Homepage    O nás vo svete    Vyhľadávanie    Kontakt
  
 
 

Ceny PL fondov e-mailom

Aktuálne ceny vybraných fondov

Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies
14.6.2018 65,39 € 0,5536%
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity
14.6.2018 8,84 € 0,3405%
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond
14.6.2018 77,06 € 0,2472%
Amundi Funds II - Euro Bond
14.6.2018 10,00 € 0,2004%
Amundi Funds II - Euro Corporate Short - Term
14.6.2018 58,42 € −0,0684%
Amundi Funds II - Euro Short-Term
14.6.2018 6,08 €  
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility
14.6.2018 46,48 € 0,5625%
Amundi Funds II - Global Ecology
14.6.2018 271,59 € 1,2791%
Amundi Funds II - Pioneer Global Select
14.6.2018 105,67 € 0,9650%
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
14.6.2018 9,73 € 1,1435%
Amundi S.F. - EUR Commodities
14.6.2018 25,87 € 0,0387%
Nastavenie...

*

Amundi Funds II - Euro Short-Term

Amundi Funds II - Euro, s krátkou dobou splatnosti

  Miesto obchodnej registrácie: Luxembursko
EUR USD
  Fond krátkych dlhopisov

Štruktúra portfólia fondu podľa krajín k 30.4.2007

 KrajinaPodiel
1Taliansko50,36%
2Nemecko11,06%
3Francúzsko7,03%
4Holandsko5,73%
5Írsko4,54%
6Fínsko3,73%
7Rakúsko3,52%
8USA3,39%
9Veľká Británia3,33%
10Ostatné7,31%

Štruktúra portfólia fondu podľa meny k 30.4.2007

 MenaPodiel
1EUR100,00%

Najväčšie dlhopisové pozície v portfóliu k 30.4.2007

Názov emisieKupónDeň splatnostiISINKrajina% z vl.
imania
REPUBLIC OF ITALY0%14.12.2007IT0004152283IT5,68%
REPUBLIC OF ITALY0%28.9.2007IT0003926992IT5,37%
REPUBLIC OF ITALY0%15.2.2008IT0004179153IT5,12%
REPUBLIC OF ITALY5%15.10.2007IT0003271019IT4,99%
NETHERLANDS GOVERNMENT3%15.7.2007NL0000102119NL4,39%
FINNISH GOVERNMENT5%4.7.2007FI00010053323,62%
REPUBLIC OF AUSTRIA5,5%20.10.2007AT0000384953AT3,42%
REPUBLIC OF ITALY0%15.5.2007IT0004054091IT3,30%
REPUBLIC OF ITALY3%1.6.2007IT0003674238IT3,14%
REPUBLIC OF ITALY2,5%15.6.2008IT0003877708IT3,12%

Upozornenie:Predmetné oznámenie nepredstavuje osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho odborných znalostí a skúseností v oblasti investícií, či dokonca jeho finančnej situácie, investičného cieľa alebo vzťahu k riziku.

Amundi Funds II a Amundi S.F. sú subjekty kolektívneho investovania („fonds commun de placement“) s niekoľkými samostatnými podfondami založenými podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva. Amundi Fund Solutions a Amundi Funds sú otvorené investičné spoločnosti typu typu Société d Investissement a Capital Variable (spoločnosť s premenlivým investičným kapitálom - "SICAV") založené podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnotenie, výkonnosť či iné parametre dosiahnuté jednotlivým investičnými nástrojmi v minulosti nemôžu v žiadnom prípade slúžiť ako indikátor alebo záruka budúcich kurzov, cien, výnosov, zhodnotení, výkonnosti či iných parametrov takýchto alebo obdobných investičných nástrojov. S investíciou do podielových listov je vždy spojené riziko kolísania hodnoty investície a výnosov z nej, tiež nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať výnosu očakávanému. Miera očakávaného výnosu investičných nástrojov súvisí s mierou podstupovaného investičného rizika. Návratnosť pôvodne investovanej čiastky nie je v žiadnom prípade zaručená. Investor nesie kreditné riziko emitenta investičného nástroja. Objemy investícií a rozloženie portfólia do sektorov a krajín sa môžu meniť. Investičné nástroje denominované v cudzích menách sú vystavené výkyvom vyplývajúcich zo zmien devízových kurzov, ktoré môžu mať pozitívny, ako aj negatívny vplyv najmä na ich kurzy, ceny, zhodnotenie či výnosy z nich plynúce. Ďalšie informácie o rizikách sú dostupné v materiáli Poučenie o rizikách na adrese www.pioneerinvestments.sk/poucenie_o_rizikach.pdf

Zverejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondov reflektujú vplyv skutočných provízií, odmien a ďalších poplatkov hradených fondom. Štruktúra poplatkov súvisiacich s konkrétnou investíciou vyplýva z prospektu a z príslušného cenníka.

Predmetné oznámenie nepredstavuje zvláštne informácie o poskytovateľovi investičných služieb, jeho poskytovaných službách, ochrane majetku zákazníka, rizikách a pod. podľa príslušných právnych predpisov. Tieto informácie sú dostupné v materiáli Informácie pre zákazníkov pre príslušnú investičnú službu alebo produkt.

Dokumenty a informácie uvedené na tejto internetovej stránke, nie sú určené osobám trvalo bývajúcim či sídliacim v Spojených štátoch amerických a osobám spĺňajúcim štatút "amerického subjektu", ako je definovaný v nariadení S podľa zákona Spojených štátov amerických o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov.

Skôr než sa rozhodnete investovať, zoznámte sa s príslušným prospektom luxemburských fondov skupiny Amundi, ktorý možno získať zdarma na vyžiadanie prostredníctvom bezplatnej linky 0800 300 111, na internetových stránkach www.pioneerinvestments.sk alebo u Vášho finančného sprostredkovateľa, či osobného bankára. Takisto sa zoznámte s legislatívnymi podmienkami investície, devízovými obmedzeniami a daňovými dôsledkami (investovanie do otvorených podielových fondov a do Programu pravidelného investovania RYTMUS a výnosy z týchto investícií podliehajú dani z príjmu; odporúčame daňové aspekty konzultovať so svojím daňovým poradcom), s s aktuálnym znením obchodných podmienok, Informácií pre zákazníkov a s cenníkom príslušným pre daný produkt,, príslušným Prospektom a manažérskymi pravidlami a s Podmienkami pre SR. Všetky tieto dokumenty možno tiež získať zadarmo na vyššie uvedených kontaktoch.

Názvy luxemburských fondov skupiny Amundi uvedené v slovenskom jazyku spravidla predstavujú ich marketingové označenie pre Slovenskú republiku.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnost skupiny Amundi