Homepage    O nás vo svete    Vyhľadávanie    Kontakt
  
 
 

Ceny PL fondov e-mailom

Aktuálne ceny vybraných fondov

Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies
17.8.2018 63,68 € −0,6087%
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity
17.8.2018 7,81 € −0,3827%
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond
17.8.2018 76,78 € −0,0130%
Amundi Funds II - Euro Bond
17.8.2018 9,95 €  
Amundi Funds II - Euro Corporate Short - Term
17.8.2018 58,38 € 0,0343%
Amundi Funds II - Euro Short-Term
17.8.2018 6,06 €  
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility
17.8.2018 44,90 € −0,1779%
Amundi Funds II - Global Ecology
17.8.2018 269,18 € 0,0967%
Amundi Funds II - Pioneer Global Select
17.8.2018 104,92 € 0,3731%
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
17.8.2018 10,12 € 0,0989%
Amundi S.F. - EUR Commodities
17.8.2018 23,81 € 1,0182%
Nastavenie...

*

Amundi Funds II - Emerging Markets Equity

Amundi Funds II - akciový - rozvíjajúce sa trhy

  Miesto obchodnej registrácie: Luxembursko
EUR USD
  Akciový fond

Štruktúra portfólia fondu podľa sektorov k 31.12.2004


 SektorPodiel
1Financie18,91%
2Suroviny16,75%
3Telekomunikácie15,10%
4Tovar krátkodobej spotreby11,40%
5Energia9,83%
6Priemyslové podniky8,76%
7Spotrebný tovar8,00%
8Informačné technológie7,13%
9Energetika a plynárenstvo3,00%
10Ostatné1,12%

Štruktúra portfólia fondu podľa krajín k 31.12.2004

 KrajinaPodiel
1Kórea20,70%
2Brazília14,77%
3Tchai-wan7,26%
4JAR7,16%
5Mexiko6,49%
6Turecko6,15%
7Rusko6,09%
8India5,66%
9Ostatné25,72%

Najväčšie akciové pozície v portfóliu k 31.12.2004

Názov emisieISIN% z vl.
imania
SAMSUNG ELECTRONICSKR70059300033,34%
PETROBRAS BRASILEIRO ADRUS71654V10173,29%
CIA VALE DO RIO DOCE SP ADRUS20441210002,32%
TELEFONOS DE MEXICO S A ADRUS87940378091,79%
ANGLOGOLD ASHANTI LTD SPON ADRUS03512820681,65%
LUKOIL HLDG SPON ADRUS67786210441,60%
MINAS BUENAVENTU SPON ADRUS20444810401,40%
SK TLECOM CO ADRUS78440P10841,27%
SURGUTNEFTEGAZ SPON ADRUS86886120481,23%
BANCO ITAU HOLDING FINANCEIRABRITAUACNPR31,22%

Upozornenie:Predmetné oznámenie nepredstavuje osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho odborných znalostí a skúseností v oblasti investícií, či dokonca jeho finančnej situácie, investičného cieľa alebo vzťahu k riziku.

Amundi Funds II a Amundi S.F. sú subjekty kolektívneho investovania („fonds commun de placement“) s niekoľkými samostatnými podfondami založenými podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva. Amundi Fund Solutions a Amundi Funds sú otvorené investičné spoločnosti typu typu Société d Investissement a Capital Variable (spoločnosť s premenlivým investičným kapitálom - "SICAV") založené podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnotenie, výkonnosť či iné parametre dosiahnuté jednotlivým investičnými nástrojmi v minulosti nemôžu v žiadnom prípade slúžiť ako indikátor alebo záruka budúcich kurzov, cien, výnosov, zhodnotení, výkonnosti či iných parametrov takýchto alebo obdobných investičných nástrojov. S investíciou do podielových listov je vždy spojené riziko kolísania hodnoty investície a výnosov z nej, tiež nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať výnosu očakávanému. Miera očakávaného výnosu investičných nástrojov súvisí s mierou podstupovaného investičného rizika. Návratnosť pôvodne investovanej čiastky nie je v žiadnom prípade zaručená. Investor nesie kreditné riziko emitenta investičného nástroja. Objemy investícií a rozloženie portfólia do sektorov a krajín sa môžu meniť. Investičné nástroje denominované v cudzích menách sú vystavené výkyvom vyplývajúcich zo zmien devízových kurzov, ktoré môžu mať pozitívny, ako aj negatívny vplyv najmä na ich kurzy, ceny, zhodnotenie či výnosy z nich plynúce. Ďalšie informácie o rizikách sú dostupné v materiáli Poučenie o rizikách na adrese www.pioneerinvestments.sk/poucenie_o_rizikach.pdf

Zverejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondov reflektujú vplyv skutočných provízií, odmien a ďalších poplatkov hradených fondom. Štruktúra poplatkov súvisiacich s konkrétnou investíciou vyplýva z prospektu a z príslušného cenníka.

Predmetné oznámenie nepredstavuje zvláštne informácie o poskytovateľovi investičných služieb, jeho poskytovaných službách, ochrane majetku zákazníka, rizikách a pod. podľa príslušných právnych predpisov. Tieto informácie sú dostupné v materiáli Informácie pre zákazníkov pre príslušnú investičnú službu alebo produkt.

Dokumenty a informácie uvedené na tejto internetovej stránke, nie sú určené osobám trvalo bývajúcim či sídliacim v Spojených štátoch amerických a osobám spĺňajúcim štatút "amerického subjektu", ako je definovaný v nariadení S podľa zákona Spojených štátov amerických o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov.

Skôr než sa rozhodnete investovať, zoznámte sa s príslušným prospektom luxemburských fondov skupiny Amundi, ktorý možno získať zdarma na vyžiadanie prostredníctvom bezplatnej linky 0800 300 111, na internetových stránkach www.pioneerinvestments.sk alebo u Vášho finančného sprostredkovateľa, či osobného bankára. Takisto sa zoznámte s legislatívnymi podmienkami investície, devízovými obmedzeniami a daňovými dôsledkami (investovanie do otvorených podielových fondov a do Programu pravidelného investovania RYTMUS a výnosy z týchto investícií podliehajú dani z príjmu; odporúčame daňové aspekty konzultovať so svojím daňovým poradcom), s s aktuálnym znením obchodných podmienok, Informácií pre zákazníkov a s cenníkom príslušným pre daný produkt,, príslušným Prospektom a manažérskymi pravidlami a s Podmienkami pre SR. Všetky tieto dokumenty možno tiež získať zadarmo na vyššie uvedených kontaktoch.

Názvy luxemburských fondov skupiny Amundi uvedené v slovenskom jazyku spravidla predstavujú ich marketingové označenie pre Slovenskú republiku.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnost skupiny Amundi