenník skupiny Amundi a môže sa líšiť od cenníka oprávneného distribútora


Fond je jeden z podfondov, ktoré vytvárajú fond Amundi Funds II („Fonds Commun de Placement“), založený a registrovaný v Luxembursku. Pioneer Funds je spravovaný spoločnosťou Amundi Asset Management S.A., so sídlom 8 – 10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Luxemburské veľkovojvodstvo, ktorej Národná banka Slovenskej republiky udelila povolenie pre vykonávanie verejnej ponuky cenných papierov na území Slovenskej republiky dňa 15.3.2007.

Investičný cieľ

Tento Podfond sa snaží dosahovať zhodnotenie kapitálu a výnosov v strednodobom až dlhodobom období investovaním predovšetkým do diverzifikovaného portfólia, pozostávajúceho z dlžobných a s dlhmi spojených nástrojov s Investičným stupňom denominovaných v ktorejkoľvek mene ktoréhokoľvek členského štátu OECD, alebo iných voľne zameniteľných menách.
Podfond sleduje aktívnu a flexibilnú alokáciu do rôznych segmentov na trhoch s fixným výnosom investovaním u širokého rozsahu emitentov na dlžobných trhoch.
Úplné investičné ciele nájdete v Prospekte.

Investičný tím

Amundi Funds II - Global Aggregate Bond je riadený tímom špecializovaným na globálne produkty s pevným príjmom, ktorých hlavnými portfólio manažérmi sú Tanguy Le Saout a Charles Melchreit. Tím má niekoľkoročné skúsenosti v oblasti investícií a je podporovaný našimi tímami pre kvantitatívny výskum. Tanguy Le Saout je vedúcim oddelenia európskych dlhopisov, kde dohliada na portfólio manažment všetkých európskych dlhopisov a taktiež na ich výskum. Do skupiny Pioneer Investments nastúpil v roku 1999. Charles Melchreit je riaditeľom pre dlhopisy investičného stupňa v Bostone a do spoločnosti prišiel v roku 2006. Špecializuje sa na štruktúrované cenné papiere rovnako ako na vyvíjanie analytických metód a nástrojov pre ďalšie skvalitnenie procesov v rámci riadenia portfólií.

Upozornenie:Predmetné oznámenie nepredstavuje osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho odborných znalostí a skúseností v oblasti investícií, či dokonca jeho finančnej situácie, investičného cieľa alebo vzťahu k riziku.

Amundi Funds II a Amundi S.F. sú subjekty kolektívneho investovania („fonds commun de placement“) s niekoľkými samostatnými podfondami založenými podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva. Amundi Fund Solutions a Amundi Funds sú otvorené investičné spoločnosti typu typu Société d Investissement a Capital Variable (spoločnosť s premenlivým investičným kapitálom - "SICAV") založené podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnotenie, výkonnosť či iné parametre dosiahnuté jednotlivým investičnými nástrojmi v minulosti nemôžu v žiadnom prípade slúžiť ako indikátor alebo záruka budúcich kurzov, cien, výnosov, zhodnotení, výkonnosti či iných parametrov takýchto alebo obdobných investičných nástrojov. S investíciou do podielových listov je vždy spojené riziko kolísania hodnoty investície a výnosov z nej, tiež nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať výnosu očakávanému. Miera očakávaného výnosu investičných nástrojov súvisí s mierou podstupovaného investičného rizika. Návratnosť pôvodne investovanej čiastky nie je v žiadnom prípade zaručená. Investor nesie kreditné riziko emitenta investičného nástroja. Objemy investícií a rozloženie portfólia do sektorov a krajín sa môžu meniť. Investičné nástroje denominované v cudzích menách sú vystavené výkyvom vyplývajúcich zo zmien devízových kurzov, ktoré môžu mať pozitívny, ako aj negatívny vplyv najmä na ich kurzy, ceny, zhodnotenie či výnosy z nich plynúce. Ďalšie informácie o rizikách sú dostupné v materiáli Poučenie o rizikách na adrese www.pioneerinvestments.sk/poucenie_o_rizikach.pdf

Zverejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondov reflektujú vplyv skutočných provízií, odmien a ďalších poplatkov hradených fondom. Štruktúra poplatkov súvisiacich s konkrétnou investíciou vyplýva z prospektu a z príslušného cenníka.

Predmetné oznámenie nepredstavuje zvláštne informácie o poskytovateľovi investičných služieb, jeho poskytovaných službách, ochrane majetku zákazníka, rizikách a pod. podľa príslušných právnych predpisov. Tieto informácie sú dostupné v materiáli Informácie pre zákazníkov pre príslušnú investičnú službu alebo produkt.

Dokumenty a informácie uvedené na tejto internetovej stránke, nie sú určené osobám trvalo bývajúcim či sídliacim v Spojených štátoch amerických a osobám spĺňajúcim štatút "amerického subjektu", ako je definovaný v nariadení S podľa zákona Spojených štátov amerických o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov.

Skôr než sa rozhodnete investovať, zoznámte sa s príslušným prospektom luxemburských fondov skupiny Amundi, ktorý možno získať zdarma na vyžiadanie prostredníctvom bezplatnej linky 0800 300 111, na internetových stránkach www.pioneerinvestments.sk alebo u Vášho finančného sprostredkovateľa, či osobného bankára. Takisto sa zoznámte s legislatívnymi podmienkami investície, devízovými obmedzeniami a daňovými dôsledkami (investovanie do otvorených podielových fondov a do Programu pravidelného investovania RYTMUS a výnosy z týchto investícií podliehajú dani z príjmu; odporúčame daňové aspekty konzultovať so svojím daňovým poradcom), s s aktuálnym znením obchodných podmienok, Informácií pre zákazníkov a s cenníkom príslušným pre daný produkt,, príslušným Prospektom a manažérskymi pravidlami a s Podmienkami pre SR. Všetky tieto dokumenty možno tiež získať zadarmo na vyššie uvedených kontaktoch.

Názvy luxemburských fondov skupiny Amundi uvedené v slovenskom jazyku spravidla predstavujú ich marketingové označenie pre Slovenskú republiku.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnost skupiny Amundi