Amundi Funds II - Euro Bond
Október 2006

Zisky na európskych dlhopisových trhoch boli v októbri v skromnom pluse.

Euro dlhopisový fond Pioneer mal počas mesiaca výkon vo veľkej miere v súlade s benčmarkom. Držali sme si deväťmesačnú duračnú pozíciu v porovnaní s benčmarkom prostredníctvom dvojročných schatz futures a päťročných opcií na pokladničné poukážky. Držali sme si preváženú pozíciu v euro schatz futures očakávajúc, že ECB sklon sprísňovať by sa mal v nasledujúcich mesiacoch zmierniť na pozadí mierneho poklesu inflácie v Európe a pomalšieho rastu v zámorí. V októbri sme si držali približne 6% aktív portfólia v dlhopisoch kopírujúcich infláciu. Európske trhy kopírujúce infláciu svojim výkonom koncom mesiaca prevýšili nominálne dlhopisy k čomu viedol mierny nárast výšky inflácie v Nemecku. Na konci obdobia sme držali približne 5% aktív portfólia vo firemných dlhopisoch investičného stupňa. Tieto emisie sa sústreďovali na spoločnosti so zdravými základmi a vysokým ratingom, ktoré naďalej prinášajú dobré zisky.

Hospodársky rast v Spojených štátoch sa spomalil v treťom štvrťroku na 1,6% ročne, lebo oslabenie v odvetví domácností obmedzilo zvýšenie. Očakávame, že rast v Spojených štátoch bude v nasledujúcich štvrťrokoch nižší ako trend. Myslíme si, že najväčšie korekcie na trhu domácností sa už objavili, ale spomalenie bude pravdepodobne v nasledujúcich mesiacoch pokračovať a nepriaznivo ovplyvní výdavky spotrebiteľov. Aj tak neočakávame, že hospodárstvo USA prejde do recesie. Z nášho pohľadu rast v Spojených štátoch bude naďalej podporovať dobrá úroveň investícií podnikov a fungujúci trh práce. Očakávame, že úrokové sadzby v Spojených štátoch sa v nasledujúcich mesiacoch pozastavia a máme na pamäti, že trh sa možno príliš rýchlo zameral na prípadné budúce zníženie úrokových sadzieb. V Európe očakávame, že hospodársky rast bude stály, ale v roku 2007 zoslabne a že Európska centrálna banka si udrží meraný prístup k monetárnemu sprísňovaniu. Kým zhodnotenie na trhu so štátnymi dlhopismi je nákladné, myslíme si, že súčasný scenár predstavuje pre naše portfólio taktické príležitosti.