Homepage    O nás vo svete    Vyhľadávanie    Kontakt
  
 
 

Ceny PL fondov e-mailom

Aktuálne ceny vybraných fondov

Amundi Funds II - Commodity Alpha
19.3.2018 26,93 € 0,1860%
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies
19.3.2018 67,51 € −0,5011%
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity
19.3.2018 8,72 € −1,1338%
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond
19.3.2018 78,16 € −0,0384%
Amundi Funds II - Euro Bond
19.3.2018 10,16 € 0,0985%
Amundi Funds II - Euro Corporate Short - Term
19.3.2018 58,75 € −0,0170%
Amundi Funds II - Euro Short-Term
19.3.2018 6,10 €  
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility
19.3.2018 45,36 € −0,3077%
Amundi Funds II - Global Ecology
19.3.2018 260,34 € −1,4647%
Amundi Funds II - Pioneer Global Select
19.3.2018 100,41 € −1,4138%
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
19.3.2018 8,96 € −1,8620%
Amundi S.F. - EUR Commodities
19.3.2018 25,21 € 0,0397%
Nastavenie...

*

Amundi Funds II - Euroland Equity

Amundi Funds II - európsky akciový - Euroland

  Miesto obchodnej registrácie: Luxembursko
EUR USD
  Európsky akciový fond

OD 1.11.2017 TÁTO TRIEDA FONDU NIE JE K DISPOZÍCII PRE NOVÝCH KLIENTOV

Štruktúra portfólia fondu podľa sektorov k 31.8.2007


 SektorPodiel
1Financie21,82%
2Priemyslové podniky16,03%
3Spotrebný tovar10,72%
4Telekomunikácie9,53%
5Energia8,77%
6Suroviny8,13%
7Energetika a plynárenstvo7,92%
8Informačné technológie7,01%
9Tovar krátkodobej spotreby6,28%
10Zdravotníctvo3,79%

Štruktúra portfólia fondu podľa krajín k 31.8.2007

 KrajinaPodiel
1Nemecko29,31%
2Francúzsko21,80%
3Španielsko12,37%
4Holandsko12,05%
5Veľká Británia5,18%
6Grécko4,68%
7Fínsko4,26%
8Írsko4,05%
9Portugalsko2,64%
10Ostatné3,66%

Najväčšie akciové pozície v portfóliu k 31.8.2007

Názov emisieISINKrajina% z vl.
imania
SIEMENS AG-REGDE0007236101DE5,37%
TELEFONICA S.A.ES0178430E18ES5,12%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAES0113211835ES4,70%
TOTAL FINA NVFR0000120271FR4,63%
NOKIA OYJFI00090006814,26%
DaimlerChrysler AGDE0007100000DE4,14%
BASF AGDE0005151005DE3,86%
E.ON AGDE0007614406DE3,75%
BNP PARIBASFR0000131104FR3,65%
RWE AGDE0007037129DE3,60%

Upozornenie:Predmetné oznámenie nepredstavuje osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho odborných znalostí a skúseností v oblasti investícií, či dokonca jeho finančnej situácie, investičného cieľa alebo vzťahu k riziku.

Pioneer Funds a Pioneer S.F. sú subjekty kolektívneho investovania („fonds commun de placement“) s niekoľkými samostatnými podfondami založenými podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva. Pioneer Fund Solutions je otvorená investičná spoločnosť typu Société d Investissement a Capital Variable (spoločnosť s premenlivým investičným kapitálom - "SICAV") založená podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnotenie, výkonnosť či iné parametre dosiahnuté jednotlivým investičnými nástrojmi v minulosti nemôžu v žiadnom prípade slúžiť ako indikátor alebo záruka budúcich kurzov, cien, výnosov, zhodnotení, výkonnosti či iných parametrov takýchto alebo obdobných investičných nástrojov. S investíciou do podielových listov je vždy spojené riziko kolísania hodnoty investície a výnosov z nej, tiež nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať výnosu očakávanému. Miera očakávaného výnosu investičných nástrojov súvisí s mierou podstupovaného investičného rizika. Návratnosť pôvodne investovanej čiastky nie je v žiadnom prípade zaručená. Investor nesie kreditné riziko emitenta investičného nástroja. Objemy investícií a rozloženie portfólia do sektorov a krajín sa môžu meniť. Investičné nástroje denominované v cudzích menách sú vystavené výkyvom vyplývajúcich zo zmien devízových kurzov, ktoré môžu mať pozitívny, ako aj negatívny vplyv najmä na ich kurzy, ceny, zhodnotenie či výnosy z nich plynúce. Ďalšie informácie o rizikách sú dostupné v materiáli Poučenie o rizikách na adrese www.pioneerinvestments.sk/poucenie_o_rizikach.pdf

Zverejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondov reflektujú vplyv skutočných provízií, odmien a ďalších poplatkov hradených fondom. Štruktúra poplatkov súvisiacich s konkrétnou investíciou vyplýva z prospektu a z príslušného cenníka.

Predmetné oznámenie nepredstavuje zvláštne informácie o poskytovateľovi investičných služieb, jeho poskytovaných službách, ochrane majetku zákazníka, rizikách a pod. podľa príslušných právnych predpisov. Tieto informácie sú dostupné v materiáli Informácie pre zákazníkov pre príslušnú investičnú službu alebo produkt.

Dokumenty a informácie uvedené na tejto internetovej stránke, nie sú určené osobám trvalo bývajúcim či sídliacim v Spojených štátoch amerických a osobám spĺňajúcim štatút "amerického subjektu", ako je definovaný v nariadení S podľa zákona Spojených štátov amerických o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov.

Skôr než sa rozhodnete investovať, zoznámte sa s príslušným prospektom luxemburských fondov skupiny Amundi, ktorý možno získať zdarma na vyžiadanie prostredníctvom bezplatnej linky 0800 300 111, na internetových stránkach www.pioneerinvestments.sk alebo u Vášho finančného sprostredkovateľa, či osobného bankára. Takisto sa zoznámte s legislatívnymi podmienkami investície, devízovými obmedzeniami a daňovými dôsledkami (investovanie do otvorených podielových fondov a do Programu pravidelného investovania RYTMUS a výnosy z týchto investícií podliehajú dani z príjmu; odporúčame daňové aspekty konzultovať so svojím daňovým poradcom), s s aktuálnym znením obchodných podmienok, Informácií pre zákazníkov a s cenníkom príslušným pre daný produkt,, príslušným Prospektom a manažérskymi pravidlami a s Podmienkami pre SR. Všetky tieto dokumenty možno tiež získať zadarmo na vyššie uvedených kontaktoch.

Názvy luxemburských fondov skupiny Amundi uvedené v slovenskom jazyku spravidla predstavujú ich marketingové označenie pre Slovenskú republiku.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnost skupiny Amundi