Homepage    O nás vo svete    Vyhľadávanie    Kontakt
  
 
 

Ceny PL fondov e-mailom

Aktuálne ceny vybraných fondov

Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies
24.5.2018 66,39 € 0,1509%
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity
24.5.2018 8,90 € −1,5487%
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond
24.5.2018 77,45 € 0,1163%
Amundi Funds II - Euro Bond
24.5.2018 10,06 € 0,1992%
Amundi Funds II - Euro Corporate Short - Term
24.5.2018 58,58 €  
Amundi Funds II - Euro Short-Term
24.5.2018 6,08 €  
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility
24.5.2018 46,55 € −0,2571%
Amundi Funds II - Global Ecology
24.5.2018 269,75 € −0,5016%
Amundi Funds II - Pioneer Global Select
24.5.2018 104,59 € −0,4379%
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
24.5.2018 9,52 € −0,2096%
Amundi S.F. - EUR Commodities
24.5.2018 26,34 € 0,1521%
Nastavenie...

*

Amundi Funds II - Global Equity Target Income

  Miesto obchodnej registrácie: Luxembursko
EUR EUR_D USD USD_D
  Globálny akciový fond

Denné informácie k 24.5.2018

Aktuálne informácie predstavujú denné údaje o fonde - kategórie A, vyplácajúcej dividendu (distribuovaná štvrťročne), ktorá je v SR ponúkaná.Cena 1 podielového listu 52,8500 €
Vlastné imanie (k 24.5.2018) 463,61 mil. €

Graf vývoja ceny podielového listu v EUR_D


Vyplácané dividendy

dátum dividenda
25.4.2018 0.942288 €
26.1.2018 0.853581 €
26.10.2017 0.906908 €
26.7.2017 0.9126 €
25.4.2017 0.971444 €
26.1.2017 1.059849 €
26.10.2016 1.0359 €
26.7.2016 1.029542 €
26.4.2016 1.000133 €
29.1.2016 1.3565 €
27.10.2015 1.13692 €
28.7.2015 1.1382 €
27.4.2015 1.15432 €
27.1.2015 1.5213 €
28.10.2014 1.0581 €
28.7.2014 1.0035 €
25.4.2014 0.9746 €
28.1.2014 1.2202 €
28.10.2013 0.7109 €
26.7.2013 0.7539 €
25.4.2013 0.7381 €

Výkonnosť fondu v EUR_D k 24.5.2018

  kumulatívne ročne (p.a.)
od založenia 6.12.2012 54,18% 8,24%
za posledných 5 rokov 38,86% 6,78%
za posledné 3 roky 0,46% 0,15%
za posledné 2 roky 9,72% 4,74%
za posledný rok 0,62%  
za posledných 6 mesiacov 1,26%  
za posledné 3 mesiace 3,86%  
za posledný 1 mesiac 4,02%  
od začiatku roka 0,16%  

Upozornenie:Predmetné oznámenie nepredstavuje osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho odborných znalostí a skúseností v oblasti investícií, či dokonca jeho finančnej situácie, investičného cieľa alebo vzťahu k riziku.

Amundi Funds II a Amundi S.F. sú subjekty kolektívneho investovania („fonds commun de placement“) s niekoľkými samostatnými podfondami založenými podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva. Amundi Fund Solutions a Amundi Funds sú otvorené investičné spoločnosti typu typu Société d Investissement a Capital Variable (spoločnosť s premenlivým investičným kapitálom - "SICAV") založené podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnotenie, výkonnosť či iné parametre dosiahnuté jednotlivým investičnými nástrojmi v minulosti nemôžu v žiadnom prípade slúžiť ako indikátor alebo záruka budúcich kurzov, cien, výnosov, zhodnotení, výkonnosti či iných parametrov takýchto alebo obdobných investičných nástrojov. S investíciou do podielových listov je vždy spojené riziko kolísania hodnoty investície a výnosov z nej, tiež nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať výnosu očakávanému. Miera očakávaného výnosu investičných nástrojov súvisí s mierou podstupovaného investičného rizika. Návratnosť pôvodne investovanej čiastky nie je v žiadnom prípade zaručená. Investor nesie kreditné riziko emitenta investičného nástroja. Objemy investícií a rozloženie portfólia do sektorov a krajín sa môžu meniť. Investičné nástroje denominované v cudzích menách sú vystavené výkyvom vyplývajúcich zo zmien devízových kurzov, ktoré môžu mať pozitívny, ako aj negatívny vplyv najmä na ich kurzy, ceny, zhodnotenie či výnosy z nich plynúce. Ďalšie informácie o rizikách sú dostupné v materiáli Poučenie o rizikách na adrese www.pioneerinvestments.sk/poucenie_o_rizikach.pdf

Zverejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondov reflektujú vplyv skutočných provízií, odmien a ďalších poplatkov hradených fondom. Štruktúra poplatkov súvisiacich s konkrétnou investíciou vyplýva z prospektu a z príslušného cenníka.

Predmetné oznámenie nepredstavuje zvláštne informácie o poskytovateľovi investičných služieb, jeho poskytovaných službách, ochrane majetku zákazníka, rizikách a pod. podľa príslušných právnych predpisov. Tieto informácie sú dostupné v materiáli Informácie pre zákazníkov pre príslušnú investičnú službu alebo produkt.

Dokumenty a informácie uvedené na tejto internetovej stránke, nie sú určené osobám trvalo bývajúcim či sídliacim v Spojených štátoch amerických a osobám spĺňajúcim štatút "amerického subjektu", ako je definovaný v nariadení S podľa zákona Spojených štátov amerických o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov.

Skôr než sa rozhodnete investovať, zoznámte sa s príslušným prospektom luxemburských fondov skupiny Amundi, ktorý možno získať zdarma na vyžiadanie prostredníctvom bezplatnej linky 0800 300 111, na internetových stránkach www.pioneerinvestments.sk alebo u Vášho finančného sprostredkovateľa, či osobného bankára. Takisto sa zoznámte s legislatívnymi podmienkami investície, devízovými obmedzeniami a daňovými dôsledkami (investovanie do otvorených podielových fondov a do Programu pravidelného investovania RYTMUS a výnosy z týchto investícií podliehajú dani z príjmu; odporúčame daňové aspekty konzultovať so svojím daňovým poradcom), s s aktuálnym znením obchodných podmienok, Informácií pre zákazníkov a s cenníkom príslušným pre daný produkt,, príslušným Prospektom a manažérskymi pravidlami a s Podmienkami pre SR. Všetky tieto dokumenty možno tiež získať zadarmo na vyššie uvedených kontaktoch.

Názvy luxemburských fondov skupiny Amundi uvedené v slovenskom jazyku spravidla predstavujú ich marketingové označenie pre Slovenskú republiku.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnost skupiny Amundi