Amundi Funds II - Euro Short-Term
December 2003

Európske štátne dlhopisy sa v priebehu tohto štvrťroka oslabili, lebo očakávané európske a celosvetové makroekonomické údaje, ktoré boli lepšie ako sa očakávalo, znížili dopyt po nízko rizikových cenných papieroch s pevným výnosom.

Počas štvrťroka sme si držali dlhú duráciu v porovnaní s benčmarkom. Táto pozícia sa zakladala na názore, že európske štátne dlhopisy ponúkajú nejakú hodnotu z krátkodobého hľadiska, v prostredí miernej inflácie a úrokových sadzieb, ktoré ostanú nízke po dlhšiu dobu. Z hľadiska rozmiestnenia na výnosovej krivke máme preváženú pozíciu pri dvojročných dlhopisoch. Hoci tieto splatnosti stratili počas štvrťroka cenu, naďalej v tejto časti výnosovej krivky očakávame zhodnotenie, lebo investori výrazne očakávajú, že sa zvýšia úrokové sadzby. Počas obdobia naša angažovanosť voči vysokokvalitným firemným dlhopisom investičného stupňa ostala približne na úrovni 10% portfólia. Marže na európskom trhu s dlhopismi sa ďalej naťahovali. Taktiež sme si ponechali preváženú pozíciu pri kvázi štátnych cenných papieroch s vysokým hodnotením a hlavne v agentúrnych dlhopisoch.

Naďalej si myslíme, že zhodnotenie európskych štátnych dlhopisov nie je v blízkej budúcnosti výrazne vysoké. Európska centrálna banka (ECB) nebude ochotná sprísniť menovú politiku v situácii skromného nárastu a ďalších problémov, ktoré spôsobuje silnejúce euro. S pokračujúcim oživením ekonomiky na celom svete budú kľúčovými činiteľmi na trhu v roku 2004 špekulácie investorov o načasovaní a veľkosti zvyšovania úrokových sadzieb centrálnymi bankami.