Luxemburske Pioneer Funds potvrdili svoju kvalitu!

Agentúra Standard and Poor's v júni 2010 potvrdila rating „A“ pre luxemburský podfond Pioneer Funds - Commodity Alpha. Ten sa tak stal jediným komoditným fondom regulovaným podľa európskych smerníc UCITS III*, ktorému sa podarilo získať toto ocenenie. V júni Standard and Poor's zároveň zvýšila rating akciového podfondu Pioneer Funds - Euroland Equity, a to zo súčasného „A“ na „AA“.

Podfond Pioneer Funds - Commodity Alpha bol ratingom „A“ ocenený najmä za inovatívny investičný prístup a presvedčivú výkonnosť v súlade s očakávaniami, a to po celé dva roky od vzniku podfondu v roku 2008. Portfólio riadi z nemeckého Mníchova skúsený senior portfólio manažér Peter Königbauer v spolupráci s portfólio manažérom Andreasom Marcinkowským a za podpory tímu analytikov z Dublinu. Cieľom podfondu je dosiahnuť zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom horizonte investovaním do finančných derivátových nástrojov spojených s indexami alebo sub-indexy komoditných futures a celej škály dlhopisov, konvertibilných dlhopisov, dlhopisov s opčnými listami, iných cenných papierov s pevným úrokom (vrátane dlhopisov s nulovým kupónom) a nástrojov peňažného trhu.

Podfond Pioneer Funds - Euroland Equity získal rating „AA“ predovšetkým vďaka schopnostiam a dôveryhodnosti portfólio manažéra. Agentúra ocenila pragmatický a konzistentný štýl riadenia Fabia Di Giansantea, ktorý prevzal portfólio v roku 2006 a od tej doby sa mu darí držať ho výkonnostne v tzv. top kvartile fondov s podobným investičným zameraním. Cieľom podfondu je dosiahnuť zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom horizonte investovaním minimálne dvoch tretín celkových aktív do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami súvisiacich nástrojov vydaných spoločnosťami, ktoré majú sídlo v členských štátoch EÚ, ktoré prijali euro za svoju národnú menu, alebo ktoré v týchto krajinách konajú prevažnú časť svojej ekonomickej činnosti.

* Pozn: UCITS III - európska legislatíva regulujúca subjekty kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov.

Pioneer Investments, Bratislava