Homepage    O nás vo svete    Vyhľadávanie    Kontakt
  
 
 

Ceny PL fondov e-mailom

Aktuálne ceny vybraných fondov

Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies
12.10.2018 63,24 € 0,3491%
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity
12.10.2018 6,68 € 0,9063%
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond
12.10.2018 75,97 €  
Amundi Funds II - Euro Bond
12.10.2018 9,83 €  
Amundi Funds II - Euro Corporate Short - Term
12.10.2018 58,20 € 0,0172%
Amundi Funds II - Euro Short-Term
12.10.2018 6,05 €  
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility
12.10.2018 43,90 € −0,4083%
Amundi Funds II - Global Ecology
12.10.2018 255,09 € 0,5400%
Amundi Funds II - Pioneer Global Select
12.10.2018 100,33 € 0,9356%
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
12.10.2018 9,81 € 1,1340%
Amundi S.F. - EUR Commodities
12.10.2018 24,56 € −0,4862%
Nastavenie...

*

Amundi Funds II - Emerging Markets Equity

Amundi Funds II - akciový - rozvíjajúce sa trhy

  Miesto obchodnej registrácie: Luxembursko
EUR USD
  Akciový fond

Štruktúra portfólia fondu podľa sektorov k 30.6.2006


 SektorPodiel
1Financie21,54%
2Energia20,55%
3Priemyslové podniky19,10%
4Suroviny13,08%
5Spotrebný tovar8,10%
6Telekomunikácie5,84%
7Informačné technológie3,83%
8Tovar krátkodobej spotreby3,33%
9Ostatné4,63%

Štruktúra portfólia fondu podľa krajín k 30.6.2006

 KrajinaPodiel
1Kórea17,97%
2Brazília15,69%
3Rusko12,81%
4JAR9,42%
5Tchai-wan7,42%
6Čína6,86%
7India4,41%
8Mexiko3,93%
9Poľsko2,66%
10Ostatné18,83%

Najväčšie akciové pozície v portfóliu k 30.6.2006

Názov emisieISIN% z vl.
imania
PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADRUS71654V10174,61%
OAO GazpromUS36828720783,17%
LUKOILUS67786210442,79%
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIESKR70095400061,95%
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIESKR70101400021,90%
Anglo American Platinum Corp LtdZAE0000131811,86%
SurgutneftegazUS86886120481,69%
PetroChina Co LtdCN00093653791,65%
Kookmin BankUS50049M10991,61%
Sasol LtdZAE0000068961,59%

Upozornenie:Predmetné oznámenie nepredstavuje osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho odborných znalostí a skúseností v oblasti investícií, či dokonca jeho finančnej situácie, investičného cieľa alebo vzťahu k riziku.

Amundi Funds II a Amundi S.F. sú subjekty kolektívneho investovania („fonds commun de placement“) s niekoľkými samostatnými podfondami založenými podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva. Amundi Fund Solutions a Amundi Funds sú otvorené investičné spoločnosti typu typu Société d Investissement a Capital Variable (spoločnosť s premenlivým investičným kapitálom - "SICAV") založené podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnotenie, výkonnosť či iné parametre dosiahnuté jednotlivým investičnými nástrojmi v minulosti nemôžu v žiadnom prípade slúžiť ako indikátor alebo záruka budúcich kurzov, cien, výnosov, zhodnotení, výkonnosti či iných parametrov takýchto alebo obdobných investičných nástrojov. S investíciou do podielových listov je vždy spojené riziko kolísania hodnoty investície a výnosov z nej, tiež nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať výnosu očakávanému. Miera očakávaného výnosu investičných nástrojov súvisí s mierou podstupovaného investičného rizika. Návratnosť pôvodne investovanej čiastky nie je v žiadnom prípade zaručená. Investor nesie kreditné riziko emitenta investičného nástroja. Objemy investícií a rozloženie portfólia do sektorov a krajín sa môžu meniť. Investičné nástroje denominované v cudzích menách sú vystavené výkyvom vyplývajúcich zo zmien devízových kurzov, ktoré môžu mať pozitívny, ako aj negatívny vplyv najmä na ich kurzy, ceny, zhodnotenie či výnosy z nich plynúce. Ďalšie informácie o rizikách sú dostupné v materiáli Poučenie o rizikách na adrese www.pioneerinvestments.sk/poucenie_o_rizikach.pdf

Zverejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondov reflektujú vplyv skutočných provízií, odmien a ďalších poplatkov hradených fondom. Štruktúra poplatkov súvisiacich s konkrétnou investíciou vyplýva z prospektu a z príslušného cenníka.

Predmetné oznámenie nepredstavuje zvláštne informácie o poskytovateľovi investičných služieb, jeho poskytovaných službách, ochrane majetku zákazníka, rizikách a pod. podľa príslušných právnych predpisov. Tieto informácie sú dostupné v materiáli Informácie pre zákazníkov pre príslušnú investičnú službu alebo produkt.

Dokumenty a informácie uvedené na tejto internetovej stránke, nie sú určené osobám trvalo bývajúcim či sídliacim v Spojených štátoch amerických a osobám spĺňajúcim štatút "amerického subjektu", ako je definovaný v nariadení S podľa zákona Spojených štátov amerických o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov.

Skôr než sa rozhodnete investovať, zoznámte sa s príslušným prospektom luxemburských fondov skupiny Amundi, ktorý možno získať zdarma na vyžiadanie prostredníctvom bezplatnej linky 0800 300 111, na internetových stránkach www.pioneerinvestments.sk alebo u Vášho finančného sprostredkovateľa, či osobného bankára. Takisto sa zoznámte s legislatívnymi podmienkami investície, devízovými obmedzeniami a daňovými dôsledkami (investovanie do otvorených podielových fondov a do Programu pravidelného investovania RYTMUS a výnosy z týchto investícií podliehajú dani z príjmu; odporúčame daňové aspekty konzultovať so svojím daňovým poradcom), s s aktuálnym znením obchodných podmienok, Informácií pre zákazníkov a s cenníkom príslušným pre daný produkt,, príslušným Prospektom a manažérskymi pravidlami a s Podmienkami pre SR. Všetky tieto dokumenty možno tiež získať zadarmo na vyššie uvedených kontaktoch.

Názvy luxemburských fondov skupiny Amundi uvedené v slovenskom jazyku spravidla predstavujú ich marketingové označenie pre Slovenskú republiku.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnost skupiny Amundi