Amundi Funds II - Euro Bond
August 2005

Európske dlhopisové trhy počas augusta posilnili, lebo ďalší nárast cien ropy zvýšil obavy investorov o vyhliadky ekonomického rastu v regióne. Ekonomický rast najväčších hospodárstiev v regióne bol však v druhom štvrťroku stagnujúci a ďalej zvyšoval atraktivitu dlhopisov.

Euro dlhopisové fondy Pioneer mali v auguste nižší výkon ako benčmark. Hlavný činiteľ nízkej výkonnosti spočíval v krátkej duračnej pozícii v porovnaní s benčmarkom. Naša krátka duračná pozícia bola v júli prospešná, ale oslabila augustový výkon, lebo výnosy v škále splatností poklesli uprostred slabnúcich očakávaní trhu k rastu hospodárstva.

V stratégii alebo pozícii portfólia neboli v priebehu mesiaca žiadne významné zmeny. Z celkového pohľadu portfólio ostalo nastavené tak, aby profitovalo z korekcií výnosov dlhopisov cez krátku duračnú pozíciu vytvorenú pomocou futures na krátkodobé cenné papiere USA a nemecké bundy. Podľa nášho názoru európske štátne dlhopisy vyzerajú pri súčasných výnosoch neatraktívne, lebo naznačujú príliš pesimistické vyhliadky ekonomického rastu v eurozóne. Z hľadiska profilu splatnosti je portfólio naďalej nastavené na vyrovnávajúcu sa európsku výnosovú krivku, pričom sa očakáva, že dlhopisy s dlhšou splatnosťou svojim výkonom predstihnú strednodobé cenné papiere. Na úrovni štátov angažovanosť voči štátnym dlhopisom bola naklonená emisiám z Nemecka, Francúzska a Grécka a podvážené pozície sme si držali voči dlhopisom emitovaným v Taliansku, Španielsku a Belgicku.

Podiely portfólia v iných ako štátnych dlhopisoch sa skladajú hlavne z nadnárodných emisií (16%) a limitovanom množstve firemných dlhopisov (3%). Obe triedy aktív posilnili výnosy portfólia pomocou marže výnosov navyše v porovnaní so štátnymi cennými papiermi. Pokiaľ ide o vyhliadky firemných dlhopisov, si myslíme, že zhodnotenie začína byť nákladné a kreditné základy, aj keď v súčasnosti sú solídne sa asi blížia na vrchol tohto cyklu. Napriek tomu neočakávame náhle a prudké zhoršenie na trhu s firemnými dlhopismi.