Amundi Funds II - Euro Short-Term
Apríl 2004

Európske štátne dlhopisy počas apríla poklesli. Na európskej výnosovej krivke dvoj a trojročné dlhopisy patrili medzi maturity s najhoršou výkonnosťou a výkonnosť veľmi krátkodobých cenných papierov sa držali lepšie.

Portfólio malo počas mesiaca výkonnosť v súlade s benčmarkom. Držali sme si nízku úroveň rizika portfólia a to pomohlo podporiť solídnu relatívnu výkonnosť. Konkrétne naše rozhodnutie podržať si neutrálnu duračnú pozíciu prospelo výnosom portfólia. Na druhej strane prevážená pozícia pri dvojročných dlhopisoch naozaj oslabila výkonnosť.

Počas uvedeného obdobia sme si držali angažovanosť voči vysoko kvalitným firemným dlhopisom investičného stupňa. Koncom apríla angažovanosť voči podnikom v portfóliu aktív predstavovala približne 15%. Na firemnom trhu krátkodobejšie úvery ponúkajú zhodnotenie v pomere k dlhopisom s dlhšou splatnosťou. Taktiež sme si ponechali preváženú pozíciu voči kvázi štátnym cenným papierom s vysokým ratingom, hlavne agentúrnym dlhopisom.

Trh so štátnymi dlhopismi bude stále rozkolísaný, pokiaľ bude pretrvávať neistota z rastu úrokových sadzieb. Myslíme si, že trh môže výrazným spôsobom negatívne reagovať, keď bude jasné, že FED zvýši úrokové sadzby. Avšak existujú dôvody, ktoré môžu byť ďalšou oporou európskym štátnym dlhopisom, keď neistota pominie. Hospodársky rast v Európe je naďalej mdlý a inflačné tlaky sú mierne. Dôsledkom toho neočakávame, že Európska centrálna banka zvýši do konca roka úrokové sadzby.