Amundi Funds II - Euro Corporate Short - Term
Apríl 2007

Zisky na európskom trhu s firemnými dlhopismi investičného stupňa boli v apríli skromné, kde krátkodobejšie cenné papiere mali lepší výkon popri miernom náraste úrokových sadzieb. Zúžili sa marže ziskov v rizikovejších segmentoch trhu, pričom vysoko kapitalizačné marže investičného stupňa ostali vo veľkej miere bez zmeny. Lepší tón na vysoko výnosových trhoch zrejme odzrkadľoval silu zaznamenanú v tomto období pri európskych a globálnych akciách.

V apríli Euro vylepšený krátkodobý fond Pioneer zaznamenal zisky a v porovnaní s benčmarkom a podobnými fondami naďalej mal dobrý výkon. Portfólio zameriavalo svoju pozornosť na emitentov dobrej kvality a naše úverové stratégie ukončili toto obdobie v kladných číslach. V rámci úverových podielov sme si držali veľkú váhu v podriadenom bankovom dlhu, o ktorom si myslíme, že naďalej bude ponúkať solídnu úverovú kvalitu a relatívne zhodnotenie. Takisto sme si držali vybranú angažovanosť na rozvíjajúcich sa trhoch a vo vysoko výnosových dlhopisoch. Tieto podiely mali dobrý výkon a angažovanosť v tejto oblasti sa zameriava na krátkodobejšie emisie, kde očakávame, že zaznamenáme zlepšenie základov.

Na trhu investičného stupňa zásadné oživenie úverov je z krátkodobého hľadiska dobré. Z dlhodobejšieho hľadiska sme opatrnejší za predpokladu, že dosahujeme v cykle fázu expanzie a zdá sa, že základy sa dostávajú k vrcholu. Vo všeobecnosti počas druhého štvrťroka podpora základov a technických podmienok by mala prevážiť nad nepriaznivým vplyvom nákladného zhodnotenia. Avšak marže by sa mohli v priebehu druhého polroka mierne rozširovať, ako podporný činiteľ pre základy dosiahnu svoj vrchol. Dôsledkom toho uprednostňujeme krátkodobejšie emisie, ktoré ponúkajú dobrú viditeľnosť z hľadiska úverového postavenia a celkove zameriavame pozornosť na kvalitu portfólia.