Homepage    O nás vo svete    Vyhľadávanie    Kontakt
  
 
 

Ceny PL fondov e-mailom

Aktuálne ceny vybraných fondov

Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies
22.6.2018 65,11 € 0,4474%
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity
22.6.2018 8,53 € −0,1171%
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond
22.6.2018 77,10 € −0,0130%
Amundi Funds II - Euro Bond
22.6.2018 10,01 €  
Amundi Funds II - Euro Corporate Short - Term
22.6.2018 58,34 € −0,0171%
Amundi Funds II - Euro Short-Term
22.6.2018 6,07 €  
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility
22.6.2018 46,01 € 0,5244%
Amundi Funds II - Global Ecology
22.6.2018 263,77 € 0,0455%
Amundi Funds II - Pioneer Global Select
22.6.2018 102,81 € −0,0097%
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
22.6.2018 9,60 €  
Amundi S.F. - EUR Commodities
22.6.2018 24,82 € −0,4013%
Nastavenie...

*

Amundi Funds II - Top European Players

Amundi Funds II - európsky akciový - európske top spoločnosti

  Miesto obchodnej registrácie: Luxembursko
EUR USD
  Akciový fond

Štruktúra portfólia fondu podľa sektorov k 30.9.2007


* Mesačné údaje k portfoliu fondu publikované na tejto stránke sú uvedené s oneskorením 60 dní od dátumu, kedy sú k dispozícii. Táto výnimka u tohto fondu vychádza z interných pravidiel skupiny Pioneer Investments.

 SektorPodiel
1Financie24,03%
2Spotrebný tovar17,10%
3Priemyslové podniky12,35%
4Zdravotníctvo9,39%
5Energia9,10%
6Suroviny7,68%
7Telekomunikácie5,84%
8Informačné technológie5,24%
9Energetika a plynárenstvo4,87%
10Tovar krátkodobej spotreby4,40%

Štruktúra portfólia fondu podľa krajín k 30.9.2007

 KrajinaPodiel
1Veľká Británia31,96%
2Nemecko14,30%
3Švajčiarsko8,85%
4Francúzsko7,64%
5Švédsko6,04%
6Holandsko5,65%
7Grécko5,08%
8Nórsko4,83%
9Írsko4,74%
10Ostatné10,91%

Najväčšie akciové pozície v portfóliu k 30.9.2007

Názov emisieISINKrajina% z vl.
imania
NATIONAL GRID PLCGB00B08SNH34GB4,39%
BP PLCGB0007980591GB3,80%
ALLIANZ SE-REG (PARIS LISTING)DE0008404005DE3,33%
SIEMENS AG-REGDE0007236101DE3,29%
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUPGB0007547838GB3,22%
BNP PARIBASFR0000131104FR3,04%
DaimlerChrysler AGDE0007100000DE2,96%
TELEFONICA S.A.ES0178430E18ES2,77%
PERSIMMON PLCGB0006825383GB2,75%
ANGLO AMERICAN PLCGB00B1XZS820GB2,74%

Upozornenie:Predmetné oznámenie nepredstavuje osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho odborných znalostí a skúseností v oblasti investícií, či dokonca jeho finančnej situácie, investičného cieľa alebo vzťahu k riziku.

Amundi Funds II a Amundi S.F. sú subjekty kolektívneho investovania („fonds commun de placement“) s niekoľkými samostatnými podfondami založenými podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva. Amundi Fund Solutions a Amundi Funds sú otvorené investičné spoločnosti typu typu Société d Investissement a Capital Variable (spoločnosť s premenlivým investičným kapitálom - "SICAV") založené podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnotenie, výkonnosť či iné parametre dosiahnuté jednotlivým investičnými nástrojmi v minulosti nemôžu v žiadnom prípade slúžiť ako indikátor alebo záruka budúcich kurzov, cien, výnosov, zhodnotení, výkonnosti či iných parametrov takýchto alebo obdobných investičných nástrojov. S investíciou do podielových listov je vždy spojené riziko kolísania hodnoty investície a výnosov z nej, tiež nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať výnosu očakávanému. Miera očakávaného výnosu investičných nástrojov súvisí s mierou podstupovaného investičného rizika. Návratnosť pôvodne investovanej čiastky nie je v žiadnom prípade zaručená. Investor nesie kreditné riziko emitenta investičného nástroja. Objemy investícií a rozloženie portfólia do sektorov a krajín sa môžu meniť. Investičné nástroje denominované v cudzích menách sú vystavené výkyvom vyplývajúcich zo zmien devízových kurzov, ktoré môžu mať pozitívny, ako aj negatívny vplyv najmä na ich kurzy, ceny, zhodnotenie či výnosy z nich plynúce. Ďalšie informácie o rizikách sú dostupné v materiáli Poučenie o rizikách na adrese www.pioneerinvestments.sk/poucenie_o_rizikach.pdf

Zverejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondov reflektujú vplyv skutočných provízií, odmien a ďalších poplatkov hradených fondom. Štruktúra poplatkov súvisiacich s konkrétnou investíciou vyplýva z prospektu a z príslušného cenníka.

Predmetné oznámenie nepredstavuje zvláštne informácie o poskytovateľovi investičných služieb, jeho poskytovaných službách, ochrane majetku zákazníka, rizikách a pod. podľa príslušných právnych predpisov. Tieto informácie sú dostupné v materiáli Informácie pre zákazníkov pre príslušnú investičnú službu alebo produkt.

Dokumenty a informácie uvedené na tejto internetovej stránke, nie sú určené osobám trvalo bývajúcim či sídliacim v Spojených štátoch amerických a osobám spĺňajúcim štatút "amerického subjektu", ako je definovaný v nariadení S podľa zákona Spojených štátov amerických o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov.

Skôr než sa rozhodnete investovať, zoznámte sa s príslušným prospektom luxemburských fondov skupiny Amundi, ktorý možno získať zdarma na vyžiadanie prostredníctvom bezplatnej linky 0800 300 111, na internetových stránkach www.pioneerinvestments.sk alebo u Vášho finančného sprostredkovateľa, či osobného bankára. Takisto sa zoznámte s legislatívnymi podmienkami investície, devízovými obmedzeniami a daňovými dôsledkami (investovanie do otvorených podielových fondov a do Programu pravidelného investovania RYTMUS a výnosy z týchto investícií podliehajú dani z príjmu; odporúčame daňové aspekty konzultovať so svojím daňovým poradcom), s s aktuálnym znením obchodných podmienok, Informácií pre zákazníkov a s cenníkom príslušným pre daný produkt,, príslušným Prospektom a manažérskymi pravidlami a s Podmienkami pre SR. Všetky tieto dokumenty možno tiež získať zadarmo na vyššie uvedených kontaktoch.

Názvy luxemburských fondov skupiny Amundi uvedené v slovenskom jazyku spravidla predstavujú ich marketingové označenie pre Slovenskú republiku.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnost skupiny Amundi