Homepage    O nás vo svete    Vyhľadávanie    Kontakt
  
 
 

Ceny PL fondov e-mailom

Aktuálne ceny vybraných fondov

Amundi Funds II - Commodity Alpha
16.3.2018 26,88 € 0,0372%
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies
16.3.2018 67,85 € −0,0884%
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity
16.3.2018 8,82 € 0,2273%
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond
16.3.2018 78,19 € 0,0512%
Amundi Funds II - Euro Bond
16.3.2018 10,15 € 0,0986%
Amundi Funds II - Euro Corporate Short - Term
16.3.2018 58,76 € 0,0170%
Amundi Funds II - Euro Short-Term
16.3.2018 6,10 €  
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility
16.3.2018 45,50 € 0,0880%
Amundi Funds II - Global Ecology
16.3.2018 264,21 € 0,4372%
Amundi Funds II - Pioneer Global Select
16.3.2018 101,85 € 0,5827%
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
16.3.2018 9,13 € 0,5507%
Amundi S.F. - EUR Commodities
16.3.2018 25,20 € −0,4346%
Nastavenie...

*

Amundi Funds II - China Equity

Amundi Funds II - akciový - Čína a jej dŕžavy

  Miesto obchodnej registrácie: Luxembursko
EUR USD
  Akciový fond rozvíjajúcich sa trhov a ďalekého východu

Štruktúra portfólia fondu podľa sektorov k 30.6.2004


 SektorPodiel
1Financie38,61%
2Informačné technológie14,05%
3Priemyslové podniky12,27%
4Telekomunikácie12,03%
5Energetika a plynárenstvo7,36%
6Suroviny5,58%
7Spotrebný tovar4,15%
8Energia3,35%
9Ostatné2,60%

Štruktúra portfólia fondu podľa krajín k 30.6.2004

 KrajinaPodiel
1Hongkong52,71%
2Tchai-wan34,52%
3Čína12,70%
4Veľká Británia0,07%

Najväčšie akciové pozície v portfóliu k 30.6.2004

Názov emisieISIN% z vl.
imania
China Mobile Ltd/HKHK09410095396,99%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW00023300085,26%
Hutchison Whampoa LtdHK00130001195,00%
Cheung Kong Holdings LtdHK00010000144,81%
Sun Hung Kai Properties LtdHK00160001323,97%
Cathay Financial Holding Co LtdTW00028820083,29%
CHINATRUST FINANCIAL HOLDINGTW00028910092,95%
United Microelectronics CorpTW00023030052,93%
PING AN INSURANCE CO-HCN000A0CBBB12,65%
CHINA TELECOM CORP LTD-HCN00078674832,61%

Upozornenie:Predmetné oznámenie nepredstavuje osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho odborných znalostí a skúseností v oblasti investícií, či dokonca jeho finančnej situácie, investičného cieľa alebo vzťahu k riziku.

Pioneer Funds a Pioneer S.F. sú subjekty kolektívneho investovania („fonds commun de placement“) s niekoľkými samostatnými podfondami založenými podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva. Pioneer Fund Solutions je otvorená investičná spoločnosť typu Société d Investissement a Capital Variable (spoločnosť s premenlivým investičným kapitálom - "SICAV") založená podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnotenie, výkonnosť či iné parametre dosiahnuté jednotlivým investičnými nástrojmi v minulosti nemôžu v žiadnom prípade slúžiť ako indikátor alebo záruka budúcich kurzov, cien, výnosov, zhodnotení, výkonnosti či iných parametrov takýchto alebo obdobných investičných nástrojov. S investíciou do podielových listov je vždy spojené riziko kolísania hodnoty investície a výnosov z nej, tiež nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať výnosu očakávanému. Miera očakávaného výnosu investičných nástrojov súvisí s mierou podstupovaného investičného rizika. Návratnosť pôvodne investovanej čiastky nie je v žiadnom prípade zaručená. Investor nesie kreditné riziko emitenta investičného nástroja. Objemy investícií a rozloženie portfólia do sektorov a krajín sa môžu meniť. Investičné nástroje denominované v cudzích menách sú vystavené výkyvom vyplývajúcich zo zmien devízových kurzov, ktoré môžu mať pozitívny, ako aj negatívny vplyv najmä na ich kurzy, ceny, zhodnotenie či výnosy z nich plynúce. Ďalšie informácie o rizikách sú dostupné v materiáli Poučenie o rizikách na adrese www.pioneerinvestments.sk/poucenie_o_rizikach.pdf

Zverejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondov reflektujú vplyv skutočných provízií, odmien a ďalších poplatkov hradených fondom. Štruktúra poplatkov súvisiacich s konkrétnou investíciou vyplýva z prospektu a z príslušného cenníka.

Predmetné oznámenie nepredstavuje zvláštne informácie o poskytovateľovi investičných služieb, jeho poskytovaných službách, ochrane majetku zákazníka, rizikách a pod. podľa príslušných právnych predpisov. Tieto informácie sú dostupné v materiáli Informácie pre zákazníkov pre príslušnú investičnú službu alebo produkt.

Dokumenty a informácie uvedené na tejto internetovej stránke, nie sú určené osobám trvalo bývajúcim či sídliacim v Spojených štátoch amerických a osobám spĺňajúcim štatút "amerického subjektu", ako je definovaný v nariadení S podľa zákona Spojených štátov amerických o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov.

Skôr než sa rozhodnete investovať, zoznámte sa s príslušným prospektom luxemburských fondov skupiny Amundi, ktorý možno získať zdarma na vyžiadanie prostredníctvom bezplatnej linky 0800 300 111, na internetových stránkach www.pioneerinvestments.sk alebo u Vášho finančného sprostredkovateľa, či osobného bankára. Takisto sa zoznámte s legislatívnymi podmienkami investície, devízovými obmedzeniami a daňovými dôsledkami (investovanie do otvorených podielových fondov a do Programu pravidelného investovania RYTMUS a výnosy z týchto investícií podliehajú dani z príjmu; odporúčame daňové aspekty konzultovať so svojím daňovým poradcom), s s aktuálnym znením obchodných podmienok, Informácií pre zákazníkov a s cenníkom príslušným pre daný produkt,, príslušným Prospektom a manažérskymi pravidlami a s Podmienkami pre SR. Všetky tieto dokumenty možno tiež získať zadarmo na vyššie uvedených kontaktoch.

Názvy luxemburských fondov skupiny Amundi uvedené v slovenskom jazyku spravidla predstavujú ich marketingové označenie pre Slovenskú republiku.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnost skupiny Amundi