Amundi Funds II - Euro Short-Term
December 2006

Trhy s európskymi štátnymi dlhopismi v poslednom štvrťroku a hlavne v decembri oslabili.

V štvrtom štvrťroku Euro krátkodobý fond Pioneer zaznamenal skromné zisky, lebo stratil postavenie v porovnaní s benčmarkom. Držali sme si šesťmesačnú duračnú pozíciu voči benčmarku, čo oslabilo relatívne zisky, keď trh poklesol. Dlhú duračnú pozíciu sme držali cez dvojročné schatz futures. Očakávame, že tvrdý postoj Európskej centrálnej banky sa v nasledujúcich mesiacoch zmierni, čo by malo umožniť prehodnotenie na krátkom konci výnosovej krivky.

V tomto štvrťroku sme si držali približne 10% aktív portfólia vo firemných dlhopisoch investičného stupňa. Na trhu investičného stupňa ostáva postavenie úverových základov v dohľadnom čase stále dobré, pri zdravom raste tržieb podnikov, nízkej miery platobnej neschopnosti a stále nápomocnej úrovne čistej zadlženosti. Z dlhodobejšieho hľadiska sme obozretnejší, za predpokladu, že sa blížime k fáze expanzie úverového cyklu a zdá sa, že postavenie dosahuje vrchol. Napriek tomu stále hľadáme príležitosti ako profitovať z vyšších prínosov na krátkodobejších úveroch, ktoré prinášajú lepšiu prehľadnosť z hľadiska úverovej pozície.

Očakávame, že rast v Spojených štátoch bude v nasledujúcich štvrťrokoch nižší ako je trend, ale celkové bude relatívne slušný. Z nášho pohľadu bude rast v USA podporovať dobrá úroveň investícií podnikov a zdravý pracovný trh. Ako sa hospodárstvo Spojených štátov spomaľuje, možno uvidíme koncom roka v Spojených štátoch určité fiskálne uvoľnenie. V Európe očakávame, že hospodársky rast bude naďalej stabilný, ale v roku 2007 sa zmierni, a že Európska centrálna banka si bude držať rozvážny prístup k fiskálnemu sprísňovaniu. Zatiaľ čo zhodnotenie na trhu so štátnymi dlhopismi bude nákladné, myslíme si, že súčasný scenár predstavuje pre portfólio taktické príležitosti.