Homepage    O nás vo svete    Vyhľadávanie    Kontakt
  
 
 

Ceny PL fondov e-mailom

Aktuálne ceny vybraných fondov

Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies
14.8.2018 64,27 € 0,6420%
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity
14.8.2018 8,03 €  
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond
14.8.2018 76,94 € 0,1171%
Amundi Funds II - Euro Bond
14.8.2018 9,97 € 0,1004%
Amundi Funds II - Euro Corporate Short - Term
14.8.2018 58,39 € 0,0514%
Amundi Funds II - Euro Short-Term
14.8.2018 6,06 €  
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility
14.8.2018 45,23 € −0,0884%
Amundi Funds II - Global Ecology
14.8.2018 269,77 € 0,6717%
Amundi Funds II - Pioneer Global Select
14.8.2018 105,19 € 0,7085%
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
14.8.2018 10,14 € 0,8955%
Amundi S.F. - EUR Commodities
14.8.2018 23,97 € −0,7864%
Nastavenie...

*

Amundi Funds II - Emerging Markets Equity

Amundi Funds II - akciový - rozvíjajúce sa trhy

  Miesto obchodnej registrácie: Luxembursko
EUR USD
  Akciový fond

Štruktúra portfólia fondu podľa sektorov k 28.2.2007


 SektorPodiel
1Financie22,49%
2Priemyslové podniky19,15%
3Suroviny18,36%
4Energia14,44%
5Spotrebný tovar7,74%
6Telekomunikácie7,47%
7Informačné technológie4,52%
8Ostatné5,83%

Štruktúra portfólia fondu podľa krajín k 28.2.2007

 KrajinaPodiel
1Brazília16,08%
2Kórea13,54%
3Rusko12,88%
4JAR11,78%
5Čína10,22%
6Tchai-wan7,38%
7Mexiko4,81%
8India4,06%
9Indonézia3,28%
10Ostatné15,97%

Najväčšie akciové pozície v portfóliu k 28.2.2007

Názov emisieISINKrajina% z vl.
imania
PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADRUS71654V1017BR3,66%
CIA VALE DO RIO DOCE-SP ADRUS2044121000BR2,17%
OAO GAZPROM-SPON ADR REG SUS3682872078RU1,98%
JSC MMC NORILSK NICKEL-ADRUS46626D1081RU1,91%
LUKOIL-SPON ADRUS6778621044RU1,84%
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIESKR7009540006KR1,73%
ANGLO PLATINUM LTDZAE000013181ZA1,61%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADRUS8740391003TW1,60%
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIESKR7010140002KR1,59%
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADRUS3444191064MX1,49%

Upozornenie:Predmetné oznámenie nepredstavuje osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho odborných znalostí a skúseností v oblasti investícií, či dokonca jeho finančnej situácie, investičného cieľa alebo vzťahu k riziku.

Amundi Funds II a Amundi S.F. sú subjekty kolektívneho investovania („fonds commun de placement“) s niekoľkými samostatnými podfondami založenými podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva. Amundi Fund Solutions a Amundi Funds sú otvorené investičné spoločnosti typu typu Société d Investissement a Capital Variable (spoločnosť s premenlivým investičným kapitálom - "SICAV") založené podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnotenie, výkonnosť či iné parametre dosiahnuté jednotlivým investičnými nástrojmi v minulosti nemôžu v žiadnom prípade slúžiť ako indikátor alebo záruka budúcich kurzov, cien, výnosov, zhodnotení, výkonnosti či iných parametrov takýchto alebo obdobných investičných nástrojov. S investíciou do podielových listov je vždy spojené riziko kolísania hodnoty investície a výnosov z nej, tiež nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať výnosu očakávanému. Miera očakávaného výnosu investičných nástrojov súvisí s mierou podstupovaného investičného rizika. Návratnosť pôvodne investovanej čiastky nie je v žiadnom prípade zaručená. Investor nesie kreditné riziko emitenta investičného nástroja. Objemy investícií a rozloženie portfólia do sektorov a krajín sa môžu meniť. Investičné nástroje denominované v cudzích menách sú vystavené výkyvom vyplývajúcich zo zmien devízových kurzov, ktoré môžu mať pozitívny, ako aj negatívny vplyv najmä na ich kurzy, ceny, zhodnotenie či výnosy z nich plynúce. Ďalšie informácie o rizikách sú dostupné v materiáli Poučenie o rizikách na adrese www.pioneerinvestments.sk/poucenie_o_rizikach.pdf

Zverejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondov reflektujú vplyv skutočných provízií, odmien a ďalších poplatkov hradených fondom. Štruktúra poplatkov súvisiacich s konkrétnou investíciou vyplýva z prospektu a z príslušného cenníka.

Predmetné oznámenie nepredstavuje zvláštne informácie o poskytovateľovi investičných služieb, jeho poskytovaných službách, ochrane majetku zákazníka, rizikách a pod. podľa príslušných právnych predpisov. Tieto informácie sú dostupné v materiáli Informácie pre zákazníkov pre príslušnú investičnú službu alebo produkt.

Dokumenty a informácie uvedené na tejto internetovej stránke, nie sú určené osobám trvalo bývajúcim či sídliacim v Spojených štátoch amerických a osobám spĺňajúcim štatút "amerického subjektu", ako je definovaný v nariadení S podľa zákona Spojených štátov amerických o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov.

Skôr než sa rozhodnete investovať, zoznámte sa s príslušným prospektom luxemburských fondov skupiny Amundi, ktorý možno získať zdarma na vyžiadanie prostredníctvom bezplatnej linky 0800 300 111, na internetových stránkach www.pioneerinvestments.sk alebo u Vášho finančného sprostredkovateľa, či osobného bankára. Takisto sa zoznámte s legislatívnymi podmienkami investície, devízovými obmedzeniami a daňovými dôsledkami (investovanie do otvorených podielových fondov a do Programu pravidelného investovania RYTMUS a výnosy z týchto investícií podliehajú dani z príjmu; odporúčame daňové aspekty konzultovať so svojím daňovým poradcom), s s aktuálnym znením obchodných podmienok, Informácií pre zákazníkov a s cenníkom príslušným pre daný produkt,, príslušným Prospektom a manažérskymi pravidlami a s Podmienkami pre SR. Všetky tieto dokumenty možno tiež získať zadarmo na vyššie uvedených kontaktoch.

Názvy luxemburských fondov skupiny Amundi uvedené v slovenskom jazyku spravidla predstavujú ich marketingové označenie pre Slovenskú republiku.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnost skupiny Amundi