Pioneer Investments
Homepage    Pioneer vo svete    Vyhľadávanie    Kontakt
  
 
 

Ceny PL fondov e-mailom

Aktuálne ceny vybraných fondov

Pioneer Funds - Commodity Alpha
28.3.2017 29,64 € −0,3027%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Currencies
28.3.2017 70,04 €  
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity
28.3.2017 7,99 € 0,6297%
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond
28.3.2017 77,51 € 0,0645%
Pioneer Funds - Euro Bond
28.3.2017 10,04 € 0,0997%
Pioneer Funds - Euro Corporate Short - Term
28.3.2017 59,54 € −0,0168%
Pioneer Funds - Euro Short-Term
28.3.2017 6,19 €  
Pioneer Funds - European Equity Optimal Volatility
28.3.2017 45,97 € −0,0869%
Pioneer Funds - Global Ecology
28.3.2017 254,54 € 1,1766%
Pioneer Funds - Global Select
28.3.2017 95,53 € 0,9404%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
28.3.2017 8,84 € 0,7982%
Pioneer S.F. - EUR Commodities
28.3.2017 24,75 € −0,2418%
Nastavenie...

*CRS a FATCA

CRS a FATCA - preverovacia, zisťovacia a oznamovacia povinnosť o klientoch (daňových nerezidentoch a amerických osobách) na finančný úrad


Common Reporting Standard (CRS)

Do českej legislatívy bola zákonom č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní (ďalej len „Zákon“) implementovaná smernica č. 2014/107/EU ako reakcia na vývoj v EÚ a OECD týkajúca sa automatickej výmeny informácií v oblasti daní, keď EÚ a OECD pripravili spoločný štandard pre oznamovania a postupy náležitej starostlivosti pre získanie informácií o finančnom účte, tzv. globálny štandard Common Reporting Standard (CRS).


Na základe vyššie uvedenej legislatívy sú české finančné inštitúcie od roku 2016 povinné zisťovať a preverovať daňovú rezidenciu svojich klientov. Na základe týchto zistení budú finančné inštitúcie v prípade klientov, daňových rezidentov z väčšiny vyspelých cudzích štátov (zúčastniť sa má v úmysle cca 100 štátov), oznamovať českému finančnému úradu vybrané informácie o týchto zahraničných klientoch, a to raz ročne za predchádzajúci kalendárny rok (prvýkrát v roku 2017 informácie za rok 2016).


Predovšetkým ide o identifikáciu klienta vrátane jeho daňového identifikačného čísla, informácie o hodnotách na majetkových účtoch vždy ku koncu kalendárneho roka a informácie o prípadných dividendách a príjmoch zo spätného odkupu počas tohto roka.


Český finančný úrad tieto informácie ďalej odovzdá správcom dane ostatných zúčastnených štátov. Obdobným spôsobom budú postupovať aj zahraničné finančné inštitúcie v zúčastňujúcich sa štátoch, t.j. informácie o slovenských daňových rezidentoch, ich účtoch a príjmoch v zahraničí budú týmito zahraničnými inštitúciami odovzdané cez zahraničný finančný úrad slovenskému finančnému úradu na overenie správneho zdanenia zahraničných príjmov slovenských daňových rezidentov.


Pioneer Asset Management, a.s. a Pioneer investiční společnost, a.s. (ďalej spoločne ako Pioneer Investments) svoju zisťovaciu povinnosť v rámci CRS plní zberom dát z jednotlivých formulárov (zmlúv) Pioneer Investments alebo prípadne z Vyhlásenia CRS klienta, v ktorom klient potvrdí krajinu svojej daňovej rezidencie, a súvisiacimi listinnými dôkazmi. V prípade daňových nerezidentov uvedie klient aj svoje daňové identifikačné číslo. Ak je klient daňovým rezidentom vo viacerých krajinách, uvedie všetky daňové rezidencie a tam pridelené daňové identifikačné čísla.


Zber dát a vyhlásenie sa primárne týka klientov uzavierajúcich s Pioneer Investments novú zmluvu.

Avšak požiadavka na získanie vyhlásenia môže nastať i u existujúcich klientov. Vyhlásenie sa vydáva na dobu neurčitú a pokiaľ u klienta nedôjde k zmene okolností (napr. presťahovanie do inej krajiny), bude sa vyžadovať iba raz.CRS and FATCA information in English

Užitočné odkazy k CRS:

http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/mezinarodni-spoluprace-v-oblasti-dani/umluva-o-vzajemne-spravni-spolupraci-mca/mnohostranna-dohoda-mcaa-a-spolecny-stan
https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance

*FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)


FATCA je zákon Spojených štátov amerických z roku 2009, ktorý požaduje, aby zahraničné finančné inštitúcie (teda aj Pioneer Investments) zisťovali a prostredníctvom národného finančného úradu (v prípade ČR ide o Špecializovaný finančný úrad) informovali americký daňový úrad Internal Revenue Services (IRS) o finančných účtoch, ktorých majitelia sú americké osoby (inak tiež ako US osoby). Účelom FATCA je rovnako ako pri CRS predchádzať a odkryť daňové úniky (amerických) daňových poplatníkov v zahraničí.


Na základe vyššie uvedeného zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a medzivládnej Dohody medzi Českou republikou a Spojenými štátmi americkými o zlepšení dodržovania daňových predpisov v medzinárodnom meradle a s ohľadom na právne predpisy Spojených štátov amerických o informáciách a ich oznamovaní všeobecne známej ako Foreign Account Tax Compliance Act sú od júla 2014 u nových, ale aj existujúcich klientov v rámci plnenia zisťovacej povinnosti vyhľadávané americké osoby.


U nových klientov, amerických osôb, je zásadne aplikovaný prístup Zakázaného investora, teda zákaz distribúcie produktov Pioneer Investments v USA a osobám z USA. U existujúcich klientov, amerických osôb, sú doplňované dokumentačné podklady nutné k dodržaniu FATCA pravidiel, teda predovšetkým potvrdenia vybraných amerických daňových formulárov W-9, W8-BEN alebo W8-BEN-E; aj u existujúcich klientov je však zásadne aplikovaný prístup Zakázaného investora a všetky produkty Pioneer Investments budú povinne spätne odkúpené.


Overenie statusu klienta pre účely FATCA sa vykonáva zberom dát z jednotlivých formulárov (zmlúv) Pioneer Investments, prípadne takisto z Vyhlásenia CRS klienta.CRS and FATCA information in English

Užitočné odkazy k FATCA:

http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/mezinarodni-spoluprace-v-oblasti-dani/dohoda-fatca/zakladni-informace
https://www.irs.gov/businesses/corporations/foreign-account-tax-compliance-act-fatca
https://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA.aspx


Pioneer Investments týmto oznamuje, že v nadväznosti na zákon č. 164/2013 Sb. o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v aktuálnom znení, bude uplatňovať postupy náležitej starostlivosti podľa prílohy č. 2 vyššie uvedeného zákona aj pre skôr existujúce účty entít, ktorých hodnota ku dňu 31.12.2015 neprevyšuje sumu zodpovedajúcu ekvivalentu 250.000,- USD.