Pioneer Investments
Homepage    Pioneer vo svete    Vyhľadávanie    Kontakt
  
 
 

Ceny PL fondov e-mailom

Aktuálne ceny vybraných fondov

Pioneer Funds - Commodity Alpha
22.5.2015 36,77 € 1,3227%
Pioneer Funds - Core European Equity
22.5.2015 11,09 € −0,0901%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Currencies
22.5.2015 67,11 € 0,5544%
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity
22.5.2015 8,47 € 0,7134%
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond
22.5.2015 77,94 € 0,1027%
Pioneer Funds - Euro Bond
22.5.2015 10,13 € 0,0988%
Pioneer Funds - Euro Corporate Short - Term
22.5.2015 60,80 € 0,0494%
Pioneer Funds - Euro Short-Term
22.5.2015 6,33 €  
Pioneer Funds - Global Ecology
22.5.2015 264,01 € 0,4490%
Pioneer Funds - Global Select
22.5.2015 95,14 € 0,7732%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
22.5.2015 7,96 € 0,6321%
Pioneer S.F. - EUR Commodities
22.5.2015 30,81 € 0,7521%
Nastavenie...

*

Pioneer Funds - Emerging Markets Equity

Pioneer Funds - akciový - rozvíjajúce sa trhy

  Miesto obchodnej registrácie: Luxembursko
EUR USD
  Akciový fond rozvíjajúcich sa trhov a ďalekého východu

Denné informácie k 22.5.2015

Aktuálne informácie predstavujú denné údaje o fonde, kategorie A a nevyplácajúcu dividendu (non - distrib), ktorá je v SR ponúkaná.Cena 1 podielového listu 9,3400 $
Vlastné imanie (k 22.5.2015) 121,65 mil. $

Graf vývoja ceny podielového listu v USD

Výkonnosť fondu v USD k 22.5.2015

  kumulatívne ročne (p.a.)
od založenia 27.12.2001 205,23% 8,68%
za posledných 5 rokov 6,74% 1,31%
za posledné 3 roky 9,24% 2,99%
za posledné 2 roky −1,06% −0,53%
za posledný rok −3,31%  
za posledných 6 mesiacov 6,02%  
za posledné 3 mesiace 10,93%  
za posledný 1 mesiac −0,43%  
od začiatku roka 11,19%  

Upozornenie:Pioneer Funds a Pioneer S.F. sú subjekty kolektívneho investovania („fonds commun de placement“) s niekoľkými samostatnými podfondami založenými podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva. Pioneer Fund Solutions je otvorená investičná spoločnosť typu Société d Investissement a Capital Variable (spoločnosť s premenlivým investičným kapitálom - "SICAV") založená podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva.

Pioneer Investments je obchodným označením skupiny spoločnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A.

Predmetné oznámenie nepredstavuje osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho odborných znalostí a skúseností v oblasti investícií, či dokonca jeho finančnej situácie, investičného cieľa alebo vzťahu k riziku.

Investície do podielových listov v sebe obsahujú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Miera očakávaného výnosu z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov súvisí s mierou investičného rizika a nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať výnosu očakávanému. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Objemy investícií a rozloženie portfólia do sektorov a krajín sa môžu meniť. Investovanie so sebou nesie množstvo rizík; vysvetlenie rizík a ich vplyv na kolísanie aktuálnej hodnoty investovanej čiastky sú uvedené na www.pioneerinvestments.sk/poucenie_o_rizikach.pdf

Zverejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondov reflektujú vplyv skutočných provízií, odmien a ďalších poplatkov hradených fondom. Štruktúra poplatkov súvisiacich s konkrétnou investíciou vyplýva z prospektu. Skôr než sa rozhodnete investovať, zoznámte sa s príslušným prospektom zahraničných fondov, ktorý možno získať zdarma na vyžiadanie prostredníctvom bezplatnej linky 0800 300 111, na internetových stránkach www.pioneerinvestments.sk alebo u Vášho finančného sprostredkovateľa, či osobného bankára.

Takisto sa zoznámte s legislatívnymi podmienkami investície, devízovými obmedzeniami a daňovými dôsledkami (investovanie do otvorených podielových fondov a do Programu pravidelného investovania RYTMUS a výnosy z týchto investícií podliehajú dani z príjmu; odporúčame daňové aspekty konzultovať so svojím daňovým poradcom), s príslušným Prospektom a manažérskymi pravidlami a s Podmienkami pre SR. Všetky tieto dokumenty možno tiež získať zadarmo na vyššie uvedených kontaktoch. Názvy zahraničných fondov uvedené v slovenskom jazyku spravidla predstavujú ich marketingové označenie pre Slovenskú republiku.