Takmer sedem z desiatich Slovákov má strach z finančnej tiesne a chudoby


Viac ako štvrtina z nás je presvedčená o tom, že vzdelanie otvára cestu k lepšej kvalite života, vrátane finančnej situácie.

Mať obavy z budúcnosti je prirodzené. Z prieskumu investičnej skupiny Pioneer Investments vyplynulo, že 66% Slovákov rieši nejaké obavy a neistoty spájané
s budúcnosťou - a v mnohých prípadoch majú podobný základ. Najväčšie vrásky robia Slovákom obavy z finančnej tiesne a chudoby, ktoré veľmi silne alebo silne pociťuje takmer sedem z desiatich opýtaných (69%). 37,5% Slovákov pritom očakáva
v horizonte piatich rokov výrazné zlepšenie svojej finančnej situácie a naopak iba jeden z desiatich je presvedčený, že sa jeho situácia v budúcej päťročnici zhorší. Kľúčom k pozitívnemu vplyvu na osobné financie pritom môže byť vzdelanie. Viac ako štvrtina (28,5%) respondentov je presvedčená, že práve vzdelanie je cestouk lepšiemu životu, najmä pokiaľ ide o uplatnenie v práci, spoločenské postavenie a lepšiu finančnú situáciu.

Výsledky prieskumu odhalili tiež obavy, ktoré slovenskú populáciu trápia pod vplyvom aktuálnej situácie v Európe a vo svete. Na popredných priečkach rebríčka neistôt sa aktuálne objavili obavy z terorizmu (56%) a utečeneckej krízy (54%). Najväčšou obavou Slovákov ale ostáva finančná tieseň a chudoba (69%). Strach z chudoby majú pritom častejšie ženy a ľudia s nižším vzdelaním.

Viac ako polovica opýtaných cíti neistotu a strach aj z dlhodobej choroby (56,6%) alebo
z ďalšieho politicko-ekonomického vývoja v Európe a vo svete (58%). Nezanedbateľná je aj obava z vojnového konfliktu a straty slobody (51%), obava zo straty zamestnania
(50,5%), ale aj neistota a strach z rozpadu partnerského vzťahu a zo samoty, ktorú pociťuje tretina respondentov (33%). Asi 10% opýtaných má obavy z iných ako menovaných oblastí, pričom najčastejšie sa objavoval strach z choroby a straty blízkych osôb alebo obavy
o budúcnosť detí.

„Hovorí sa, že šťastie si nemožno kúpiť. Prieskum však ukázal, že jednou z najsilnejších obáv je práve tá z nedostatku peňazí až chudoby. Súčasná konzumná spoločnosť potrebu finančnej istoty ešte umocňuje. V podvedomí zakorenená obava z neistej budúcnosti, či už ide o vyhliadky na dôchodok alebo o finančné zabezpečenie potomkov, potom môže mátať aj v hlavách inak spokojných ľudí,“ vysvetľuje Miroslav Ovčarik, Country manager Pioneer Investments SR.


To napokon potvrdzujú aj výsledky prieskumu. Ak sa pozrieme na finančnú situáciu Slovákov, aj napriek vyššie uvedeným obavám, 37,5% opýtaných očakáva, že sa ich finančná situácia v horizonte piatich rokov výrazne zlepší. Pozitívny vývoj svojej finančnej situácie očakávajú predovšetkým mladí do 29 rokov (56,5%), naopak vo vekovej skupine 45 - 60 rokov ráta s výrazným zlepšením finančnej situácie už len 6% ľudí. 44% respondentov neočakáva v tejto oblasti žiadnu prevratnú zmenu. Naopak takmer 12% Slovákov počíta
s tým, že v priebehu piatich rokov sa ich finančná situácia zhorší.


Graf č. 1 - Ak sa pozriete na svoju súčasnú finančnú situáciu, v horizonte 5-tich rokov očakávate, že bude:

Viac ako štvrtina ľudí (28,5%) je presvedčená, že cestou k lepšej finančnej situácii, lepšiemu uplatneniu v práci i prestížnejšiemu spoločenskému postaveniu je vzdelanie. Väčší význam vzdelaniu pritom prikladajú ľudia bez maturity (31%) v porovnaní s vysokoškolákmi (21%). To, že vyššie vzdelanie má nesporné výhody, tvrdí viac ako polovica Slovákov (57%). Zároveň sú však toho názoru, že to nie je jediný predpoklad úspechu. Takmer 13% ľudí sa domnieva, že vzdelanie nič nezmôže, a je potrebné snažiť sa inak.

„Lepšia finančná situácia býva často spájaná s vyšším vzdelaním a vzdelanie ako cestu
k lepšiemu životu vníma tiež viac ako štvrtina opýtaných. Je potrebné si uvedomiť, že
k všeobecnému vzdelaniu a rozhľadu dnes nevyhnutne patrí aj finančná gramotnosť, teda orientácia vo finančných otázkach a schopnosť efektívne riadiť svoje osobné financie.
A s tým ide ruka v ruke aj schopnosť zabezpečiť sa na horšie časy, teda vytvárať si finančné rezervy a efektívne zhodnocovať svoje úspory,“
uzatvára Miroslav Ovčarik.


Graf č. 2 - Veríte, že vzdelanie otvára cestu k lepšiemu životu, ako je uplatnenie v práci, spoločenskému postaveniu a lepšej finančnej situácii?


Prieskum pre skupinu Pioneer Investments realizovala spoločnosť Stem Mark v júli 2016 na vzorke 500 mužov a žien vo veku 18 - 60 rokov.