Pioneer Investments potvrdzuje rating A u štyroch podfondov a vyššie ratingy pre tri luxemburské podfondy

Agentúra Morningstar v júni zvýšila ratingy dvom luxemburským akciovým podfondom rodiny Pioneer Funds. Teraz majú podfondy Pioneer Funds – U.S. Research A EUR ND a Pioneer Funds - Emerging Europe & Mediterranean Equity A EUR ND päť hviezdičiek. V júli ďalej došlo k zvýšeniu ratingu na štyri hviezdičky u luxemburského akciového podfondu Pioneer Funds – European Potential A EUR ND. Agentúra Standard & Poor’s v júli potvrdila súčasný rating A u ďalších štyroch luxemburských akciových podfondov rodiny Pioneer Funds, a to u Pioneer Funds - Commodity Alpha, Pioneer Funds - Emerging Europe & Mediterranean Equity, Pioneer Funds - Global Trends a Pioneer Funds - Global Select.

Agentúra Standard & Poor’s potvrdila rating podfondu Pioneer Funds - Commodity Alpha na základe rozsiahleho back-testu, v ktorom bol potvrdený disciplinovaný a štruktúrovaný spôsob investovania do futures na komodity. „Portfólio tým je síce menšie, ale dostatočne skúsené a doterajšie výsledky Pioneer Funds - Commodity Alpha sú povzbudivé. Preto sme potvrdili rating A,“ uvádza v správe Standard & Poor’s.

Pioneer Funds - Emerging Europe & Mediterranean Equity Standard & Poor’s ocenila najmä skúsenosti portfólio manažéra Marcina Fiejky, ktorý riadi podfond od roku 2005. Vďaka nemu sa podfond behom posledných troch rokov vrátil medzi top desiatku fondov rozvíjajúcich sa trhov regiónu EMEA. „Ocenili sme, že portfólio manažér preukázal kvalitu tohto podfondu v oblasti rozloženia portfólia a výberu jednotlivých cenných papierov a vrátil ho medzi top desiatku fondov,“ uvádza Standard & Poor’s.

K potvrdeniu ratingu A u Pioneer Funds - Global Trends došlo na základe skúseností portfólio manažéra Neila Robsona, ktorý riadi v Dubline päťčlenný tím a spolupracuje s ďalšími štyridsiatimi ôsmymi analytikmi z lokálnych pobočiek skupiny Pioneer Investments.

Pioneer Funds - Global Select síce v rokoch 2007 a 2008 dosahoval nižšiu výkonnosť v porovnaní s benchmarkom aj fondy v rámci relevantnej konkurencie – bez toho, že by došlo k akejkoľvek zmene v investičnom procese, dobre reagoval na pokles trhu a v prvých piatich mesiacoch roku 2009 vykázal miernu absolútnu aj relatívnu nadvýkonnosť. „K potvrdeniu ratingu A sme sa rozhodli s ohľadom na dlhodobo dosahované výsledky, investičný proces podfondu a v neposlednom rade aj na kvality portfólio manažéra,“ zdôvodňuje správa Standard & Poor’s.

Popis fondov:

Pioneer Funds – U.S. Research: Cieľom podfondu je dosahovať zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom časovom horizonte investovaním minimálne dvoch tretín svojho vlastného kapitálu do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených cenných papierov vydaných spoločnosťami, ktoré boli založené, pôsobia alebo si odvodzujú minimálne dve tretiny svojich výnosov v Spojených štátoch amerických, ktoré boli vybrané analytikmi interného akciového výskumu, ktorých zamestnáva investičný manažér. Akcioví analytici fondu Pioneer využívajú investičný proces, ktorý je aktívny, zdola nahor (bottom-up) a opiera sa o výskum. Proces výberu sa opiera o základný výskum, ktorý nemá za účel byť sektorovo špecifický. Pre riadenie analytických portfólií je vytvorený špeciálny tím. Akcioví analytici riadia portfólio priamou realizáciou svojich záverov z dôkladných vlastných nezávislých analýz. Toto portfólio je pod dozorom vedúceho tímu pre výskum amerických akcií Johna Peckhama.

Pioneer Funds - Commodity Alpha: Cieľom tohto podfondu je dosiahnuť zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom horizonte investovaním do finančných derivátových nástrojov súvisiacich s indexmi alebo sub-indexmi komoditných futures a celej škály dlhopisov, konvertibilných dlhopisov, dlhopisov s opčnými listami, iných cenných papierov s pevným úrokom (vrátane dlhopisov s nulovým kupónom) a nástrojov peňažného trhu. Podfond bude finančné derivátové nástroje používať tak, aby najmenej dve tretiny jeho celkových aktív vychádzali z výkonnosti indexov a sub-indexov komoditných futures. Výkonnosť podfondu tak bude ovplyvnená podielom celkových aktív podfondu, ktoré sú týmito finančnými derivátovými nástrojmi zastúpené. Manažérom portfólia Pioneer Funds – Commodity Alpha je Peter Königbauer, ktorý v skupine Pioneer Investments zastáva pozíciu senior portfólio manažéra, so zameraním na komoditné stratégie.

Pioneer Funds - Emerging Europe & Mediterranean Equity: Cieľom podfondu je dosahovať zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom časovom horizonte investovaním minimálne dvoch tretín svojho vlastného kapitálu do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených cenných papierov vydaných spoločnosťami, ktoré boli založené, pôsobia alebo si odvodzujú minimálne dve tretiny svojich výnosov vo východnej Európe. Aby boli vylúčené pochybnosti, definícia krajín východnej Európy zahŕňa Grécko a Turecko. Hlavným manažérom Pioneer Funds - Emerging Europe & Mediterranean Equity je Marcin Fiejka. Vo svojej práci je podporovaný tímom portfólio manažérov a analytikov pre rozvíjajúce sa trhy.

Pioneer Funds - Global Trends: Cieľom podfondu je dosahovať zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom časovom horizonte investovaním minimálne dvoch tretín svojho vlastného kapitálu do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených cenných papierov vydaných spoločnosťami v ktorejkoľvek krajine na svete. Zámerom je poskytnúť investičnému manažérovi maximálnu flexibilitu pri investovaní aktív podfondu, aby mohol dosiahnuť čo možno najvyšší výnos pre investorov vo svetle investičného cieľa a stratégie podfondu a v rámci obmedzení, ktoré sú stanovené v Manažérskych pravidlách. Neexistuje žiadne formálne obmedzenie v súvislosti s podielom vlastného kapitálu, ktorý sa môže investovať v ktorejkoľvek geografickej oblasti. Neil Robson je hlavným portfólio manažérom Pioneer Funds – Global Equity. Je tiež vedúcim oddelenia pre riadenie globálnych akcií v Pioneer Investments.

Pioneer Funds - Global Select: Podfond je diverzifikovaný globálny akciový podfond, ktorý je schopný ponúknuť investorom pridanú hodnotu v konzistentnej nadvýkonnosti oproti indexu (MSCI World) a porovnateľnej konkurencii. Zdrojom nadvýkonnosti nie je regionálna ani sektorová alokácia, ale výber jednotlivých akcií (stock-picking). Aktívne riadené menové riziká a možnosť investovať až 30% portfólia do malých a stredných firiem zvyšuje potenciál výkonnosti fondu. K dosiahnutiu lepších výsledkov podfondu je investičný tím motivovaný výkonnostnou odmenou za predpokladu, že výkonnosť podfondu bude kladná a vyššia ako výkonnosť benchmarku za každý fiškálny rok. Predchodca podfondu, ktorý bol do neho zlúčený, je držiteľom dvoch ocenení od agentúry Lipper za výkonnosť a ochranu kapitálu. Tento podfond je vhodný pre individuálnych investorov so strednodobým až dlhodobým investičným horizontom, aj ako základná akciová časť investorského portfólia. Je riadený hlavným portfólio manažérom Haraldom Staudingerom a jeho zástupcom Michaelom Rachorom.

Pioneer Funds - European Potential: Cieľom tohoto podfondu je dosahovať kapitálové zhodnotenie v strednodobom až dlhodobom časovom horizonte investovaním minimálne dvoch tretín svojich celkových aktív do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených nástrojov vydaných európskymi malými a strednými spoločnosťami. Investičný tím vyhľadáva investičné príležitosti medzi spoločnosťami s nadpriemerným potenciálom rastu výnosov. Tento podfond je vhodný pre individuálnych investorov, ktorí sa chcú podieľať na výnosoch špecializovaných akciových trhoch s investičným horizontom strednodobým až dlhodobým. Môže byť vhodným doplnkom akciovej časti investorského portfólia, pretože investuje na vyššie uvedenom úzkom špecifickom segmente.

Pioneer Investments, Bratislava