Homepage    O nás vo svete    Vyhľadávanie    Kontakt
  
 
 

Ceny PL fondov e-mailom

Aktuálne ceny vybraných fondov

Amundi Funds II - Commodity Alpha
16.3.2018 26,88 € 0,0372%
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies
16.3.2018 67,85 € −0,0884%
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity
16.3.2018 8,82 € 0,2273%
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond
16.3.2018 78,19 € 0,0512%
Amundi Funds II - Euro Bond
16.3.2018 10,15 € 0,0986%
Amundi Funds II - Euro Corporate Short - Term
16.3.2018 58,76 € 0,0170%
Amundi Funds II - Euro Short-Term
16.3.2018 6,10 €  
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility
16.3.2018 45,50 € 0,0880%
Amundi Funds II - Global Ecology
16.3.2018 264,21 € 0,4372%
Amundi Funds II - Pioneer Global Select
16.3.2018 101,85 € 0,5827%
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
16.3.2018 9,13 € 0,5507%
Amundi S.F. - EUR Commodities
16.3.2018 25,20 € −0,4346%
Nastavenie...

*

Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity

Amundi Funds II - európsky akciový - rozvíjajúce sa trhy a Stredomorie

  Miesto obchodnej registrácie: Luxembursko
EUR USD
  Akciový fond rozvíjajúcich sa trhov a ďalekého východu

Štruktúra portfólia fondu podľa sektorov k 28.2.2006


 SektorPodiel
1Energia35,82%
2Financie23,80%
3Energetika a plynárenstvo9,67%
4Suroviny6,80%
5Telekomunikácie6,75%
6Zdravotníctvo5,16%
7Tovar krátkodobej spotreby3,81%
8Informačné technológie3,14%
9Priemyslové podniky3,11%
10Spotrebný tovar1,94%

Štruktúra portfólia fondu podľa krajín k 28.2.2006

 KrajinaPodiel
1Rusko43,87%
2Turecko15,83%
3Poľsko11,86%
4Izrael8,95%
5Maďarsko6,32%
6Česká Republika6,19%
7Egypt5,26%
8Rakúsko1,08%
9Chorvatsko0,35%
10Estonsko0,29%

Najväčšie akciové pozície v portfóliu k 28.2.2006

Názov emisieISINKrajina% z vl.
imania
LUKOILUS6778621044Rusko9,31%
Unified Energy SystemUS9046882075Rusko5,27%
SurgutneftegazUS8688612048Rusko3,91%
Teva Pharmaceutical IndustriesUS8816242098Izrael3,68%
OAO GazpromUS3682872078Rusko3,64%
CEZCZ0005112300Česká Republika3,51%
Sberbank RFRU0009029540Rusko3,46%
SurgutneftegazUS8688611057Rusko3,41%
Mol Magyar Olaj- es Gazipari Rt.HU0000068952Maďarsko2,76%
Polski Koncern Naftowy OrlenPLPKN0000018Poľsko2,57%

Upozornenie:Predmetné oznámenie nepredstavuje osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho odborných znalostí a skúseností v oblasti investícií, či dokonca jeho finančnej situácie, investičného cieľa alebo vzťahu k riziku.

Pioneer Funds a Pioneer S.F. sú subjekty kolektívneho investovania („fonds commun de placement“) s niekoľkými samostatnými podfondami založenými podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva. Pioneer Fund Solutions je otvorená investičná spoločnosť typu Société d Investissement a Capital Variable (spoločnosť s premenlivým investičným kapitálom - "SICAV") založená podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnotenie, výkonnosť či iné parametre dosiahnuté jednotlivým investičnými nástrojmi v minulosti nemôžu v žiadnom prípade slúžiť ako indikátor alebo záruka budúcich kurzov, cien, výnosov, zhodnotení, výkonnosti či iných parametrov takýchto alebo obdobných investičných nástrojov. S investíciou do podielových listov je vždy spojené riziko kolísania hodnoty investície a výnosov z nej, tiež nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať výnosu očakávanému. Miera očakávaného výnosu investičných nástrojov súvisí s mierou podstupovaného investičného rizika. Návratnosť pôvodne investovanej čiastky nie je v žiadnom prípade zaručená. Investor nesie kreditné riziko emitenta investičného nástroja. Objemy investícií a rozloženie portfólia do sektorov a krajín sa môžu meniť. Investičné nástroje denominované v cudzích menách sú vystavené výkyvom vyplývajúcich zo zmien devízových kurzov, ktoré môžu mať pozitívny, ako aj negatívny vplyv najmä na ich kurzy, ceny, zhodnotenie či výnosy z nich plynúce. Ďalšie informácie o rizikách sú dostupné v materiáli Poučenie o rizikách na adrese www.pioneerinvestments.sk/poucenie_o_rizikach.pdf

Zverejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondov reflektujú vplyv skutočných provízií, odmien a ďalších poplatkov hradených fondom. Štruktúra poplatkov súvisiacich s konkrétnou investíciou vyplýva z prospektu a z príslušného cenníka.

Predmetné oznámenie nepredstavuje zvláštne informácie o poskytovateľovi investičných služieb, jeho poskytovaných službách, ochrane majetku zákazníka, rizikách a pod. podľa príslušných právnych predpisov. Tieto informácie sú dostupné v materiáli Informácie pre zákazníkov pre príslušnú investičnú službu alebo produkt.

Dokumenty a informácie uvedené na tejto internetovej stránke, nie sú určené osobám trvalo bývajúcim či sídliacim v Spojených štátoch amerických a osobám spĺňajúcim štatút "amerického subjektu", ako je definovaný v nariadení S podľa zákona Spojených štátov amerických o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov.

Skôr než sa rozhodnete investovať, zoznámte sa s príslušným prospektom luxemburských fondov skupiny Amundi, ktorý možno získať zdarma na vyžiadanie prostredníctvom bezplatnej linky 0800 300 111, na internetových stránkach www.pioneerinvestments.sk alebo u Vášho finančného sprostredkovateľa, či osobného bankára. Takisto sa zoznámte s legislatívnymi podmienkami investície, devízovými obmedzeniami a daňovými dôsledkami (investovanie do otvorených podielových fondov a do Programu pravidelného investovania RYTMUS a výnosy z týchto investícií podliehajú dani z príjmu; odporúčame daňové aspekty konzultovať so svojím daňovým poradcom), s s aktuálnym znením obchodných podmienok, Informácií pre zákazníkov a s cenníkom príslušným pre daný produkt,, príslušným Prospektom a manažérskymi pravidlami a s Podmienkami pre SR. Všetky tieto dokumenty možno tiež získať zadarmo na vyššie uvedených kontaktoch.

Názvy luxemburských fondov skupiny Amundi uvedené v slovenskom jazyku spravidla predstavujú ich marketingové označenie pre Slovenskú republiku.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnost skupiny Amundi