Zlúčenie podfondu PF - French Equity s podfondom PF - Euroland Equity

Dňa 28. júla 2006 nadobudne platnosť rozhodnutie predstavenstva fondu Pioneer Funds o zlúčení podfondu Pioneer Funds – French Equity s podfondom Pioneer Funds – Euroland Equity.

Predstavenstvo Pioneer Asset Management S.A., manažérskej spoločnosti („Spoločnost“) sa rozhodlo uskutočniť zlúčenie za účelom dosiahnutia trvalého zlepšovania a posilovania podfondov predávaných v rámci zastrešujúceho fondu PIoneer Funds.

Investičné stratégie obidvoch podfondov sú zlúčiteľné do tej miery, že podfondy investujú aspoň dve tretiny ich čistých aktív do diverzifikovaného portfólia akcií a akciových cenných papierov.

Investície súčasných podielnikov podfondu PF- French Equity budou prevedené do PF - Euroland Equity ku dňu 28.7.2006, pokiaľ podielníci neuplatnia do tej doby spätný predaj investície.

Podrobné oznámeie o priebehu a spôsobu výmeny bolo podielníkom PF - French Equity zaslané.

Pioneer Investments, Praha