Homepage    O nás vo svete    Vyhľadávanie    Kontakt
  
 
 

Ceny PL fondov e-mailom

Aktuálne ceny vybraných fondov

Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies
22.6.2018 65,11 € 0,4474%
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity
22.6.2018 8,53 € −0,1171%
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond
22.6.2018 77,10 € −0,0130%
Amundi Funds II - Euro Bond
22.6.2018 10,01 €  
Amundi Funds II - Euro Corporate Short - Term
22.6.2018 58,34 € −0,0171%
Amundi Funds II - Euro Short-Term
22.6.2018 6,07 €  
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility
22.6.2018 46,01 € 0,5244%
Amundi Funds II - Global Ecology
22.6.2018 263,77 € 0,0455%
Amundi Funds II - Pioneer Global Select
22.6.2018 102,81 € −0,0097%
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
22.6.2018 9,60 €  
Amundi S.F. - EUR Commodities
22.6.2018 24,82 € −0,4013%
Nastavenie...

*

Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity

Amundi Funds II - akciový - Ázia (bez Japonska)

  Miesto obchodnej registrácie: Luxembursko
EUR USD
  Akciový fond rozvíjajúcich sa trhov a ďalekého východu

Štruktúra portfólia fondu podľa sektorov k 31.12.2006


 SektorPodiel
1Financie40,32%
2Priemyslové podniky11,11%
3Spotrebný tovar9,56%
4Suroviny9,12%
5Telekomunikácie7,84%
6Informačné technológie6,53%
7Tovar krátkodobej spotreby5,16%
8Energia4,98%
9Energetika a plynárenstvo3,79%
10Zdravotníctvo1,59%

Štruktúra portfólia fondu podľa krajín k 31.12.2006

 KrajinaPodiel
1Autsrália27,74%
2Kórea16,19%
3Hongkong15,77%
4Tchai-wan11,41%
5Čína7,62%
6India5,51%
7Singapur5,46%
8Malajzia3,27%
9Thajsko2,32%
10Ostatné4,71%

Najväčšie akciové pozície v portfóliu k 31.12.2006

Názov emisieISINKrajina% z vl.
imania
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDKR7005930003KR3,73%
BHP BILLITON LTDAU000000BHP4AU3,19%
WESTPAC BANKING CORPORATIONAU000000WBC1AU2,60%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTDAU000000NAB4AU2,10%
CHINA MOBILE LTDHK0941009539HK2,02%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALAU000000CBA7AU1,85%
TAIWAN SEMICONDUCTORTW0002330008TW1,78%
AUST AND NZ BANKING GROUP LTAU000000ANZ3AU1,69%
QBE INSURANCE GROUP LIMITEDAU000000QBE9AU1,60%
HUTCHISON WHAMPOA LTDHK0013000119HK1,60%

Upozornenie:Predmetné oznámenie nepredstavuje osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho odborných znalostí a skúseností v oblasti investícií, či dokonca jeho finančnej situácie, investičného cieľa alebo vzťahu k riziku.

Amundi Funds II a Amundi S.F. sú subjekty kolektívneho investovania („fonds commun de placement“) s niekoľkými samostatnými podfondami založenými podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva. Amundi Fund Solutions a Amundi Funds sú otvorené investičné spoločnosti typu typu Société d Investissement a Capital Variable (spoločnosť s premenlivým investičným kapitálom - "SICAV") založené podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnotenie, výkonnosť či iné parametre dosiahnuté jednotlivým investičnými nástrojmi v minulosti nemôžu v žiadnom prípade slúžiť ako indikátor alebo záruka budúcich kurzov, cien, výnosov, zhodnotení, výkonnosti či iných parametrov takýchto alebo obdobných investičných nástrojov. S investíciou do podielových listov je vždy spojené riziko kolísania hodnoty investície a výnosov z nej, tiež nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať výnosu očakávanému. Miera očakávaného výnosu investičných nástrojov súvisí s mierou podstupovaného investičného rizika. Návratnosť pôvodne investovanej čiastky nie je v žiadnom prípade zaručená. Investor nesie kreditné riziko emitenta investičného nástroja. Objemy investícií a rozloženie portfólia do sektorov a krajín sa môžu meniť. Investičné nástroje denominované v cudzích menách sú vystavené výkyvom vyplývajúcich zo zmien devízových kurzov, ktoré môžu mať pozitívny, ako aj negatívny vplyv najmä na ich kurzy, ceny, zhodnotenie či výnosy z nich plynúce. Ďalšie informácie o rizikách sú dostupné v materiáli Poučenie o rizikách na adrese www.pioneerinvestments.sk/poucenie_o_rizikach.pdf

Zverejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondov reflektujú vplyv skutočných provízií, odmien a ďalších poplatkov hradených fondom. Štruktúra poplatkov súvisiacich s konkrétnou investíciou vyplýva z prospektu a z príslušného cenníka.

Predmetné oznámenie nepredstavuje zvláštne informácie o poskytovateľovi investičných služieb, jeho poskytovaných službách, ochrane majetku zákazníka, rizikách a pod. podľa príslušných právnych predpisov. Tieto informácie sú dostupné v materiáli Informácie pre zákazníkov pre príslušnú investičnú službu alebo produkt.

Dokumenty a informácie uvedené na tejto internetovej stránke, nie sú určené osobám trvalo bývajúcim či sídliacim v Spojených štátoch amerických a osobám spĺňajúcim štatút "amerického subjektu", ako je definovaný v nariadení S podľa zákona Spojených štátov amerických o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov.

Skôr než sa rozhodnete investovať, zoznámte sa s príslušným prospektom luxemburských fondov skupiny Amundi, ktorý možno získať zdarma na vyžiadanie prostredníctvom bezplatnej linky 0800 300 111, na internetových stránkach www.pioneerinvestments.sk alebo u Vášho finančného sprostredkovateľa, či osobného bankára. Takisto sa zoznámte s legislatívnymi podmienkami investície, devízovými obmedzeniami a daňovými dôsledkami (investovanie do otvorených podielových fondov a do Programu pravidelného investovania RYTMUS a výnosy z týchto investícií podliehajú dani z príjmu; odporúčame daňové aspekty konzultovať so svojím daňovým poradcom), s s aktuálnym znením obchodných podmienok, Informácií pre zákazníkov a s cenníkom príslušným pre daný produkt,, príslušným Prospektom a manažérskymi pravidlami a s Podmienkami pre SR. Všetky tieto dokumenty možno tiež získať zadarmo na vyššie uvedených kontaktoch.

Názvy luxemburských fondov skupiny Amundi uvedené v slovenskom jazyku spravidla predstavujú ich marketingové označenie pre Slovenskú republiku.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnost skupiny Amundi