Pioneer Investments
Homepage    Pioneer vo svete    Vyhľadávanie    Kontakt
  
 
 

Ceny PL fondov e-mailom

Aktuálne ceny vybraných fondov

Pioneer Funds - Commodity Alpha
27.5.2016 30,02 € 1,4189%
Pioneer Funds - Core European Equity
27.5.2016 9,70 € 0,3102%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Currencies
27.5.2016 62,13 € 0,2258%
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity
27.5.2016 6,83 € 0,8863%
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond
27.5.2016 78,95 € 0,0380%
Pioneer Funds - Euro Bond
27.5.2016 10,34 € 0,0968%
Pioneer Funds - Euro Corporate Short - Term
27.5.2016 59,91 € −0,0167%
Pioneer Funds - Euro Short-Term
27.5.2016 6,25 €  
Pioneer Funds - Global Ecology
27.5.2016 228,48 € 0,6564%
Pioneer Funds - Global Select
27.5.2016 83,51 € 0,8575%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
27.5.2016 7,70 € 0,7853%
Pioneer S.F. - EUR Commodities
27.5.2016 25,19 € 0,1989%
Nastavenie...

*

Pioneer Funds - European Equity Target Income

  Miesto obchodnej registrácie: Luxembursko
EUR EUR_D
  Európsky akciový fond

Denné informácie k 27.5.2016

Aktuálne informácie predstavujú denné údaje o fonde - kategórie A, vyplácajúcej dividendu (distribuovaná polročne), ktorá je v SR ponúkaná.Cena 1 podielového listu 60,7200 €
Vlastné imanie (k 27.5.2016) 844,42 mil. €

Graf vývoja ceny podielového listu v EUR_D


Vyplácané dividendy

dátum dividenda
29.1.2016 2.4393 €
28.7.2015 2.3076 €
27.1.2015 2.5506 €
28.7.2014 2.3492 €
28.1.2014 2.3352 €
26.7.2013 2.0433 €
28.1.2013 2.2645 €
26.7.2012 1.6705 €

Výkonnosť fondu v EUR_D k 27.5.2016

  kumulatívne ročne (p.a.)
od založenia 23.11.2011 61,01% 11,13%
za posledné 3 roky 20,86% 6,51%
za posledné 2 roky 2,33% 1,16%
za posledný rok −11,34%  
za posledných 6 mesiacov −8,65%  
za posledné 3 mesiace 5,20%  
za posledný 1 mesiac 0,88%  
od začiatku roka −4,20%  

Upozornenie:Pioneer Funds a Pioneer S.F. sú subjekty kolektívneho investovania („fonds commun de placement“) s niekoľkými samostatnými podfondami založenými podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva. Pioneer Fund Solutions je otvorená investičná spoločnosť typu Société d Investissement a Capital Variable (spoločnosť s premenlivým investičným kapitálom - "SICAV") založená podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva.

Pioneer Investments je obchodným označením skupiny spoločnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A.

Predmetné oznámenie nepredstavuje osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho odborných znalostí a skúseností v oblasti investícií, či dokonca jeho finančnej situácie, investičného cieľa alebo vzťahu k riziku.

Investície do podielových listov v sebe obsahujú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Miera očakávaného výnosu z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov súvisí s mierou investičného rizika a nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať výnosu očakávanému. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Objemy investícií a rozloženie portfólia do sektorov a krajín sa môžu meniť. Investovanie so sebou nesie množstvo rizík; vysvetlenie rizík a ich vplyv na kolísanie aktuálnej hodnoty investovanej čiastky sú uvedené na www.pioneerinvestments.sk/poucenie_o_rizikach.pdf

Zverejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondov reflektujú vplyv skutočných provízií, odmien a ďalších poplatkov hradených fondom. Štruktúra poplatkov súvisiacich s konkrétnou investíciou vyplýva z prospektu. Skôr než sa rozhodnete investovať, zoznámte sa s príslušným prospektom zahraničných fondov, ktorý možno získať zdarma na vyžiadanie prostredníctvom bezplatnej linky 0800 300 111, na internetových stránkach www.pioneerinvestments.sk alebo u Vášho finančného sprostredkovateľa, či osobného bankára.

Takisto sa zoznámte s legislatívnymi podmienkami investície, devízovými obmedzeniami a daňovými dôsledkami (investovanie do otvorených podielových fondov a do Programu pravidelného investovania RYTMUS a výnosy z týchto investícií podliehajú dani z príjmu; odporúčame daňové aspekty konzultovať so svojím daňovým poradcom), s príslušným Prospektom a manažérskymi pravidlami a s Podmienkami pre SR. Všetky tieto dokumenty možno tiež získať zadarmo na vyššie uvedených kontaktoch. Názvy zahraničných fondov uvedené v slovenskom jazyku spravidla predstavujú ich marketingové označenie pre Slovenskú republiku.