Amundi Funds II - Euro Bond
September 2003

Výkonnosť európskych štátnych dlhopisov bola v tomto štvrťroku rôznorodá.

Nazačiatku štvrťroka sme si držali krátku duráciu v porovnaní s benchmarkom. Následne po prudkom zvýšení výnosov z dlhopisov sme skonsolidovali výnosy portfólia, keď sme uzavreli krátku duračnú pozíciu. Neskôr sme sa presunuli na dlhšiu duračnú pozíciu, lebo sme sa domnievali, že zhodnotenie dlhopisov ponúka z krátkodobého hľadiska zisk. Navyše celkové riadenie durácie portfólia pozitívne prispelo relatívnej výkonnosti.

Z hľadiska umiestnenia na výnosovej krivke, sme prevážení pri dvoj a trojročných dlhopisoch a pri 30-ročných cenných papieroch s relatívne dobrým základom zhodnotenia. Prevážená pozícia pri krátkodobejších splatnostiach prospela výnosom, lebo investori už tak neočakávali zvýšenie úrokových sadzieb. Počas obdobia, pri výraznej výkonnosti na trhu podnikov, sme niečo zarobili na angažovanosti vo firemných dlhopisoch. Na konci septembra angažovanosť vo vysoko kvalitných firemných dlhopisoch s investičnou známkou predstavovala približne 6% portfólia. V rámci alokácie meny sme sa posunuli na neutrálnu pozíciu pri švédskej korune, ale udržali sme si preváženú pozíciu v švédskych dlhopisoch.

Myslíme si, že trh so štátnymi dlhopismi bude naďalej z krátkodobého hľadiska ponúkať zisky, pokiaľ bude makroekonomické prostredie v Európe krehké. Ale európske dlhopisy budú ešte zo strednodobého hľadiska náchylné na ďalšie negatívne faktory.