Homepage    O nás vo svete    Vyhľadávanie    Kontakt
  
 
 

Ceny PL fondov e-mailom

Aktuálne ceny vybraných fondov

Amundi Funds II - Commodity Alpha
15.3.2018 26,87 € 0,1491%
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies
15.3.2018 67,91 € 0,0442%
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity
15.3.2018 8,80 € −0,3398%
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond
15.3.2018 78,15 € −0,0256%
Amundi Funds II - Euro Bond
15.3.2018 10,14 € 0,0987%
Amundi Funds II - Euro Corporate Short - Term
15.3.2018 58,75 € −0,0510%
Amundi Funds II - Euro Short-Term
15.3.2018 6,10 €  
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility
15.3.2018 45,46 € 0,0881%
Amundi Funds II - Global Ecology
15.3.2018 263,06 € 0,5235%
Amundi Funds II - Pioneer Global Select
15.3.2018 101,26 € 0,0395%
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
15.3.2018 9,08 € 0,2208%
Amundi S.F. - EUR Commodities
15.3.2018 25,31 € −0,2365%
Nastavenie...

*

Amundi Funds II - Euro Short-Term

Amundi Funds II - Euro, s krátkou dobou splatnosti

  Miesto obchodnej registrácie: Luxembursko
EUR USD
  Fond krátkych dlhopisov

Štruktúra portfólia fondu podľa krajín k 31.5.2007

 KrajinaPodiel
1Taliansko48,18%
2Nemecko10,57%
3Francúzsko7,96%
4Holandsko6,50%
5Írsko5,15%
6USA4,62%
7Veľká Británia4,15%
8Rakúsko4,00%
9Švédsko2,97%
10Ostatné5,90%

Štruktúra portfólia fondu podľa meny k 31.5.2007

 MenaPodiel
1EUR100,00%

Najväčšie dlhopisové pozície v portfóliu k 31.5.2007

Názov emisieKupónDeň splatnostiISINKrajina% z vl.
imania
REPUBLIC OF ITALY0%14.12.2007IT0004152283IT6,03%
REPUBLIC OF ITALY0%28.9.2007IT0003926992IT5,70%
REPUBLIC OF ITALY0%15.2.2008IT0004179153IT5,44%
NETHERLANDS GOVERNMENT3%15.7.2007NL0000102119NL4,66%
REPUBLIC OF AUSTRIA5,5%20.10.2007AT0000384953AT3,63%
REPUBLIC OF ITALY2,5%15.6.2008IT0003877708IT3,30%
REPUBLIC OF ITALY0%31.12.2008IT0004166812IT3,27%
REPUBLIC OF ITALY2,75%1.2.2008IT0003804850IT3,23%
REPUBLIC OF ITALY5%1.5.2008IT0001224309IT2,65%
REPUBLIC OF ITALY5%15.10.2007IT0003271019IT2,65%

Upozornenie:Predmetné oznámenie nepredstavuje osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho odborných znalostí a skúseností v oblasti investícií, či dokonca jeho finančnej situácie, investičného cieľa alebo vzťahu k riziku.

Pioneer Funds a Pioneer S.F. sú subjekty kolektívneho investovania („fonds commun de placement“) s niekoľkými samostatnými podfondami založenými podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva. Pioneer Fund Solutions je otvorená investičná spoločnosť typu Société d Investissement a Capital Variable (spoločnosť s premenlivým investičným kapitálom - "SICAV") založená podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnotenie, výkonnosť či iné parametre dosiahnuté jednotlivým investičnými nástrojmi v minulosti nemôžu v žiadnom prípade slúžiť ako indikátor alebo záruka budúcich kurzov, cien, výnosov, zhodnotení, výkonnosti či iných parametrov takýchto alebo obdobných investičných nástrojov. S investíciou do podielových listov je vždy spojené riziko kolísania hodnoty investície a výnosov z nej, tiež nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať výnosu očakávanému. Miera očakávaného výnosu investičných nástrojov súvisí s mierou podstupovaného investičného rizika. Návratnosť pôvodne investovanej čiastky nie je v žiadnom prípade zaručená. Investor nesie kreditné riziko emitenta investičného nástroja. Objemy investícií a rozloženie portfólia do sektorov a krajín sa môžu meniť. Investičné nástroje denominované v cudzích menách sú vystavené výkyvom vyplývajúcich zo zmien devízových kurzov, ktoré môžu mať pozitívny, ako aj negatívny vplyv najmä na ich kurzy, ceny, zhodnotenie či výnosy z nich plynúce. Ďalšie informácie o rizikách sú dostupné v materiáli Poučenie o rizikách na adrese www.pioneerinvestments.sk/poucenie_o_rizikach.pdf

Zverejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondov reflektujú vplyv skutočných provízií, odmien a ďalších poplatkov hradených fondom. Štruktúra poplatkov súvisiacich s konkrétnou investíciou vyplýva z prospektu a z príslušného cenníka.

Predmetné oznámenie nepredstavuje zvláštne informácie o poskytovateľovi investičných služieb, jeho poskytovaných službách, ochrane majetku zákazníka, rizikách a pod. podľa príslušných právnych predpisov. Tieto informácie sú dostupné v materiáli Informácie pre zákazníkov pre príslušnú investičnú službu alebo produkt.

Dokumenty a informácie uvedené na tejto internetovej stránke, nie sú určené osobám trvalo bývajúcim či sídliacim v Spojených štátoch amerických a osobám spĺňajúcim štatút "amerického subjektu", ako je definovaný v nariadení S podľa zákona Spojených štátov amerických o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov.

Skôr než sa rozhodnete investovať, zoznámte sa s príslušným prospektom luxemburských fondov skupiny Amundi, ktorý možno získať zdarma na vyžiadanie prostredníctvom bezplatnej linky 0800 300 111, na internetových stránkach www.pioneerinvestments.sk alebo u Vášho finančného sprostredkovateľa, či osobného bankára. Takisto sa zoznámte s legislatívnymi podmienkami investície, devízovými obmedzeniami a daňovými dôsledkami (investovanie do otvorených podielových fondov a do Programu pravidelného investovania RYTMUS a výnosy z týchto investícií podliehajú dani z príjmu; odporúčame daňové aspekty konzultovať so svojím daňovým poradcom), s s aktuálnym znením obchodných podmienok, Informácií pre zákazníkov a s cenníkom príslušným pre daný produkt,, príslušným Prospektom a manažérskymi pravidlami a s Podmienkami pre SR. Všetky tieto dokumenty možno tiež získať zadarmo na vyššie uvedených kontaktoch.

Názvy luxemburských fondov skupiny Amundi uvedené v slovenskom jazyku spravidla predstavujú ich marketingové označenie pre Slovenskú republiku.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnost skupiny Amundi