Homepage    O nás vo svete    Vyhľadávanie    Kontakt
  
 
 

Ceny PL fondov e-mailom

Aktuálne ceny vybraných fondov

Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies
14.8.2018 64,27 € 0,6420%
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity
14.8.2018 8,03 €  
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond
14.8.2018 76,94 € 0,1171%
Amundi Funds II - Euro Bond
14.8.2018 9,97 € 0,1004%
Amundi Funds II - Euro Corporate Short - Term
14.8.2018 58,39 € 0,0514%
Amundi Funds II - Euro Short-Term
14.8.2018 6,06 €  
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility
14.8.2018 45,23 € −0,0884%
Amundi Funds II - Global Ecology
14.8.2018 269,77 € 0,6717%
Amundi Funds II - Pioneer Global Select
14.8.2018 105,19 € 0,7085%
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
14.8.2018 10,14 € 0,8955%
Amundi S.F. - EUR Commodities
14.8.2018 23,97 € −0,7864%
Nastavenie...

*

Amundi Funds II - Global Equity Target Income

  Miesto obchodnej registrácie: Luxembursko
EUR EUR_D USD USD_D
  Akciový fond

Denné informácie k 14.8.2018

Aktuálne informácie predstavujú denné údaje o fonde - kategórie A, vyplácajúcej dividendu (distribuovaná štvrťročne), ktorá je v SR ponúkaná.Cena 1 podielového listu 60,4000 $
Vlastné imanie (k 14.8.2018) 515,99 mil. $

Graf vývoja ceny podielového listu v USD_D


Cieľovaná dividenda na rok 2018 - 7 %

Vyplácané dividendy

dátum dividenda
27.7.2018 1.147 $
25.4.2018 1.147 $
26.1.2018 1.0613 $
26.10.2017 1.0614 $
26.7.2017 1.0614 $
25.4.2017 1.0614 $
26.1.2017 1.1307 $
26.10.2016 1.1309 $
26.7.2016 1.1309 $
26.4.2016 1.1309 $
29.1.2016 1.4717 $
27.10.2015 1.2563 $
28.7.2015 1.2563 $
27.4.2015 1.2563 $
27.1.2015 1.7343 $
28.10.2014 1.34876 $
28.7.2014 1.34865 $
25.4.2014 1.3487 $
28.1.2014 1.6674 $
28.10.2013 0.98 $
26.7.2013 1 $
25.4.2013 0.96 $

Výkonnosť fondu v USD_D k 14.8.2018

  kumulatívne ročne (p.a.)
od založenia 6.12.2012 38,23% 5,85%
za posledných 5 rokov 20,69% 3,83%
za posledné 3 roky 9,21% 2,98%
za posledné 2 roky 13,40% 6,49%
za posledný rok 3,11%  
za posledných 6 mesiacov −0,54%  
za posledné 3 mesiace −2,33%  
za posledný 1 mesiac 0,36%  
od začiatku roka −2,89%  

Upozornenie:Predmetné oznámenie nepredstavuje osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho odborných znalostí a skúseností v oblasti investícií, či dokonca jeho finančnej situácie, investičného cieľa alebo vzťahu k riziku.

Amundi Funds II a Amundi S.F. sú subjekty kolektívneho investovania („fonds commun de placement“) s niekoľkými samostatnými podfondami založenými podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva. Amundi Fund Solutions a Amundi Funds sú otvorené investičné spoločnosti typu typu Société d Investissement a Capital Variable (spoločnosť s premenlivým investičným kapitálom - "SICAV") založené podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnotenie, výkonnosť či iné parametre dosiahnuté jednotlivým investičnými nástrojmi v minulosti nemôžu v žiadnom prípade slúžiť ako indikátor alebo záruka budúcich kurzov, cien, výnosov, zhodnotení, výkonnosti či iných parametrov takýchto alebo obdobných investičných nástrojov. S investíciou do podielových listov je vždy spojené riziko kolísania hodnoty investície a výnosov z nej, tiež nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať výnosu očakávanému. Miera očakávaného výnosu investičných nástrojov súvisí s mierou podstupovaného investičného rizika. Návratnosť pôvodne investovanej čiastky nie je v žiadnom prípade zaručená. Investor nesie kreditné riziko emitenta investičného nástroja. Objemy investícií a rozloženie portfólia do sektorov a krajín sa môžu meniť. Investičné nástroje denominované v cudzích menách sú vystavené výkyvom vyplývajúcich zo zmien devízových kurzov, ktoré môžu mať pozitívny, ako aj negatívny vplyv najmä na ich kurzy, ceny, zhodnotenie či výnosy z nich plynúce. Ďalšie informácie o rizikách sú dostupné v materiáli Poučenie o rizikách na adrese www.pioneerinvestments.sk/poucenie_o_rizikach.pdf

Zverejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondov reflektujú vplyv skutočných provízií, odmien a ďalších poplatkov hradených fondom. Štruktúra poplatkov súvisiacich s konkrétnou investíciou vyplýva z prospektu a z príslušného cenníka.

Predmetné oznámenie nepredstavuje zvláštne informácie o poskytovateľovi investičných služieb, jeho poskytovaných službách, ochrane majetku zákazníka, rizikách a pod. podľa príslušných právnych predpisov. Tieto informácie sú dostupné v materiáli Informácie pre zákazníkov pre príslušnú investičnú službu alebo produkt.

Dokumenty a informácie uvedené na tejto internetovej stránke, nie sú určené osobám trvalo bývajúcim či sídliacim v Spojených štátoch amerických a osobám spĺňajúcim štatút "amerického subjektu", ako je definovaný v nariadení S podľa zákona Spojených štátov amerických o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov.

Skôr než sa rozhodnete investovať, zoznámte sa s príslušným prospektom luxemburských fondov skupiny Amundi, ktorý možno získať zdarma na vyžiadanie prostredníctvom bezplatnej linky 0800 300 111, na internetových stránkach www.pioneerinvestments.sk alebo u Vášho finančného sprostredkovateľa, či osobného bankára. Takisto sa zoznámte s legislatívnymi podmienkami investície, devízovými obmedzeniami a daňovými dôsledkami (investovanie do otvorených podielových fondov a do Programu pravidelného investovania RYTMUS a výnosy z týchto investícií podliehajú dani z príjmu; odporúčame daňové aspekty konzultovať so svojím daňovým poradcom), s s aktuálnym znením obchodných podmienok, Informácií pre zákazníkov a s cenníkom príslušným pre daný produkt,, príslušným Prospektom a manažérskymi pravidlami a s Podmienkami pre SR. Všetky tieto dokumenty možno tiež získať zadarmo na vyššie uvedených kontaktoch.

Názvy luxemburských fondov skupiny Amundi uvedené v slovenskom jazyku spravidla predstavujú ich marketingové označenie pre Slovenskú republiku.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnost skupiny Amundi