Amundi Funds II - Euro Bond
Február 2005

Európske štátne dlhopisy zaznamenali v priebehu februára mierny pokles.

Európsky dlhopisový, spomedzi fondov Pioneer, počas mesiaca prevýšil svoj benčmark. Zvýšili sme krátku duračnú pozíciu v porovnaní s benčmarkom, čo odrážalo náš opatrný postoj k smerovaniu ziskov z dlhopisov. To bolo pre relatívnu výkonnosť prospešné. Taktiež sme si držali takticky krátku pozíciu futures na peňažnom trhu, aby sme využili výhody očakávaného rozšírenia marže ziskov medzi európskymi dlhopismi a dlhopismi USA.

Vo februári sme si držali malú angažovanosť voči firemným dlhopisom investičného stupňa s vysokým ratingom. Na konci mesiaca angažovanosť voči firemným dlhopisom bola vo výške 3,5% aktív portfólia. V priebehu roka 2005 neočakávame žiadne vážnejšie zníženie marží na firemných dlhopisoch. Ale v súčasnom prostredí nízkych úrokových sadzieb, firemné obligácie naďalej ponúkajú zisk navyše v porovnaní so štátnymi dlhopismi. Okrem toho sme si držali 15% portfólia v agentúrnych a nadnárodných dlhopisoch a malú preváženú pozíciu sme si držali voči švédskej korune.

Zhodnotenie štátnych dlhopisov je nákladné a zdá sa, že pri mimoriadne nepriaznivom scenáre hospodárskeho rastu bude diskontovať. Myslíme si, že ceny dlhopisov sú náchylné k poklesu a dôsledkom toho uprednostňujeme krátku duračnú pozíciu.