Pioneer Investments
Homepage    Pioneer vo svete    Vyhľadávanie    Kontakt
  
 
 

Ceny PL fondov e-mailom

Aktuálne ceny vybraných fondov

Pioneer Funds - Commodity Alpha
27.11.2014 38,08 € 0,1842%
Pioneer Funds - Core European Equity
27.11.2014 9,23 € 0,3261%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Currencies
27.11.2014 65,28 € 0,2919%
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity
27.11.2014 7,14 € 0,4219%
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond
27.11.2014 76,93 € 0,2215%
Pioneer Funds - Euro Bond
27.11.2014 9,98 € 0,4024%
Pioneer Funds - Euro Corporate Short - Term
27.11.2014 60,56 € −0,0330%
Pioneer Funds - Euro Short-Term
27.11.2014 6,33 € −0,1577%
Pioneer Funds - Global Ecology
27.11.2014 215,41 € −0,0046%
Pioneer Funds - Global Select
27.11.2014 78,90 € 0,1523%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
27.11.2014 6,88 € 0,4380%
Pioneer S.F. - EUR Commodities
27.11.2014 35,35 € −0,1694%
Nastavenie...

*

Pioneer Funds - Strategic Income

Pioneer Funds - dlhopisový - strategický

  Miesto obchodnej registrácie: Luxembursko
EUR EUR_Hedged USD
  Dlhopisový fond

Denné informácie k 27.11.2014

Aktuálne informácie predstavujú denné údaje o fonde, kategorie A a nevyplácajúcu dividendu (non - distrib), ktorá je v SR ponúkaná.Cena 1 podielového listu 8,6500 €
Vlastné imanie (k 27.11.2014) 504,37 mil. €

Graf vývoja ceny podielového listu v EUR

Výkonnosť fondu v EUR k 27.11.2014

  kumulatívne ročne (p.a.)
od založenia 4.4.2003 73,00% 4,81%
za posledných 5 rokov 57,85% 9,55%
za posledné 3 roky 25,18% 7,77%
za posledné 2 roky 10,05% 4,91%
za posledný rok 13,52%  
za posledných 6 mesiacov 9,36%  
za posledné 3 mesiace 5,23%  
za posledný 1 mesiac 1,88%  
od začiatku roka 15,03%  

Upozornenie:Pioneer Funds, Pioneer S.F. a Pioneer P.F. sú subjekty kolektívneho investovania („fonds commun de placement“) s niekoľkými samostatnými podfondami založenými podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva. Pioneer Investments je obchodným označením skupiny spoločnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A.

Predmetné oznámenie nepredstavuje osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho odborných znalostí a skúseností v oblasti investícií, či dokonca jeho finančnej situácie, investičného cieľa alebo vzťahu k riziku.

Investície do podielových listov v sebe obsahujú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Miera očakávaného výnosu z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov súvisí s mierou investičného rizika a nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať výnosu očakávanému. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Objemy investícií a rozloženie portfólia do sektorov a krajín sa môžu meniť. Investovanie so sebou nesie množstvo rizík; vysvetlenie rizík a ich vplyv na kolísanie aktuálnej hodnoty investovanej čiastky sú uvedené na www.pioneerinvestments.sk/poucenie_o_rizikach.pdf

Zverejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondov reflektujú vplyv skutočných provízií, odmien a ďalších poplatkov hradených fondom. Štruktúra poplatkov súvisiacich s konkrétnou investíciou vyplýva z prospektu. Skôr než sa rozhodnete investovať, zoznámte sa s príslušným prospektom zahraničných fondov, ktorý možno získať zdarma na vyžiadanie prostredníctvom bezplatnej linky 0800 300 111, na internetových stránkach www.pioneerinvestments.sk alebo u Vášho finančného sprostredkovateľa, či osobného bankára.

Takisto sa zoznámte s legislatívnymi podmienkami investície, devízovými obmedzeniami a daňovými dôsledkami (investovanie do otvorených podielových fondov a do Programu pravidelného investovania RYTMUS a výnosy z týchto investícií podliehajú dani z príjmu; odporúčame daňové aspekty konzultovať so svojím daňovým poradcom), s príslušným Prospektom a manažérskymi pravidlami a s Podmienkami pre SR. Všetky tieto dokumenty možno tiež získať zadarmo na vyššie uvedených kontaktoch. Názvy zahraničných fondov uvedené v slovenskom jazyku spravidla predstavujú ich marketingové označenie pre Slovenskú republiku.