Homepage    O nás vo svete    Vyhľadávanie    Kontakt
  
 
 

Ceny PL fondov e-mailom

Aktuálne ceny vybraných fondov

Amundi Funds II - Commodity Alpha
19.3.2018 26,93 € 0,1860%
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies
19.3.2018 67,51 € −0,5011%
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity
19.3.2018 8,72 € −1,1338%
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond
19.3.2018 78,16 € −0,0384%
Amundi Funds II - Euro Bond
19.3.2018 10,16 € 0,0985%
Amundi Funds II - Euro Corporate Short - Term
19.3.2018 58,75 € −0,0170%
Amundi Funds II - Euro Short-Term
19.3.2018 6,10 €  
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility
19.3.2018 45,36 € −0,3077%
Amundi Funds II - Global Ecology
19.3.2018 260,34 € −1,4647%
Amundi Funds II - Pioneer Global Select
19.3.2018 100,41 € −1,4138%
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
19.3.2018 8,96 € −1,8620%
Amundi S.F. - EUR Commodities
19.3.2018 25,21 € 0,0397%
Nastavenie...

*

Amundi Funds II - European Research

Amundi Funds II - európsky akciový - analytický

  Miesto obchodnej registrácie: Luxembursko
EUR USD
  Európsky akciový fond

OD 1.11.2017 TÁTO TRIEDA FONDU NIE JE K DISPOZÍCII PRE NOVÝCH KLIENTOV

Štruktúra portfólia fondu podľa sektorov k 30.6.2003


 SektorPodiel
1Financie25,54%
2Energia12,59%
3Zdravotníctvo12,11%
4Tovar krátkodobej spotreby10,38%
5Spotrebný tovar9,71%
6Telekomunikácie9,28%
7Priemyslové podniky6,26%
8Suroviny4,99%
9Ostatné9,14%

Štruktúra portfólia fondu podľa krajín k 30.6.2003

 KrajinaPodiel
1Veľká Británia35,13%
2Francúzsko14,05%
3Švajčiarsko12,22%
4Holandsko8,95%
5Taliansko8,86%
6Nemecko8,80%
7Írsko3,19%
8Fínsko2,90%
9Ostatné5,90%

Najväčšie akciové pozície v portfóliu k 30.6.2003

Názov emisie% z vl.
imania
Vodafone Group Plc5,21%
Royal Dutch Petroleum Co5,15%
HSBC Holdings Plc3,88%
UBS AG3,62%
Total SA3,17%
Novartis AG2,69%
BNP Paribas2,69%
Nokia OYJ2,56%
AstraZeneca Plc2,39%
Barclays PLC2,38%

Upozornenie:Predmetné oznámenie nepredstavuje osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho odborných znalostí a skúseností v oblasti investícií, či dokonca jeho finančnej situácie, investičného cieľa alebo vzťahu k riziku.

Pioneer Funds a Pioneer S.F. sú subjekty kolektívneho investovania („fonds commun de placement“) s niekoľkými samostatnými podfondami založenými podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva. Pioneer Fund Solutions je otvorená investičná spoločnosť typu Société d Investissement a Capital Variable (spoločnosť s premenlivým investičným kapitálom - "SICAV") založená podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnotenie, výkonnosť či iné parametre dosiahnuté jednotlivým investičnými nástrojmi v minulosti nemôžu v žiadnom prípade slúžiť ako indikátor alebo záruka budúcich kurzov, cien, výnosov, zhodnotení, výkonnosti či iných parametrov takýchto alebo obdobných investičných nástrojov. S investíciou do podielových listov je vždy spojené riziko kolísania hodnoty investície a výnosov z nej, tiež nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať výnosu očakávanému. Miera očakávaného výnosu investičných nástrojov súvisí s mierou podstupovaného investičného rizika. Návratnosť pôvodne investovanej čiastky nie je v žiadnom prípade zaručená. Investor nesie kreditné riziko emitenta investičného nástroja. Objemy investícií a rozloženie portfólia do sektorov a krajín sa môžu meniť. Investičné nástroje denominované v cudzích menách sú vystavené výkyvom vyplývajúcich zo zmien devízových kurzov, ktoré môžu mať pozitívny, ako aj negatívny vplyv najmä na ich kurzy, ceny, zhodnotenie či výnosy z nich plynúce. Ďalšie informácie o rizikách sú dostupné v materiáli Poučenie o rizikách na adrese www.pioneerinvestments.sk/poucenie_o_rizikach.pdf

Zverejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondov reflektujú vplyv skutočných provízií, odmien a ďalších poplatkov hradených fondom. Štruktúra poplatkov súvisiacich s konkrétnou investíciou vyplýva z prospektu a z príslušného cenníka.

Predmetné oznámenie nepredstavuje zvláštne informácie o poskytovateľovi investičných služieb, jeho poskytovaných službách, ochrane majetku zákazníka, rizikách a pod. podľa príslušných právnych predpisov. Tieto informácie sú dostupné v materiáli Informácie pre zákazníkov pre príslušnú investičnú službu alebo produkt.

Dokumenty a informácie uvedené na tejto internetovej stránke, nie sú určené osobám trvalo bývajúcim či sídliacim v Spojených štátoch amerických a osobám spĺňajúcim štatút "amerického subjektu", ako je definovaný v nariadení S podľa zákona Spojených štátov amerických o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov.

Skôr než sa rozhodnete investovať, zoznámte sa s príslušným prospektom luxemburských fondov skupiny Amundi, ktorý možno získať zdarma na vyžiadanie prostredníctvom bezplatnej linky 0800 300 111, na internetových stránkach www.pioneerinvestments.sk alebo u Vášho finančného sprostredkovateľa, či osobného bankára. Takisto sa zoznámte s legislatívnymi podmienkami investície, devízovými obmedzeniami a daňovými dôsledkami (investovanie do otvorených podielových fondov a do Programu pravidelného investovania RYTMUS a výnosy z týchto investícií podliehajú dani z príjmu; odporúčame daňové aspekty konzultovať so svojím daňovým poradcom), s s aktuálnym znením obchodných podmienok, Informácií pre zákazníkov a s cenníkom príslušným pre daný produkt,, príslušným Prospektom a manažérskymi pravidlami a s Podmienkami pre SR. Všetky tieto dokumenty možno tiež získať zadarmo na vyššie uvedených kontaktoch.

Názvy luxemburských fondov skupiny Amundi uvedené v slovenskom jazyku spravidla predstavujú ich marketingové označenie pre Slovenskú republiku.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnost skupiny Amundi