Homepage    O nás vo svete    Vyhľadávanie    Kontakt
  
 
 

Ceny PL fondov e-mailom

Aktuálne ceny vybraných fondov

Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies
14.11.2018 64,56 € 0,3575%
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity
14.11.2018 6,74 € −0,2959%
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond
14.11.2018 75,86 € −0,0659%
Amundi Funds II - Euro Bond
14.11.2018 9,81 € −0,2035%
Amundi Funds II - Euro Corporate Short - Term
14.11.2018 57,96 € −0,0517%
Amundi Funds II - Euro Short-Term
14.11.2018 6,05 €  
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility
14.11.2018 43,00 € 0,2799%
Amundi Funds II - Global Ecology
14.11.2018 259,63 € −0,7341%
Amundi Funds II - Pioneer Global Select
14.11.2018 98,79 € −0,8730%
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
14.11.2018 9,88 € −0,7035%
Amundi S.F. - EUR Commodities
14.11.2018 23,41 € −0,9310%
Nastavenie...

*

Amundi Funds II - China Equity

Amundi Funds II - akciový - Čína a jej dŕžavy

  Miesto obchodnej registrácie: Luxembursko
EUR USD
  Akciový fond

Štruktúra portfólia fondu podľa sektorov k 31.5.2004


 SektorPodiel
1Financie31,47%
2Informačné technológie15,04%
3Priemyslové podniky14,76%
4Telekomunikácie12,02%
5Energetika a plynárenstvo8,90%
6Spotrebný tovar5,49%
7Suroviny4,39%
8Tovar krátkodobej spotreby3,98%
9Energia3,41%
10Zdravotníctvo0,54%

Štruktúra portfólia fondu podľa krajín k 31.5.2004

 KrajinaPodiel
1Hongkong53,00%
2Tchai-wan36,86%
3Čína10,06%
4Veľká Británia0,08%

Najväčšie akciové pozície v portfóliu k 31.5.2004

Názov emisieISIN% z vl.
imania
China Mobile Ltd/HKHK09410095396,51%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW00023300085,64%
Cheung Kong Holdings LtdHK00010000145,02%
Hutchison Whampoa LtdHK00130001194,93%
United Microelectronics CorpTW00023030054,04%
HON HAI Precision IndustryTW00023170053,01%
Cathay Financial Holding Co LtdTW00028820082,78%
CHINA TELECOM CORP LTD-HCN00078674832,63%
Huaneng Power International IncCN00091154102,53%
Global Bio-Chem Technology Group Co LtdKYG3919S10572,39%

Upozornenie:Predmetné oznámenie nepredstavuje osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho odborných znalostí a skúseností v oblasti investícií, či dokonca jeho finančnej situácie, investičného cieľa alebo vzťahu k riziku.

Amundi Funds II a Amundi S.F. sú subjekty kolektívneho investovania („fonds commun de placement“) s niekoľkými samostatnými podfondami založenými podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva. Amundi Fund Solutions a Amundi Funds sú otvorené investičné spoločnosti typu typu Société d Investissement a Capital Variable (spoločnosť s premenlivým investičným kapitálom - "SICAV") založené podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnotenie, výkonnosť či iné parametre dosiahnuté jednotlivým investičnými nástrojmi v minulosti nemôžu v žiadnom prípade slúžiť ako indikátor alebo záruka budúcich kurzov, cien, výnosov, zhodnotení, výkonnosti či iných parametrov takýchto alebo obdobných investičných nástrojov. S investíciou do podielových listov je vždy spojené riziko kolísania hodnoty investície a výnosov z nej, tiež nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať výnosu očakávanému. Miera očakávaného výnosu investičných nástrojov súvisí s mierou podstupovaného investičného rizika. Návratnosť pôvodne investovanej čiastky nie je v žiadnom prípade zaručená. Investor nesie kreditné riziko emitenta investičného nástroja. Objemy investícií a rozloženie portfólia do sektorov a krajín sa môžu meniť. Investičné nástroje denominované v cudzích menách sú vystavené výkyvom vyplývajúcich zo zmien devízových kurzov, ktoré môžu mať pozitívny, ako aj negatívny vplyv najmä na ich kurzy, ceny, zhodnotenie či výnosy z nich plynúce. Ďalšie informácie o rizikách sú dostupné v materiáli Poučenie o rizikách na adrese www.pioneerinvestments.sk/poucenie_o_rizikach.pdf

Zverejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondov reflektujú vplyv skutočných provízií, odmien a ďalších poplatkov hradených fondom. Štruktúra poplatkov súvisiacich s konkrétnou investíciou vyplýva z prospektu a z príslušného cenníka.

Predmetné oznámenie nepredstavuje zvláštne informácie o poskytovateľovi investičných služieb, jeho poskytovaných službách, ochrane majetku zákazníka, rizikách a pod. podľa príslušných právnych predpisov. Tieto informácie sú dostupné v materiáli Informácie pre zákazníkov pre príslušnú investičnú službu alebo produkt.

Dokumenty a informácie uvedené na tejto internetovej stránke, nie sú určené osobám trvalo bývajúcim či sídliacim v Spojených štátoch amerických a osobám spĺňajúcim štatút "amerického subjektu", ako je definovaný v nariadení S podľa zákona Spojených štátov amerických o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov.

Skôr než sa rozhodnete investovať, zoznámte sa s príslušným prospektom luxemburských fondov skupiny Amundi, ktorý možno získať zdarma na vyžiadanie prostredníctvom bezplatnej linky 0800 300 111, na internetových stránkach www.pioneerinvestments.sk alebo u Vášho finančného sprostredkovateľa, či osobného bankára. Takisto sa zoznámte s legislatívnymi podmienkami investície, devízovými obmedzeniami a daňovými dôsledkami (investovanie do otvorených podielových fondov a do Programu pravidelného investovania RYTMUS a výnosy z týchto investícií podliehajú dani z príjmu; odporúčame daňové aspekty konzultovať so svojím daňovým poradcom), s s aktuálnym znením obchodných podmienok, Informácií pre zákazníkov a s cenníkom príslušným pre daný produkt,, príslušným Prospektom a manažérskymi pravidlami a s Podmienkami pre SR. Všetky tieto dokumenty možno tiež získať zadarmo na vyššie uvedených kontaktoch.

Názvy luxemburských fondov skupiny Amundi uvedené v slovenskom jazyku spravidla predstavujú ich marketingové označenie pre Slovenskú republiku.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnost skupiny Amundi