Pioneer Investments
Homepage    Pioneer vo svete    Vyhľadávanie    Kontakt
  
 
 

Ceny PL fondov e-mailom

Aktuálne ceny vybraných fondov

Pioneer Funds - Commodity Alpha
4.2.2016 27,81 € −0,1078%
Pioneer Funds - Core European Equity
4.2.2016 8,89 € 0,2255%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Currencies
4.2.2016 58,57 € 0,4459%
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity
4.2.2016 5,85 € 0,8621%
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond
4.2.2016 78,01 € −0,1536%
Pioneer Funds - Euro Bond
4.2.2016 10,24 € −0,1949%
Pioneer Funds - Euro Corporate Short - Term
4.2.2016 59,61 € 0,0504%
Pioneer Funds - Euro Short-Term
4.2.2016 6,27 €  
Pioneer Funds - Global Ecology
4.2.2016 220,26 € −1,4761%
Pioneer Funds - Global Select
4.2.2016 77,90 € −1,4922%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
4.2.2016 7,08 € −1,2552%
Pioneer S.F. - EUR Commodities
4.2.2016 22,68 € 1,8410%
Nastavenie...

*

Pioneer Funds - Euro Short-Term

Pioneer Funds - Euro, s krátkou dobou splatnosti

  Miesto obchodnej registrácie: Luxembursko
EUR USD
  Fond krátkych dlhopisov
História portfólia fondu
Staršie komentáre k fondu

Rok 2007:

Rok 2006:

Rok 2005:

Rok 2004:

Rok 2003:

Staršie súhrny informácií
Staršie výročné a medziročné správy

Upozornenie:Pioneer Funds a Pioneer S.F. sú subjekty kolektívneho investovania („fonds commun de placement“) s niekoľkými samostatnými podfondami založenými podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva. Pioneer Fund Solutions je otvorená investičná spoločnosť typu Société d Investissement a Capital Variable (spoločnosť s premenlivým investičným kapitálom - "SICAV") založená podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva.

Pioneer Investments je obchodným označením skupiny spoločnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A.

Predmetné oznámenie nepredstavuje osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho odborných znalostí a skúseností v oblasti investícií, či dokonca jeho finančnej situácie, investičného cieľa alebo vzťahu k riziku.

Investície do podielových listov v sebe obsahujú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Miera očakávaného výnosu z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov súvisí s mierou investičného rizika a nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať výnosu očakávanému. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Objemy investícií a rozloženie portfólia do sektorov a krajín sa môžu meniť. Investovanie so sebou nesie množstvo rizík; vysvetlenie rizík a ich vplyv na kolísanie aktuálnej hodnoty investovanej čiastky sú uvedené na www.pioneerinvestments.sk/poucenie_o_rizikach.pdf

Zverejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondov reflektujú vplyv skutočných provízií, odmien a ďalších poplatkov hradených fondom. Štruktúra poplatkov súvisiacich s konkrétnou investíciou vyplýva z prospektu. Skôr než sa rozhodnete investovať, zoznámte sa s príslušným prospektom zahraničných fondov, ktorý možno získať zdarma na vyžiadanie prostredníctvom bezplatnej linky 0800 300 111, na internetových stránkach www.pioneerinvestments.sk alebo u Vášho finančného sprostredkovateľa, či osobného bankára.

Takisto sa zoznámte s legislatívnymi podmienkami investície, devízovými obmedzeniami a daňovými dôsledkami (investovanie do otvorených podielových fondov a do Programu pravidelného investovania RYTMUS a výnosy z týchto investícií podliehajú dani z príjmu; odporúčame daňové aspekty konzultovať so svojím daňovým poradcom), s príslušným Prospektom a manažérskymi pravidlami a s Podmienkami pre SR. Všetky tieto dokumenty možno tiež získať zadarmo na vyššie uvedených kontaktoch. Názvy zahraničných fondov uvedené v slovenskom jazyku spravidla predstavujú ich marketingové označenie pre Slovenskú republiku.