Pioneer Investments
Homepage    Pioneer vo svete    Vyhľadávanie    Kontakt
  
 
 

Ceny PL fondov e-mailom

Aktuálne ceny vybraných fondov

Pioneer Funds - Commodity Alpha
30.5.2016 30,11 € 0,2998%
Pioneer Funds - Core European Equity
30.5.2016 9,73 € 0,3093%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Currencies
30.5.2016 62,02 € −0,1770%
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity
30.5.2016 6,86 € 0,4392%
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond
30.5.2016 78,81 € −0,1773%
Pioneer Funds - Euro Bond
30.5.2016 10,32 € −0,1934%
Pioneer Funds - Euro Corporate Short - Term
30.5.2016 59,88 € −0,0501%
Pioneer Funds - Euro Short-Term
30.5.2016 6,25 €  
Pioneer Funds - Global Ecology
30.5.2016 228,34 € −0,0613%
Pioneer Funds - Global Select
30.5.2016 83,55 € 0,0479%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
30.5.2016 7,70 €  
Pioneer S.F. - EUR Commodities
30.5.2016 25,23 € 0,1588%
Nastavenie...

*

Pioneer Funds - Euro Corporate Bond

Pioneer Funds - európsky dlhopisový - euro podnikové dlhopisy

  Miesto obchodnej registrácie: Luxembursko
EUR USD
  Dlhopisový fond

Základné údaje

Ide o dlhopisový fond zameraný na kvalitné dlhopisy v EUR vydané kvalitnými európskymi spoločnosťami (s vysokým ratingom) a čiastočne môže investovať aj do vládnych dlhopisov a dlhopisov emitentov z rozvíjajúcich sa krajín. Fond je vhodný ako základ dlhopisového portfólia v EUR.


Správca fonduPioneer Asset Management, S.A.
Miesto obchodnej registrácieLuxembursko
Investičné zameranieDlhopisový fond
Kontaktná bankaUniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava
Investície poukázať na bankový účet vedený v
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Bankový prevod v EUR na EUR účet - 6626183002/1111, IBAN SK2811110000006626183002

Bankový prevod v USD (či inej voľne zmeniteľnej mene) na USD účet - 6626183096/1111, IBAN SK1211110000006626183096
Dátum začatia predaja v Európe29.11.2001
Minimálna počiatočná investícia1 000 EUR alebo ekvivalent v USD. V prípade investície prostredníctvom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, sa prosím informujte na jej obchodných miestach.
Minimálna následujúca investícia300 EUR alebo ekvivalent v USD. V prípade investície prostredníctvom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, sa prosím informujte na jej obchodných miestach.
Nákupný poplatokaktuálna výška sa riadi cenníkom*
Výstupný poplatok0,00%
Manažérsky poplatok0.80%
ISIN (kat. A, non distributed)LU0133659622
Číslo fondu225

* Ide o Cenník Pioneer Investments a môže sa líšiť od cenníka oprávneného distribútora


Fond je jeden z podfondov, ktoré vytvárajú fond Pioneer Funds („Fonds Commun de Placement“), založený a registrovaný v Luxembursku. Pioneer Funds je spravovaný spoločnosťou Pioneer Asset Management S.A., so sídlom 8 – 10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Luxemburské veľkovojvodstvo, ktorej Národná banka Slovenskej republiky udelila povolenie pre vykonávanie verejnej ponuky cenných papierov na území Slovenskej republiky dňa 15.3.2007.

Investičný cieľ

Tento Podfond sa snaží dosahovať zhodnotenie kapitálu a výnosov v strednodobom až dlhodobom období investovaním predovšetkým do diverzifikovaného portfólia pozostávajúceho z dlžobných a s dlhmi spojených nástrojov s Investičným stupňom denominovaných v eurách.
Doplnkovo môže Podfond investovať aj do vládnych dlžobných a s dlhmi spojených nástrojov.
Podfond môže investovať do dlhopisov na Rozvíjajúcich sa trhoch.
Úplné investičné ciele nájdete v Prospekte.

Investičný tím

Pioneer Funds – Euro Corporate Bond riadi Tanguy Le Saout. Tanguy je vedúcim oddelenia európskych dlhopisov, kde dohliada na portfólio management všetkých európskych dlhopisov a tiež na ich výskum. Do skupiny Pioneer Investments nastúpil v roku 1999 z parížskej pobočky Dresdner bank, kde pracoval ako arbiter akciových opcií. Tanguy získal titul inžiniera v odbore Aplikovanej matematiky na univerzite INSA Rouen vo Francúzsku. K tomu vyštudoval odbor financií na ESSEC Paris vo Francúzsku.

Upozornenie:Pioneer Funds a Pioneer S.F. sú subjekty kolektívneho investovania („fonds commun de placement“) s niekoľkými samostatnými podfondami založenými podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva. Pioneer Fund Solutions je otvorená investičná spoločnosť typu Société d Investissement a Capital Variable (spoločnosť s premenlivým investičným kapitálom - "SICAV") založená podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva.

Pioneer Investments je obchodným označením skupiny spoločnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A.

Predmetné oznámenie nepredstavuje osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho odborných znalostí a skúseností v oblasti investícií, či dokonca jeho finančnej situácie, investičného cieľa alebo vzťahu k riziku.

Investície do podielových listov v sebe obsahujú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Miera očakávaného výnosu z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov súvisí s mierou investičného rizika a nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať výnosu očakávanému. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Objemy investícií a rozloženie portfólia do sektorov a krajín sa môžu meniť. Investovanie so sebou nesie množstvo rizík; vysvetlenie rizík a ich vplyv na kolísanie aktuálnej hodnoty investovanej čiastky sú uvedené na www.pioneerinvestments.sk/poucenie_o_rizikach.pdf

Zverejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondov reflektujú vplyv skutočných provízií, odmien a ďalších poplatkov hradených fondom. Štruktúra poplatkov súvisiacich s konkrétnou investíciou vyplýva z prospektu. Skôr než sa rozhodnete investovať, zoznámte sa s príslušným prospektom zahraničných fondov, ktorý možno získať zdarma na vyžiadanie prostredníctvom bezplatnej linky 0800 300 111, na internetových stránkach www.pioneerinvestments.sk alebo u Vášho finančného sprostredkovateľa, či osobného bankára.

Takisto sa zoznámte s legislatívnymi podmienkami investície, devízovými obmedzeniami a daňovými dôsledkami (investovanie do otvorených podielových fondov a do Programu pravidelného investovania RYTMUS a výnosy z týchto investícií podliehajú dani z príjmu; odporúčame daňové aspekty konzultovať so svojím daňovým poradcom), s príslušným Prospektom a manažérskymi pravidlami a s Podmienkami pre SR. Všetky tieto dokumenty možno tiež získať zadarmo na vyššie uvedených kontaktoch. Názvy zahraničných fondov uvedené v slovenskom jazyku spravidla predstavujú ich marketingové označenie pre Slovenskú republiku.