Homepage    O nás vo svete    Vyhľadávanie    Kontakt
  
 
 

Ceny PL fondov e-mailom

Aktuálne ceny vybraných fondov

Amundi Funds II - Commodity Alpha
19.2.2018 26,93 € 0,5226%
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies
19.2.2018 68,13 € 0,1470%
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity
19.2.2018 8,76 € 0,3436%
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond
19.2.2018 77,84 € −0,1411%
Amundi Funds II - Euro Bond
19.2.2018 10,05 € −0,2976%
Amundi Funds II - Euro Corporate Short - Term
19.2.2018 58,88 € 0,0850%
Amundi Funds II - Euro Short-Term
19.2.2018 6,11 €  
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility
19.2.2018 46,22 € −0,1728%
Amundi Funds II - Global Ecology
19.2.2018 260,42 € 0,0384%
Amundi Funds II - Global Select
19.2.2018 101,21 € 0,4366%
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
19.2.2018 9,00 € 0,4464%
Amundi S.F. - EUR Commodities
19.2.2018 25,46 €  
Nastavenie...

*

Amundi Funds II - U.S. High Yield

Amundi Funds II - americké podnikové dlhopisy s vysokým úrokom

  Miesto obchodnej registrácie: Luxembursko
EUR EUR_Hedged USD
  Dlhopisový fond

Denné informácie k 19.2.2018

Aktuálne informácie predstavujú denné údaje o fonde, kategorie A a nevyplácajúcu dividendu (non - distrib), ktorá je v SR ponúkaná.Cena 1 podielového listu 13,4800 $
Vlastné imanie (k 19.2.2018) 124,74 mil. $

Graf vývoja ceny podielového listu v USD


Výkonnosť fondu v USD k 19.2.2018

  kumulatívne ročne (p.a.)
od založenia 27.12.2001 169,06% 6,32%
za posledných 5 rokov 21,99% 4,05%
za posledné 3 roky 12,71% 4,06%
za posledné 2 roky 24,70% 11,65%
za posledný rok 3,69%  
za posledných 6 mesiacov 1,43%  
za posledné 3 mesiace 0,52%  
za posledný 1 mesiac −1,25%  
od začiatku roka −0,44%  

Upozornenie:Predmetné oznámenie nepredstavuje osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho odborných znalostí a skúseností v oblasti investícií, či dokonca jeho finančnej situácie, investičného cieľa alebo vzťahu k riziku.

Pioneer Funds a Pioneer S.F. sú subjekty kolektívneho investovania („fonds commun de placement“) s niekoľkými samostatnými podfondami založenými podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva. Pioneer Fund Solutions je otvorená investičná spoločnosť typu Société d Investissement a Capital Variable (spoločnosť s premenlivým investičným kapitálom - "SICAV") založená podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnotenie, výkonnosť či iné parametre dosiahnuté jednotlivým investičnými nástrojmi v minulosti nemôžu v žiadnom prípade slúžiť ako indikátor alebo záruka budúcich kurzov, cien, výnosov, zhodnotení, výkonnosti či iných parametrov takýchto alebo obdobných investičných nástrojov. S investíciou do podielových listov je vždy spojené riziko kolísania hodnoty investície a výnosov z nej, tiež nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať výnosu očakávanému. Miera očakávaného výnosu investičných nástrojov súvisí s mierou podstupovaného investičného rizika. Návratnosť pôvodne investovanej čiastky nie je v žiadnom prípade zaručená. Investor nesie kreditné riziko emitenta investičného nástroja. Objemy investícií a rozloženie portfólia do sektorov a krajín sa môžu meniť. Investičné nástroje denominované v cudzích menách sú vystavené výkyvom vyplývajúcich zo zmien devízových kurzov, ktoré môžu mať pozitívny, ako aj negatívny vplyv najmä na ich kurzy, ceny, zhodnotenie či výnosy z nich plynúce. Ďalšie informácie o rizikách sú dostupné v materiáli Poučenie o rizikách na adrese www.pioneerinvestments.sk/poucenie_o_rizikach.pdf

Zverejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondov reflektujú vplyv skutočných provízií, odmien a ďalších poplatkov hradených fondom. Štruktúra poplatkov súvisiacich s konkrétnou investíciou vyplýva z prospektu a z príslušného cenníka.

Predmetné oznámenie nepredstavuje zvláštne informácie o poskytovateľovi investičných služieb, jeho poskytovaných službách, ochrane majetku zákazníka, rizikách a pod. podľa príslušných právnych predpisov. Tieto informácie sú dostupné v materiáli Informácie pre zákazníkov pre príslušnú investičnú službu alebo produkt.

Dokumenty a informácie uvedené na tejto internetovej stránke, nie sú určené osobám trvalo bývajúcim či sídliacim v Spojených štátoch amerických a osobám spĺňajúcim štatút "amerického subjektu", ako je definovaný v nariadení S podľa zákona Spojených štátov amerických o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov.

Skôr než sa rozhodnete investovať, zoznámte sa s príslušným prospektom luxemburských fondov skupiny Amundi, ktorý možno získať zdarma na vyžiadanie prostredníctvom bezplatnej linky 0800 300 111, na internetových stránkach www.pioneerinvestments.sk alebo u Vášho finančného sprostredkovateľa, či osobného bankára. Takisto sa zoznámte s legislatívnymi podmienkami investície, devízovými obmedzeniami a daňovými dôsledkami (investovanie do otvorených podielových fondov a do Programu pravidelného investovania RYTMUS a výnosy z týchto investícií podliehajú dani z príjmu; odporúčame daňové aspekty konzultovať so svojím daňovým poradcom), s s aktuálnym znením obchodných podmienok, Informácií pre zákazníkov a s cenníkom príslušným pre daný produkt,, príslušným Prospektom a manažérskymi pravidlami a s Podmienkami pre SR. Všetky tieto dokumenty možno tiež získať zadarmo na vyššie uvedených kontaktoch.

Názvy luxemburských fondov skupiny Amundi uvedené v slovenskom jazyku spravidla predstavujú ich marketingové označenie pre Slovenskú republiku.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnost skupiny Amundi