Amundi Funds II - Global Ecology
Január 2009

Na globálnych trhoch pretrvávala začiatkom roka nervozita a hlavné globálne ukazovatele zaznamenali počas prvého mesiaca 2009 negatívny vývoj. Napriek tomu sa výkonnosť Pioneer Funds – Global Ecology v januári vyvíjala len mierne pod úrovňou benchmarku, a to najmä kvôli vyššej váhe priradenej priemyselnému sektoru, ktorý dosahoval podpriemerné výsledky.

Na druhej strane treba zdôrazniť, že ak by náš výber akcií nebol striedmy, priemyselný sektor by ešte výraznejšie stlačil výkonnosť fondu smerom nadol. Všetky naše pozície v spoločnostiach nachádzajúcich sa mimo benchmarku mali pozitívny vplyv na celkovú výkonnosť. Príkladom je Phoenix Solar, nemecký výrobca solárnych energetických systémov, Re-Power Systems, európsky výrobca turbín pre veterné elektrárne alebo Sanki Engineering, japonská stavebná spoločnosť, ktorá sa zaoberá výstavbou ekologicky šetrných budov.

Výrazne nižšie váhy priradené energetickému sektoru taktiež stlmili výkonnosť, keďže v januári došlo k oživeniu cien akcií v rámci tohto sektora. Našim jediným zástupcom v tomto sektore bola spoločnosť AMEC so sídlom vo Veľkej Británii, ktorá sa zaoberá vývojom ekologických zariadení na výrobu elektriny. Vývoj cien akcií tejto spoločnosti bol priaznivý, avšak nebol ničím výnimočný, keďže všetky energetické spoločnosti tvoriace benchmark dosahovali rast. Tieto akcie však neboli v našom výbere, čo negatívne ovplyvnilo celkový výnos.

Vzhľadom na skutočnosť, že v našom portfóliu máme vyššiu váhu priradenú priemyselnému sektoru, považujeme naše výsledky za prvý mesiac tohto roka za uspokojivé.

Prístup ku kapitálu na globálnej úrovni je naďalej obmedzený napriek historicky najnižším úrokovým sadzbám. Väčšina spoločností, ktoré pôsobia v ekologickom sektore potrebuje prístup k veľkým objemom kapitálu na financovanie projektov, napríklad na budovanie fariem na výrobu solárnej alebo veternej energie.

Napriek kapitálovým obmedzeniam sa akcie priemyselných spoločností v našom portfóliu vyvíjajú nadpriemerne. Tento nadpriemerný výsledok potvrdzuje správnosť našej selekcie akcií, čo je aj v tomto roku dôvodom na optimizmus.