Homepage    O nás vo svete    Vyhľadávanie    Kontakt
  
 
 

Ceny PL fondov e-mailom

Aktuálne ceny vybraných fondov

Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies
15.11.2018 64,77 € 0,3253%
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity
15.11.2018 6,74 €  
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond
15.11.2018 75,83 € −0,0395%
Amundi Funds II - Euro Bond
15.11.2018 9,81 €  
Amundi Funds II - Euro Corporate Short - Term
15.11.2018 57,91 € −0,0863%
Amundi Funds II - Euro Short-Term
15.11.2018 6,05 €  
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility
15.11.2018 43,06 € 0,1395%
Amundi Funds II - Global Ecology
15.11.2018 259,08 € −0,2118%
Amundi Funds II - Pioneer Global Select
15.11.2018 99,36 € 0,5770%
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
15.11.2018 9,97 € 0,9109%
Amundi S.F. - EUR Commodities
15.11.2018 23,94 € 2,2640%
Nastavenie...

*

Amundi Funds II - Euro Strategic Bond

  Miesto obchodnej registrácie: Luxembursko
EUR EUR_D
  Dlhopisový fond

Denné informácie k 15.11.2018

Aktuálne informácie predstavujú denné údaje o fonde, kategorie A a nevyplácajúcu dividendu (non - distrib), ktorá je v SR ponúkaná.Cena 1 podielového listu 47,6500 €
Vlastné imanie (k 15.11.2018) 13,13 mil. €

Graf vývoja ceny podielového listu v EUR_D


Vyplácané dividendy

dátum dividenda
16.2.2018 1.1514 €
21.2.2017 1.6607 €
19.2.2016 1.9389 €
16.2.2015 2.1662 €
17.2.2014 2.4722 €
15.2.2013 3.397 €
15.2.2012 3.226 €

Výkonnosť fondu v EUR_D k 15.11.2018

  kumulatívne ročne (p.a.)
od založenia 10.12.2010 22,83% 2,62%
za posledných 5 rokov 5,72% 1,12%
za posledné 3 roky −0,21% −0,07%
za posledné 2 roky −3,05% −1,53%
za posledný rok −5,76%  
za posledných 6 mesiacov −3,89%  
za posledné 3 mesiace −0,15%  
za posledný 1 mesiac −1,06%  
od začiatku roka −5,89%  

Upozornenie:Predmetné oznámenie nepredstavuje osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho odborných znalostí a skúseností v oblasti investícií, či dokonca jeho finančnej situácie, investičného cieľa alebo vzťahu k riziku.

Amundi Funds II a Amundi S.F. sú subjekty kolektívneho investovania („fonds commun de placement“) s niekoľkými samostatnými podfondami založenými podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva. Amundi Fund Solutions a Amundi Funds sú otvorené investičné spoločnosti typu typu Société d Investissement a Capital Variable (spoločnosť s premenlivým investičným kapitálom - "SICAV") založené podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnotenie, výkonnosť či iné parametre dosiahnuté jednotlivým investičnými nástrojmi v minulosti nemôžu v žiadnom prípade slúžiť ako indikátor alebo záruka budúcich kurzov, cien, výnosov, zhodnotení, výkonnosti či iných parametrov takýchto alebo obdobných investičných nástrojov. S investíciou do podielových listov je vždy spojené riziko kolísania hodnoty investície a výnosov z nej, tiež nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať výnosu očakávanému. Miera očakávaného výnosu investičných nástrojov súvisí s mierou podstupovaného investičného rizika. Návratnosť pôvodne investovanej čiastky nie je v žiadnom prípade zaručená. Investor nesie kreditné riziko emitenta investičného nástroja. Objemy investícií a rozloženie portfólia do sektorov a krajín sa môžu meniť. Investičné nástroje denominované v cudzích menách sú vystavené výkyvom vyplývajúcich zo zmien devízových kurzov, ktoré môžu mať pozitívny, ako aj negatívny vplyv najmä na ich kurzy, ceny, zhodnotenie či výnosy z nich plynúce. Ďalšie informácie o rizikách sú dostupné v materiáli Poučenie o rizikách na adrese www.pioneerinvestments.sk/poucenie_o_rizikach.pdf

Zverejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondov reflektujú vplyv skutočných provízií, odmien a ďalších poplatkov hradených fondom. Štruktúra poplatkov súvisiacich s konkrétnou investíciou vyplýva z prospektu a z príslušného cenníka.

Predmetné oznámenie nepredstavuje zvláštne informácie o poskytovateľovi investičných služieb, jeho poskytovaných službách, ochrane majetku zákazníka, rizikách a pod. podľa príslušných právnych predpisov. Tieto informácie sú dostupné v materiáli Informácie pre zákazníkov pre príslušnú investičnú službu alebo produkt.

Dokumenty a informácie uvedené na tejto internetovej stránke, nie sú určené osobám trvalo bývajúcim či sídliacim v Spojených štátoch amerických a osobám spĺňajúcim štatút "amerického subjektu", ako je definovaný v nariadení S podľa zákona Spojených štátov amerických o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov.

Skôr než sa rozhodnete investovať, zoznámte sa s príslušným prospektom luxemburských fondov skupiny Amundi, ktorý možno získať zdarma na vyžiadanie prostredníctvom bezplatnej linky 0800 300 111, na internetových stránkach www.pioneerinvestments.sk alebo u Vášho finančného sprostredkovateľa, či osobného bankára. Takisto sa zoznámte s legislatívnymi podmienkami investície, devízovými obmedzeniami a daňovými dôsledkami (investovanie do otvorených podielových fondov a do Programu pravidelného investovania RYTMUS a výnosy z týchto investícií podliehajú dani z príjmu; odporúčame daňové aspekty konzultovať so svojím daňovým poradcom), s s aktuálnym znením obchodných podmienok, Informácií pre zákazníkov a s cenníkom príslušným pre daný produkt,, príslušným Prospektom a manažérskymi pravidlami a s Podmienkami pre SR. Všetky tieto dokumenty možno tiež získať zadarmo na vyššie uvedených kontaktoch.

Názvy luxemburských fondov skupiny Amundi uvedené v slovenskom jazyku spravidla predstavujú ich marketingové označenie pre Slovenskú republiku.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnost skupiny Amundi