PRVÁ KOMBINOVANÁ INVESTÍCIA

Prostredníctvom Prvej kombinovanej investície máte možnosť skombinovať v jednom:
- vklad do štrukturovaného depozita
- a investíciu dlhopisového podielového fondu.

Touto kombináciou získavate bezpečnosť a garanciu návratnosti štrukturovaného depozita spoločne s potenciálom vyššieho výnosu podielového fondu. Navyše Vaša celková investícia je menovo zaistená do SKK a teda ochránená pred menovými výkyvmi.

Podmienky Prvej kombinovanej investície:
- minimálna celková čiastka je od 20 000 SKK (v pomere 1:1 zainvestované do obidvoch zložiek)
- vstupný poplatok je 1,5% z celkovej čiastky

Prvú kombinovanú investíciu dostanete v celej bankovej sieti UniBanky, a.s. Zoznam obchodných miest je k dispozícii na www.unibanka.sk, alebo jednoducho zavolajte si na UniTel 0800 180 180.

Charakteristika podkladových inštrumentov Prvej kombinovanej investície
Štrukturovaný depozit - podkladovým aktívom je opcia na index Dow Jones EURO
STOXX 50, ktorý je tvorený akciami 50 európskych spoločností.
V rámci Prvej kombinovanej investície sa bude polovica vašich prostriedkov zhodnocovať na 5 rokov. Súčasne je garantovaných 100% návratnosti vkladu.

Ilustrácia historického zhodnocovania indexu Dow Jones EURO STOXX 50

Pioneer Funds – Euro Strategic Bond, zaistený do SKK – dlhopisový fond, ktorý investuje do všetkých druhov európskych dlhopisov. Nemá nastavené žiadne investičné limity pre jednotlivé druhy dlhopisov. Fond môže flexibilne prispôsobovať svoje portfólio zmenám kapitálových trhov a úrokových mier. Táto „voľnosť investičného tímu v rozhodovaní" umožňuje využívať príležitosti absolútnych výnosov, čím dosahuje nadpriemerného zhodnocovania.
V rámci Prvej kombinovanej investície druhú polovicu prostriedkov zhodnocujete v tomto dlhopisovom fonde. Táto časť investície nie je zamknutá, máte k jej aktuálnej čiastke kedykoľvek prístup.

Aktuálny vývoj fondu v grafe a jeho výkonnosti


Ilustrácia historického zhodnocovania PF – Euro Strategic Bond, zaisteného do SKK


Prvá kombinovaná investícia je zložená z investície do štruktúrovaného depozitu a do podielového fondu. Investícia do štruktúrovaného depozitu je vklad chránený v súlade s podmienkami zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Predtým, ako investujete, oboznámte sa s Prospektom a manažérskymi pravidlami fondu Pioneer Funds alebo jeho zjednodušeným prospektom. Tieto dokumenty sú k dispozícii na všetkých obchodných miestach UniBanky, a. s. Trieda podfondu Pioneer Funds – Euro Strategic Bond je menovo zaisťovaná voči pohybu kurzu EUR/SKK na 97% s povoleným intervalom
+/- 2,5%. Náklady na zaistenie sú zahrnuté v cene danej triedy fondu a ovplyvňujú cenu podielového listu v SKK. Pioneer Funds - Euro Strategic Bond je jedným z podfondov Pioneer Funds. Pioneer Funds je fonds commun de placement s niekoľkými podfondmi, založený podľa zákonov Luxemburska.