Zdaňovanie príjmu plynúceho z vyplatenia (vrátenia) podielových listov v zahraničnej správcovskej spoločnosti

3.4.2007

V súvislosti s novelou zákona o Dani z príjmu, platnou od 1. apríla 2007 a odbornými diskusiami o uplatňovaní zrážkovej dane z výnosov z investícií do podielových fondov si Vás dovoľujeme informovať o zdaňovaní v prípade investícii prostredníctvom zahraničnej správcovskej spoločnosti.

Zo stanoviska Ministerstva financií SR vyplýva, že výnosy pri vrátení podielových listov zahraničnej správcovskej spoločnosti (redemácia) nepodliehajú zrážkovej dani. Pre klientov to znamená, že v prípade vrátenia podielových listov (redemácie), zahraničná správcovská spoločnosť vyplatí príslušnú sumu bez zrazenia dane z príjmov, pričom klient bude tieto príjmy zdaňovať následne sám po skončení príslušného kalendárneho roku prostredníctvom svojho daňového priznania.

Tomuto režimu podlieha aj skupina Pioneer Investments.

V prípade dotazov sa prosím obracajte na Slovenskú asociáciu správcovských spoločností.

Pioneer Investments v SR.