Homepage    O nás vo svete    Vyhľadávanie    Kontakt
  
 
 

Ceny PL fondov e-mailom

Aktuálne ceny vybraných fondov

Amundi Funds II - Commodity Alpha
15.3.2018 26,87 € 0,1491%
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies
15.3.2018 67,91 € 0,0442%
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity
15.3.2018 8,80 € −0,3398%
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond
15.3.2018 78,15 € −0,0256%
Amundi Funds II - Euro Bond
15.3.2018 10,14 € 0,0987%
Amundi Funds II - Euro Corporate Short - Term
15.3.2018 58,75 € −0,0510%
Amundi Funds II - Euro Short-Term
15.3.2018 6,10 €  
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility
15.3.2018 45,46 € 0,0881%
Amundi Funds II - Global Ecology
15.3.2018 263,06 € 0,5235%
Amundi Funds II - Pioneer Global Select
15.3.2018 101,26 € 0,0395%
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
15.3.2018 9,08 € 0,2208%
Amundi S.F. - EUR Commodities
15.3.2018 25,31 € −0,2365%
Nastavenie...

*

Amundi Funds II - China Equity

Amundi Funds II - akciový - Čína a jej dŕžavy

  Miesto obchodnej registrácie: Luxembursko
EUR USD
  Akciový fond rozvíjajúcich sa trhov a ďalekého východu

Štruktúra portfólia fondu podľa sektorov k 30.4.2007


 SektorPodiel
1Financie34,63%
2Priemyslové podniky17,86%
3Informačné technológie11,98%
4Telekomunikácie9,25%
5Energia8,09%
6Spotrebný tovar6,00%
7Energetika a plynárenstvo5,52%
8Suroviny3,47%
9Ostatné3,20%

Štruktúra portfólia fondu podľa krajín k 30.4.2007

 KrajinaPodiel
1Hongkong45,10%
2Čína27,84%
3Tchai-wan26,93%
4Autsrália0,13%

Najväčšie akciové pozície v portfóliu k 30.4.2007

Názov emisieISINKrajina% z vl.
imania
CHINA MOBILE LTDHK0941009539HK5,61%
HUTCHISON WHAMPOA LTDHK0013000119HK5,05%
TAIWAN SEMICONDUCTORTW0002330008TW4,34%
HON HAI PRECISION INDUSTRYTW0002317005TW3,08%
CHEUNG KONG HOLDINGS LTDHK0001000014HK2,99%
PETROCHINA CO LTD-HCN0009365379CN2,78%
HANG SENG BANK LTDHK0011000095HK2,72%
SUN HUNG KAI PROPERTIESHK0016000132HK2,36%
CHINA CONSTRUCTION BANK-HCN000A0HF1W3CN2,31%
CNOOC LTDHK0883013259CN2,18%

Upozornenie:Predmetné oznámenie nepredstavuje osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho odborných znalostí a skúseností v oblasti investícií, či dokonca jeho finančnej situácie, investičného cieľa alebo vzťahu k riziku.

Pioneer Funds a Pioneer S.F. sú subjekty kolektívneho investovania („fonds commun de placement“) s niekoľkými samostatnými podfondami založenými podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva. Pioneer Fund Solutions je otvorená investičná spoločnosť typu Société d Investissement a Capital Variable (spoločnosť s premenlivým investičným kapitálom - "SICAV") založená podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnotenie, výkonnosť či iné parametre dosiahnuté jednotlivým investičnými nástrojmi v minulosti nemôžu v žiadnom prípade slúžiť ako indikátor alebo záruka budúcich kurzov, cien, výnosov, zhodnotení, výkonnosti či iných parametrov takýchto alebo obdobných investičných nástrojov. S investíciou do podielových listov je vždy spojené riziko kolísania hodnoty investície a výnosov z nej, tiež nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať výnosu očakávanému. Miera očakávaného výnosu investičných nástrojov súvisí s mierou podstupovaného investičného rizika. Návratnosť pôvodne investovanej čiastky nie je v žiadnom prípade zaručená. Investor nesie kreditné riziko emitenta investičného nástroja. Objemy investícií a rozloženie portfólia do sektorov a krajín sa môžu meniť. Investičné nástroje denominované v cudzích menách sú vystavené výkyvom vyplývajúcich zo zmien devízových kurzov, ktoré môžu mať pozitívny, ako aj negatívny vplyv najmä na ich kurzy, ceny, zhodnotenie či výnosy z nich plynúce. Ďalšie informácie o rizikách sú dostupné v materiáli Poučenie o rizikách na adrese www.pioneerinvestments.sk/poucenie_o_rizikach.pdf

Zverejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondov reflektujú vplyv skutočných provízií, odmien a ďalších poplatkov hradených fondom. Štruktúra poplatkov súvisiacich s konkrétnou investíciou vyplýva z prospektu a z príslušného cenníka.

Predmetné oznámenie nepredstavuje zvláštne informácie o poskytovateľovi investičných služieb, jeho poskytovaných službách, ochrane majetku zákazníka, rizikách a pod. podľa príslušných právnych predpisov. Tieto informácie sú dostupné v materiáli Informácie pre zákazníkov pre príslušnú investičnú službu alebo produkt.

Dokumenty a informácie uvedené na tejto internetovej stránke, nie sú určené osobám trvalo bývajúcim či sídliacim v Spojených štátoch amerických a osobám spĺňajúcim štatút "amerického subjektu", ako je definovaný v nariadení S podľa zákona Spojených štátov amerických o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov.

Skôr než sa rozhodnete investovať, zoznámte sa s príslušným prospektom luxemburských fondov skupiny Amundi, ktorý možno získať zdarma na vyžiadanie prostredníctvom bezplatnej linky 0800 300 111, na internetových stránkach www.pioneerinvestments.sk alebo u Vášho finančného sprostredkovateľa, či osobného bankára. Takisto sa zoznámte s legislatívnymi podmienkami investície, devízovými obmedzeniami a daňovými dôsledkami (investovanie do otvorených podielových fondov a do Programu pravidelného investovania RYTMUS a výnosy z týchto investícií podliehajú dani z príjmu; odporúčame daňové aspekty konzultovať so svojím daňovým poradcom), s s aktuálnym znením obchodných podmienok, Informácií pre zákazníkov a s cenníkom príslušným pre daný produkt,, príslušným Prospektom a manažérskymi pravidlami a s Podmienkami pre SR. Všetky tieto dokumenty možno tiež získať zadarmo na vyššie uvedených kontaktoch.

Názvy luxemburských fondov skupiny Amundi uvedené v slovenskom jazyku spravidla predstavujú ich marketingové označenie pre Slovenskú republiku.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnost skupiny Amundi