Homepage    O nás vo svete    Vyhľadávanie    Kontakt
  
 
 

Ceny PL fondov e-mailom

Aktuálne ceny vybraných fondov

Amundi Funds II - Commodity Alpha
19.3.2018 26,93 € 0,1860%
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies
19.3.2018 67,51 € −0,5011%
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity
20.3.2018 8,75 € 0,3440%
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond
19.3.2018 78,16 € −0,0384%
Amundi Funds II - Euro Bond
20.3.2018 10,17 € 0,0984%
Amundi Funds II - Euro Corporate Short - Term
19.3.2018 58,75 € −0,0170%
Amundi Funds II - Euro Short-Term
20.3.2018 6,10 €  
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility
19.3.2018 45,36 € −0,3077%
Amundi Funds II - Global Ecology
20.3.2018 263,55 € 1,2330%
Amundi Funds II - Pioneer Global Select
20.3.2018 100,74 € 0,3287%
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
20.3.2018 9,01 € 0,5580%
Amundi S.F. - EUR Commodities
19.3.2018 25,21 € 0,0397%
Nastavenie...

*

Amundi Funds II - Euro Short-Term

Amundi Funds II - Euro, s krátkou dobou splatnosti

  Miesto obchodnej registrácie: Luxembursko
EUR USD
  Fond krátkych dlhopisov

Štruktúra portfólia fondu podľa krajín k 30.6.2005

 KrajinaPodiel
1Taliansko61,59%
2Francúzsko10,97%
3Nemecko9,20%
4Belgicko5,94%
5Holandsko5,35%
6Veľká Británia2,62%
7Írsko1,23%
8SNAT0,95%
9USA0,85%
10Ostatné1,30%

Štruktúra portfólia fondu podľa meny k 30.6.2005

 MenaPodiel
1EUR100,00%

Najväčšie dlhopisové pozície v portfóliu k 30.6.2005

Názov emisieKupónDeň splatnostiISINKrajina% z vl.
imania
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro5,25%15.12.2005IT0001488102Taliansko6,90%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro3,5%15.9.2005IT0003364566Taliansko6,25%
BOTS 0% 31OCT050%31.10.2005IT0003834949Taliansko4,24%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro4,75%1.7.2005IT0001413936Taliansko3,77%
CCTS FRN 01DEC102,3%1.12.2010IT0003605380Taliansko3,04%
BGTB 0 % 13OCT050%13.10.2005BE0312600662Belgicko2,99%
BOTS 0% 30SEP050%30.9.2005IT0003820377Taliansko2,95%
CCTS FRN 01MAY112,4%1.5.2011IT0003658009Taliansko2,84%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro2,75%1.2.2006IT0003424485Taliansko2,80%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro9,5%1.2.2006IT0000367497Taliansko2,71%

Upozornenie:Predmetné oznámenie nepredstavuje osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho odborných znalostí a skúseností v oblasti investícií, či dokonca jeho finančnej situácie, investičného cieľa alebo vzťahu k riziku.

Pioneer Funds a Pioneer S.F. sú subjekty kolektívneho investovania („fonds commun de placement“) s niekoľkými samostatnými podfondami založenými podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva. Pioneer Fund Solutions je otvorená investičná spoločnosť typu Société d Investissement a Capital Variable (spoločnosť s premenlivým investičným kapitálom - "SICAV") založená podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnotenie, výkonnosť či iné parametre dosiahnuté jednotlivým investičnými nástrojmi v minulosti nemôžu v žiadnom prípade slúžiť ako indikátor alebo záruka budúcich kurzov, cien, výnosov, zhodnotení, výkonnosti či iných parametrov takýchto alebo obdobných investičných nástrojov. S investíciou do podielových listov je vždy spojené riziko kolísania hodnoty investície a výnosov z nej, tiež nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať výnosu očakávanému. Miera očakávaného výnosu investičných nástrojov súvisí s mierou podstupovaného investičného rizika. Návratnosť pôvodne investovanej čiastky nie je v žiadnom prípade zaručená. Investor nesie kreditné riziko emitenta investičného nástroja. Objemy investícií a rozloženie portfólia do sektorov a krajín sa môžu meniť. Investičné nástroje denominované v cudzích menách sú vystavené výkyvom vyplývajúcich zo zmien devízových kurzov, ktoré môžu mať pozitívny, ako aj negatívny vplyv najmä na ich kurzy, ceny, zhodnotenie či výnosy z nich plynúce. Ďalšie informácie o rizikách sú dostupné v materiáli Poučenie o rizikách na adrese www.pioneerinvestments.sk/poucenie_o_rizikach.pdf

Zverejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondov reflektujú vplyv skutočných provízií, odmien a ďalších poplatkov hradených fondom. Štruktúra poplatkov súvisiacich s konkrétnou investíciou vyplýva z prospektu a z príslušného cenníka.

Predmetné oznámenie nepredstavuje zvláštne informácie o poskytovateľovi investičných služieb, jeho poskytovaných službách, ochrane majetku zákazníka, rizikách a pod. podľa príslušných právnych predpisov. Tieto informácie sú dostupné v materiáli Informácie pre zákazníkov pre príslušnú investičnú službu alebo produkt.

Dokumenty a informácie uvedené na tejto internetovej stránke, nie sú určené osobám trvalo bývajúcim či sídliacim v Spojených štátoch amerických a osobám spĺňajúcim štatút "amerického subjektu", ako je definovaný v nariadení S podľa zákona Spojených štátov amerických o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov.

Skôr než sa rozhodnete investovať, zoznámte sa s príslušným prospektom luxemburských fondov skupiny Amundi, ktorý možno získať zdarma na vyžiadanie prostredníctvom bezplatnej linky 0800 300 111, na internetových stránkach www.pioneerinvestments.sk alebo u Vášho finančného sprostredkovateľa, či osobného bankára. Takisto sa zoznámte s legislatívnymi podmienkami investície, devízovými obmedzeniami a daňovými dôsledkami (investovanie do otvorených podielových fondov a do Programu pravidelného investovania RYTMUS a výnosy z týchto investícií podliehajú dani z príjmu; odporúčame daňové aspekty konzultovať so svojím daňovým poradcom), s s aktuálnym znením obchodných podmienok, Informácií pre zákazníkov a s cenníkom príslušným pre daný produkt,, príslušným Prospektom a manažérskymi pravidlami a s Podmienkami pre SR. Všetky tieto dokumenty možno tiež získať zadarmo na vyššie uvedených kontaktoch.

Názvy luxemburských fondov skupiny Amundi uvedené v slovenskom jazyku spravidla predstavujú ich marketingové označenie pre Slovenskú republiku.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnost skupiny Amundi